Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Opis czynności dla wykonania uzupełnienia dla dyplomu

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

Utworzenie drugiej aplikacji - uzupełnienia -endorsement dla dyplomu

W celu wykonania uzupełnienia do dyplomu (endorsement ) musimy wykonać następujące podstawowe czynności :

1.Wprowadzenie zatwierdzenia zgłoszonego poprzednio dyplomu - zazwyczaj w 1 -szym zgłoszeniu
2.Aktualizacja bazy QSO tj tablicy QSOS_AWARDS w oparciu o nowy zbiór .adif wyprodukowany przez Logger
3.Przygotowanie nowego uzupełnienia dyplomu
4.Wydruk nowego zgłoszenia do dyplomu

Wprowadzenie zatwierdzenia zgłoszonego poprzednio dyplomu

Po otrzymaniu dyplomu pierwsza czynnością jaką powinniśmy wykonać jest nadanie QSO-om daty zatwierdzenia dyplomu tj DATE_GRANTED .W tym celu wybieramy w zakładce Applikacja dla zgłoszenia awardu dyplom z menu .

Menu wyboru dyplomu jaki chcemy oglądnąć lub uaktualnić

Menu wyboru <br>
dyplomu (award)

Menu wyboru
dyplomu (award)

Ukaże się nam dyplom w trybie przegładania

Dyplom DXCC_MIXED w trybie przeglądania
przed nadaniem DATE_GRANTED

Teraz należy ustawić po otrzymaniu dyplomu  datę zatwierdzenia tj nacisnać przycisk .

Jednak nie zawsze zależy nam na wstawieniu tutaj daty aktualnej. Jeśli opracowujemy stan zaszły tj mamy już zgłoszoną i zatwierdzoną listę QSOs i chcemy powierzyć dalsze kontynuowanie wykonywania uzupełnień do dyplomu programowu AWARD_SECREATARY wtedy dla starych QSO na pewno zależy na na wstawieniu daty kiedy rzeczywiście dane QSOs zostały  zatwierdzone . Po naciśnięciu powyższego buttonu pojawi się na dodatkowe okno co zostało opisane wyżej Sposób tam opisany pozwoli nam na wstawienie  DATE_GRANTED. wybranej ręcznie . Także zależałoby by nam w tym przypadku by   była możliwość skasowania QSO tj np kraju z tablicy dyplomy by osiągnąć stan poprzedniego zgłoszenia poza programem AWARD_SECRETARY , Zostało to opisane tutaj

Założmy teraz ze jakieś QSO nie zostało zatwiedzone przez wydawcę dyplomu - wtedy ustawiamy kursor w polu DATE_GRANTED i naciskamy prawy button myszy co pozwoli na dokonanie wpisu Not_Approved w sposób jak na rysunku

Wstawienie Not Apprved dla QSO nie zatwierdzonego

Po wstawieniu obszar będzie wyglądać

Wygład po wstawieniu Not Approved

Naciskamy teraz Zapisz dyplom .

Wygład po zapisie dyplomu DXCC_MIXED

Aktualizacja bazy QSO tj tablicy QSO_AWARDS w oparciu o nowy zbiór .adif wyprodukowany przez Logger

Czynności jakie tutaj należy wykonac są identyczne jak dla 1-szego zgłoszenia i są opisane tutaj w punkcie 2 Czynności do wykonania gdy chcemy wczytać lub uzupełnic dane o QSOs z tym iż tutaj możemy użyć tutaj tylko buttonu

do atualizacji tablicy głównej qso_awards

Przygotowanie nowego uzupełnienia dyplomu
Przygotowania aktualizacji dyplomu musimy  zacząć najpierw od aktualizacji dla dyplomu DXCC_5_BANDS . Pamiętajmy by najpierw wybrac dla dyplomu typu ARRL z menu   typ potwierdzeń Only QSL lub OnlyLOTW .

Jeśli zapomnimy o takim wybraniu  i dokonali uzupełnienia dla dyplomu typu ARRL np DXCC_MIXED to otrzymamy na ekranie komunikat

Teraz możemy wybrać button No i zmienić typ potwierdzenia jak pokazano to na obrazku poprzednim. Wybranie TAK także jest możliwe - ale może spowodować pewne perturbacje . Tutaj dla dyplomów ARRL może się pokazać komunikat

Teraz możemy wybrać  Uaktualnienie dyplomu buttonem . Możemy jeszcze otrzymać na  ekranie komunikat :

Komunikat o niezgodności dat tj. data zapisu głównej tablicy <br>
z QSOs jest wieksza niż data ostatniego obliczenia dla  dyplomu DXCC_5_BANDS

Komunikat o niezgodności dat tj. data zapisu głównej tablicy
z QSOs jest wieksza niż data ostatniego obliczenia dla  dyplomu DXCC_5_BANDS

 

W związku z tym należy najpierw wykonać uzupełnienie dla dyplomu DXCC_5_BANDS opisaną w punkcie 3 . Czynności do wykonania obliczeń dla dyplomu DXCC_5_BANDS - podstawy optymalizacji kosztów dyplomów ARRL   

Musimy więc wykonać te obliczenia dla dyplomu DXCC_5_BANDS po wybraniu najpierw tego dyplomu z menu

co spowoduje pojawienie stanu aktualnego tego dyplomu . Następnie wybieramy Uaktualnienie dyplomu buttonem . Dalszy tok postępowania i wygląd ekranów pokazano we wspomnianym wyżej punkcie 3 .Koniecznie pamiętaj o zapisaniu tego nowego stanu dla dyplomu DXCC_5_BANDS buttonem Zapisz dyplom

Teraz wykonujemy obliczenia dla wybranego dyplomu jaki chcemy poddać uzupełnieniu . Może się nam jeszcze zgłoscić komunikat
Komunikat o współzalezności miedzy  dyplomami  DXCC

Komunikat o współzalezności miedzy  dyplomami  DXCC

Z tym że tak jak poprzednio zgłasza się nam najpierw stan aktualny dyplomu a dopiero potem po wybraniu buttonu Uaktualnienie dyplomu pojawi sie ekran z obliczonym dyplomem . Należy tutaj podkreślić iż najpierw do tego obliczenia wybieramy opcję Wszystkie QSO - bardzo ważne .

W tym punkcie postępujemy podobnie jak opisano to w punkcie      4. Właściwe czynności do wykonania 1-szego zgłoszenia na dyplom.

Przed wyświetleniem podsumowania program przejdzie w przypadku tego wykonywania uzupełnienia dyplomu do kontroli  czy w nowym naliczeniu zostały naliczone poprzednie QSOs , Wyniki tej kontroli mogą wyglądać jak niżej .

1.Jesli wszystkie QSOs z poprzedniego naliczenia zostaną zatwierdzone i nie ma żadnych QSOs do podmiany w celu lepszego spełnienia warunków optymalizacji kosztu sprawdzania QSOs  , zostanie wyświetlony komunikat  jak niżej .

Komunikat o zaliczeniu wszystkich QSOS
z poprzedniego naliczaenia - po update dyplomu

2. W przypadku gdy to będzie możliwe program AWARD_SECRETARY zamieni QSO na bardziej optymalne lepiej spełniające warunki warunki optymalizacji kosztu za sprawdzanie, co spowoduje wyświetlenie tego ekranu . Pokazana to niżej na przykldzie dyplomu DXCC_5BANDS .

 

Kontrola QSO , podmiana QSO na bardziej optymalne
sprawdzenie przynależności krajów dla dyplomu
DXCC_5BANDS dla trybu aktualizacji

Szerzej omówiono ten przypadek  niżej  - > możliwość zobaczenia co zostało zamienione co zostalo przedstawione tutaj w punkcie 5.

 

Teraz dopiero mozemy wybrac zapis dyplomu a nastepnie Nowe QSOs-uzupelnienie .

 

Wydruk nowego zgłoszenia do dyplomu

W tym punkcie postępujemy tak samo jak opisano w rozdziale Zakładka arkusz aplikacji do wydruku . Z tym iż na tym ekranie pojawi się nam pole

Zauważmy że teraz pojawił się nam napis <br>
Nowe QSO-s , co oznacza iż bedziemy <br>
w wydruku uzueełnienia mieć tylko <br>
nowe QSO . Dla dyplomów ARRL<br>
zawsze będą to nowe QSO-s <br>
gdyż QSO juz zatwierdzonych nie <br>
zgłasza się

Zauważmy że teraz pojawił się nam napis
Nowe QSO-s , co oznacza iż bedziemy
w wydruku uzueełnienia mieć tylko
nowe QSO . Dla dyplomów ARRL
zawsze będą to nowe QSO-s
gdyż QSO juz zatwierdzonych nie
zgłasza się

oraz po przygotowaniu formularza do wydruku dla  dyplomu DXC_MIXED pojawi się nam

Wygląd częsci formularza dla uzupełnienia dyplomu
(endorsement)

Należy podkreślić iż dla dyplomów ARRL-u otrzymamy te same wyniki liczbowe niezależnie czy wybierzemy Wszystkie QSO czy też Nowe QSOs-uzupełnienie . Dzieje się tak  . dlatego iż w dyplomach ARRL-u jest wprowadzony warunek iż nie wybiera się już QSOs zatwierdzonych tj mających przypisaną DATE_GRANTED , co oznacza iż QSO osiągnęlo już stan AWARDED .

 

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Opis czynności dla wykonania uzupełnienia dla dyplomu

Print this Topic Poprzednia strona Powrót do początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy