Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie > Zakładki realizujące funkcje programu >

Zgłaszanie awardu-zakładka aplikacja dla zgłoszenia awardu

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

W rozdziale niniejszym omówiono następujące punkty :

1.Wybór metody selekcji potwierdzeń na dyplomy - musi być dokonany przed przystąpieniem do obliczeń dyplomu
2.Opis podstawowego ekranu zakładki Aplikacja dla zgłoszenia awardu i opis czynności w tej zakładce dla dokonania zgłoszenia (aplikacji) dla dyplomu

2.1 Obszar 1-szy wyselekcjonowanych QSO do dyplomu

2.1.1 Wspólna karta QSL dla dyplomów

2.1.2 Zapis dyplomu oraz możliwość skasowania QSO

2.2.Obszar 2-gi ręcznej zmiany selekcji QSO do dyplomu

2.3,Obszar 3 elementów sterujących i kontrolnych

2.4 Obszar 4-ty Niektóre komunikaty programu

3. Omówienie sprawy typu emisji tj MODE dla dyplomów

 

1. Wybór metody selekcji potwierdzeń na dyplomy - musi być dokonany przed przystąpieniem do obliczeń dyplomu

Przed przystąpieniem do obliczenia dyplomu musimy dobrze się zastanowić jaką metode selekcji potwierdzen QSO wybieramy .W  programie AWARD_SECRETARY dostępne są następujące metody selekcji potwierdzeń QSO

ONLY QSL - tylko karty QSL będą brane pod uwagę przy obliczaniu dyplomu
ONLY LOTW - tylko potwierdzenia przez LOTW będą brane pod uwagę przy obliczaniu dyplomu .
First QSL second LOTW - brane są pod uwagę najpierw potwierdzenia przez karty QSL , a jesli ich brak są poszukiwane QSO które są potwierdzone przez LOTW
First LOTW second QSL - brane są pod uwagę najpierw potwierdzenia przez LOTW , a jesli ich brak są poszukiwane QSO które są potwierdzone przez karte QSL .

Samego wyboru dokonuje się w menu

Nie dla wszystkich dyplomów pojawia się to okno. Istnieje wiele dyplomów dla których wydawca przewidział określone zasady co wyboru  metody potwierdzeń i te zasady są zaszyte w samym module .dll dla danego dyplomu i dlatego zdecydowałem iż to okno nie będzie się wtedy pojawiało , by nie robić wyboru , który potem i tak nie będzie uwzględniany. Warunki na potwierdzenia QSL i lub LOTW dla dyplomow przedstawiono niżej .

 

Dla dyplomów DXCC wydawanych przez ARRL w chwili obecnej tj po 04.2012 r obowiązuje teraz taka zasada , że nie można łączyc potwierdzeń papierowych z potwierdzeniamI przez LOTW .(kiedyś nazywane zgłoszeniem hybrydowym ) , tak iż praktycznie dla nich można tylko wybrać ONLY QSL lub ONLY LOTW . Sa jednak dyplomy dla których mozna wybrać FIRST QSL SECOND LOTW np polski dyplom SPDX .

Nie wszystkie dyplomy dozwalają potwierdzenia przez LOTW. Np dla dyplomu IOTA dozwolone  są tylko karty papierowe QSL . W takim przypadku jeśli nawet wybierzesz opcje ONLY LOTW lub First LOTW second QSL wtedy i tak brane będą pod uwagę  tylko karty QSL papierowe .

Program pamięta jaka metoda selekcji została użyta przy 1-szym zgłoszeniu na dany dyplom i w wypadku gdyby chcielibyśmy to zmienić przy następnym zgloszeniu uzupełnienia na dyplom nie dozwala na to ., gdyż wiązałoby by sie to z zupełnie innym wyborem QSO dla uzupełnienia - endorsement . Gdyby chcielibyśmy zmienic metodę selekcji w trakcie uzupełnienia to zgłosi się następujący komunikat

 

Komunikat jesli chcemy dokonać uaktualnienia
dyplomu (endorsement) z innymi warunkami
niz poprzednio

Widać iż program wykrył iz poprzednio (przy 1-szym zgłoszeniu) były inne warunki selekcji (ONLY_QSL card ) a pózniej przy aktualizacji dyplomu wybrano inną metodę (First LOTW second QSL ) . Po nacisnieciu :

OK zostaną  zmienione te warunki selekcji do nowych  . Wprawdzie program dozwala na zmianę selekcji tutaj - jednak należy dodać iż nie jest logiczne i nie jest to zalecana metoda . Jedynie jesli wydawca dyplomu zmienił te warunki to można tu wybrać  OK .
NO - dalsze operacje zostaną wstrzymane a Ty będziesz mógł  zmienić warunki selekcji na poprzednie (tutaj na  ONLY QSL ) i na nowo wybrać button UAKTUALNIENIE AWARDU   .

Dlatego powtarzam jeszcze raz :

Dobrze sie zastanów jaką metode selekcji wybierasz dla danego dyplomu /

 

 

2. Opis podstawowego ekranu zakładki Aplikacja dla zgłoszenia awardu i opis czynności w tej zakładce dla dokonania zgłoszenia (aplikacji) dla dyplomu

Ekran podstawowy do zgłoszenia dyplomu wygląda

Wygląd podstawego ekranu zakładki Aplikacja dla zgłoszenia
dyplomu w której dokonujemy obliczeń dla dyplomu

Ekran ten zawiera cztery podstawowe obszary :

2.1 Obszar 1-szy wyselekcjonowanych QSO do dyplomu

Obszar ten zawiera nastepujące elementy :

Menu wyboru dyplomu jaki chcemy oglądnąć lub uaktualnić .

Menu wyboru <br>
dyplomu (award)

Menu wyboru
dyplomu (award)

Menu to zawiera wszystkie dyplomy jakie autor opracował . Jednak niektóre dyplomy są objete licencją FULL i wtedy jeśli Twoja licencja ich nie obejmuje lub jesli posiadasz tylko tzw. licencję DEMO może Ci pojawić się  nastepujący ekran :

Komunikat iż  Twoja licencja nie obejmuje tego modułu na dyplom

Jesli jesteś zainteresowany tym modułem lub jeszcze innymi napisz do autora na e- mail sp9auv@wp.pl lub sp9auv@sp9auv.com

Jeśli wybrałeś dyplom który obejmuje Twoja licencja  dalszy tok  postepowania będzie wygądał jak niżej :

:

U góry tego obszaru istnieje napis wskazujący stan wybrania QSO tj . wszystkie QSO

lub Tylko nowe QSO . Napis ten wskazuje stan jaki wybrano w małym oknie wyboru - Wybierz QSO's : Wszystkie QSO lub Nowe QSO's- uzupełnienie i służy do zgłaszania uzupełnien - endorsement dla dyplomu

patrz opis niżej .

Aktulizacja dyplomu musi byc jednakże wykonywana tylko wtedy gdy wybrano dla tego okna Wszystkie QSOs . Jesli wybierzesz aktualizacje dyplomu buttonem  wtedy jeśli jest wybrane Nowe QSOS-uzupełnienie to zostanie ono automatycznie przełączone do Wszystkie QSOs .

Tablica z wyselekcjonowanymi automatycznie QSOs spełniających warunki do dyplomu . Pola te są  mniej więcej są takie same dla wszystkich dyplomów . Dlatego stanowią uniwersalny interfejs z uzytkownikiem . Oczywiście jeśli specyfika danego  dyplom wymaga innych pól to są zamieniane niektóre pola . Zazwyczaj dotyczy to pierwszych pól lub ostatnich pól .Poniżej omówię te pola na przykładzie najbardziej reprezentatywnego dyplomu DXCC_MIXED .

DXCC_NO - Numer dla kraju wg specyfikacji standardu ADIF
Band - Symbol pasma np 10M , 20M itp na którym zostało przeprowadzone QSO
MODE - mod (symbol emisji ) którą zostało  przeprowadzone QSO .
QSO_DATE - data QSO w nomenklaturze YYYY-MM-DD .
CALL_ - znak stacji z którą zostało  przeprowadzone QSO .
COUNTRY - nazwa kraju dla stacji z którą zostało  przeprowadzone QSO

QSL_RCV -pole = Y jeśli QSO zostało potwierdzone kartą QSL
LOTW_QSL_RCV - pole = Y jeśli QSO zostało potwierdzone przez LOTW
CONFIRM_METHOD - metoda potwierdzenia wybrana przez program AWARD_SECRETARY . Pole równa = QSL jeśli wybrano kartę QSL , lub = LOTW jeśli wybrano metodę przez LOTW .
COMMON_QSL_CARD - wspólna karta QSL - pole to jest zaznaczone odpowiednim symbolem np common QSL card No. = 1  (i number QSO na karcie = 1) gdy QSO ma wspólną z innym QSO kartę QSL . Taki zapis oznacza że QSO ma wspólną kartę QSL nr 1 z innym QSO . W chwili obecnej program automatycznie znajduje karty wspólne i zaznacza w sposób opisany niżej .

 

CREDIT_SUBMITTED - pole to jest przewidziane w standardzie ADIF i podaje listę dyplomów , do których dane QSO zostało zgloszone (submitted) . Pole to jest wypełniane w Logger32 - ale niestety ręcznie i w związku z tym trudno powiedzieć czy zostało wybrane w sposób optymalny , tj z zapewnieniem najmniejszego kosztu za sprawdzanie QSL . W poczatkowej fazie projektu AWARD_SECRETARY przewidziałem te pole do przejęcia z Logger32 - ale potem zrezygnowałem z niego ze wzgłedu na brak optymalizacji w Logger32 . Pole jednak zostawiłem - bo być może sposób selekcji w loggerach będzie bardziej optymalny
CREDIT_GRANTED - podaje listę dyplomów do których to QSO zostało zatwierdzone .

DATE_SUBMITTED - data zgłoszenia dyplomu a konkretnie danego QSO do wydawcy dyplomu w formacie YYYY-MM-DD .To pojęcie jest stosowane w standardzie ADIF zamiast pojęcia DATE_APPLIED w LOTW Pole to jest wypełniane datą gdy naciśniemy button

 

Po naciśnięciu tego buttonu pojawi się na okno wybierania Date Submitted

 

Opis mozliwości wybrania DATE SUBMITTED
tj daty zgłoszenia

Wybieranie DATE SUBMITTED
tj daty zgłoszenia z kalendarza

Możliwość wprowwadzenia ręcznego DATE SUBMITTED i GRANTED wprowadzono dla potrzeb krótkofalowców którzy zgłosili  już jakieś dyplomy i musza odtworzyć stan istniejący zaszły .

 

DATE_GRANTED - data uzyskania potwierdzenia dla dyplomu - tutaj dla konkretnego QSO .To pojęcie jest stosowane w standardzie ADIF zamiast pojęcia DATE_AWARDED w LOTW . Po uzyskaniu potwierdzenia powinniśmy nacisnąc button

Zasady wybierania DATE Granted są identyczne jak opisane wyżej zasady dla DATE SUBMITTED .,  QSO przejdzie wtedy po zapisaniu dyplomu  (gdy jest to dyplom ARRL-u) w stan AWARDED .

SELECTED_METHOD - wskazuje jak metoda selekcji została wybrana dla danego QSO . Gdy QSO nie jest podswietlone na zielono oznacza że zostało wybrane automatycznie przez program AWARD_SECRETARY . Gdy cała linijka QSO jest podświetlona na zielono występuje w polu tym napis MANUALLY . jak np dla linijki .

Sposób zmiany selekcji QSO w spoób ręczny przedstawiono niżej

ID_QSO - identyfikator QSO jaki jest użyty w głownym logu -tablicy MYSQL QSOS_AWARDS .

NoOfPos - podaje ilość QSOs które mogą spełnić warunki w dyplomie . Nie zawsze jest tu podana całkowita ich ilość . Dla niektórych dyplomów jest tu zawsze podana ilość = 1 , chociaz faktycznie może być dostepna wieksza ilość QSOs .
PRIM_KEY - Primary Key - klucz pierwotny albo Nr. pozycji w tablicy danego awardu
STATUS_FOR_ARRL_AWARD - status QSO dla dyplomów ARRL .Występuje tylko w przypadku dyplomów ARRL . Może przyjmować następujące wartości :

a więc takie wartości jakie przewiduje ARRL w LOTW. W programie AWARD_SECRETARY ze względu na potrzebę  sortowania tych pól wg ważności pola przyjeto symbole  : A_BLANK , B_SELECTED , C_APPLIED , D_AWARDED ) . Stan SELECTED wystąpi od razu gdy zostanie  wyselekcjonowane QSO jako nadające się do dyplomu . Stan APPLIED wystąpi gdy nadamy QSO DATE_SUBMITED oraz zapiszemy dyplom . Stan AWARDED wystąpi gdy nadamy QSO DATE_GRANTED oraz zapiszemy dyplom .  Ale uwaga :

 

Dyplomy (oprócz dyplomu DXCC_5_BANDS) możemy zapisać dopiero wtedy gdy spełnimy warunki uzyskania dyplomu oraz nadamy mu jakąś DATE_SUBMITTED .

SUPPLY_ARRL_AWARDS - ( tłumaczenie przybliżające jego funkcję : : może zasilić następujące dyplomy ARRL)  .Pole to słuzy do wskazania dyplomów ARLL dla których może być zastosowane QSO i np przykładowa wartość  DXCC_5_BANDS, DXCC_20M, DXCC_CW,DXCC_MIXED, - oznacza ze QSO może być zastosowane do dyplomu DXCC_5_BANDS oraz także DXCC_20M oraz także DXCC_CW oraz także DXCC_MIXED
Podsumowanie dla tablicy awardu

Podsumowanie tablicy dyplomu

Kolory zaznaczania QSOs .

 

===============================================================================

Wyzej opisaliśmy ekran dla dyplomu DXCC_MIXED . W dyplomach ARRL istnieją dwa podstawowe typy dyplomów:

dyplomy dla których dla danego podmiotu =  kraju (entite) może istnieć tylko 1 QSO . Są to dyplomy DXCC_MIXED , DXCC_PHONE, DXCC_RTTY , DXCC_10M , DXCC_20M itp.
dyplomy dla których dla da  danego podmiotu -kraju (entite) może istnieć wiele  QSO. Są to  dyplomy wielopasmowe np DXCC_5_BANDS lub  DXCC_CHALENGE obliczany dla 9-ciu pasm . W przypadku dyplomu  DXCC_5_BANDS pierwsze pola - kolumny tablicy wyglądają nieco inaczej

Widzimy tutaj że 5 pasm występuje tutaj w osobnych kolumnach - zamiast w jednej BAND . Dla  DXCC_CHALENGE 9 pasmowego  ze względu  na konieczność rozszerzenia rządka nazw kolumn został zachowany układ jak dla DXCC_MIXED . Wygląd całej tablicy dla DXCC_5_BANDS przedstawiono niżej

 

Wygląd ekranu dla 5 - pasmowego dyplomu DXCC_5_BANDS

 

Do czego ona służy ?? . W chwili obecnej wiele stacji jeśli zrobiło QSO z tą samą stacją na więcej pasmach lub innymi emisjami wysyła jedną wspólną kartę QSL . Wspólne karty QSL muszą być wykazywane w dyplomach ARRL na samym końcu zgłoszenia . Poczawszy od wersji v 3.0.1  AWARD_SECRETARY sam wyszukuje automatycznie wspólne karty QSL , zaznacza je , i przy wydruku zgłoszenia aplikacyjnego umieszcza je na końcu wydruku lub na końcu w zbiorze adif. przy korzystaniu z metody ON_LINE zgłoszenia opisanej tutaj .  To że na jednej karcie QSL jest kilka QSO , nie oznacza iż bedzie ona użyta jako karta wspólna , bo być może tylko jedno QSO z tej karty bedzie potrzebne .  Rozpoznanie automatyczne wspólnych kart QSL jest mozliwe dlatego iz wprowadzono numerację kart QSL odebranych opisanej tutaj. Zapis Nr QSO w postaci 4321-2 daje mozliwość rozpoznania iż byc może to QSO i QSL-ka dla niego stworzy wspólną kartę QSL .Rozpoznanie automatyczne wspólnych kart QSL jest najlepiej realizowane gdy używamy funkcji programu MergeSeveralARRLAward tj zgloszenie aplikacyjne dla kilku dyplomów opisanej tutaj. Jesli chodzi o dyplomy zgłaszane pojedyńczo to program także moze poszukać wspólnych kart QSL automatycznie , ale w zasadzie dla innych dyplomów oprócz DXCXC_5BANDS i DXCC_CHALLENGE wspólne karty QSL nie wystąpią .Przedstawiany poniżej w poprzednich wersjach helpu opis ręcznego ustalania QSL wspólnych skasowano , gdyż był  zbyt skomplikowany i wymagał wiecej pracy . Poczawszy od wersji  v 3.0.1  AWARD_SECRETARY zlikwidowano możliwość recznego ustalania wspólnych kart QSL

 

 

Teraz można  dyplom zapisać przez naciśniecie  buttonu   .. W programie przewidziano mozliwość zapisywania tylko dyplomow spełniających warunki uzyskania dyplomu . Wczesniejsze zapisywanie dyplomu nie ma sensu - gdyż może powodować wiele pertubacji - gdyż program starał by  się odtworzyć Twoje wcześniejsze wybory - które nie zawsze są optymalne .Szczególnie dla dyplomów ARRL jest to ważne . Po naliczeniu lub aktualizacji dyplomu w obszarze komunikatów pojawi się najpierw

Trzeba także zwracać uwage czy zostały spełnione warunki użyskania dyplomu

 

 

Teraz możemy wprowadzić DATE_SUBMITTED - czyli datę zgłoszenia dyplomu . przez naciśniecie przycisku

 

Zasady wstawiania daty przedstawiono tutaj

Jeśli warunki dyplomu zostały spełnione w obszarze komunikatów pojawi się nam napis

Teraz można  dyplom zapisać przez naciśniecie  buttonu  

 

Skasowanie QSO

Dla niektórych krótkofalowców którzy dokonali już zgłoszenia na dyplom a chcą powierzyc dalsze użupełnienia programowi AWARD_SECRETARY należało by dostaczyć narzędzi do obliczenia automatycznego dyplomu   a potem do dopasowania  tablicy dyplomu do stanu jaki mieli w swoim dotychczasowym zgłoszeniu . W tym celu służa dwa narzędzia :

Skasowanie QSO z tablicy dyplomu .

Kasowanie QSO w tablicy dyplomu

Zdając jednak sobie sprawę iż proces ręcznego kasowania QSOs może być procesem żmudnym dla starych krótkofalowców program AWARD_SECRETARY wyposażono dodatkowo w inne bardziej efektywne mechanizmy odtwarzania stanu startowego dyplomu opisane w rozdziale .

 

2.2.Obszar 2-gi ręcznej zmiany selekcji QSO do dyplomu

Wybór potwierdzeń QSO dla dyplomu w zależności od zadanej metody potwierdzeń  (only QSL_ lub only LOTW_) lub w sposób mieszany (First QSL second LOTW_ lub FIRST LOTW second QSL_) odbywa się automatycznie . Istnieje dodatkowa możliwość zmiany ręcznie  tego wyboru  dla jakieś QSL - ki ponieważ np . szkoda  nam wysyłać kartę QSL w tak ładnej formie graficznej .

Zmiana selekcji QSO polega na kliknięciu lewym przyciskiem myszy na tym QSO w obszarze 1-szym . Pojawi się ono wtedy w tej tablicy w kolorze tła zółtym .Nastepnie należy wybrać  inne QSO w tablicy w obszarze 2-gim .i kliknac na nim lewym przyciskiem myszy  To QSO które wybrał automatycznie program zazwyczaj w tej tablicy jest na pierwszym  miejscu.

Selekcja ręczna innego QSO do
dyplomu - tutaj DXCC_MIXED

W efekcie w obszarze 1-szym w tablicy dyplomu pojawiło się nowe QSO podswietlone na zielono .

 

Nowe wyselekcjonowane QSO jest podświetlone
na zielono oraz w polu SELECTED_METHOD
jest napis MANUALLY
Jednocześnie QSO te ma wyczyszczone pole  DATE_GRANTED co jest prawidłowym objawem tutaj
Powinnismy raczej tę operacje selekcji recznej robić na dyplomie jeszcze nie zatwierdzonym

 

 

W obszarze  2-gim pojawi się nam napis informujący że zostały dokonane zmiany .

W związku z tym powinniśmy zapisać tablicę awardu poprzez naciśnięcie buttonu Zapisz dyplom . Oczywiście wszystkie QSOs muszą mieć przypisaną DATE_SUBMITTED

 

 

 

2.3 Obszar 3-ci elementów sterujących i kontrolnych

Obszar ten składa się z następujących elementów

Komunikat o spełnieniu warunków uzyskania dyplomu .

Przycisk HELP - opisujący --> kierujący do odpowiedniego opisu w helpie  dla tej zakładki

Przycisk Wstaw Aktualną datę jako DATE_SUBMITTED .

 

Zasady wstawiania daty przedstawiono tutaj

 

Przycisk ten należy użyć jeśli jesteś całkowicie pewny iż nie dokonasz już zmian w pliku adif oraz skonczyłes już selekcję ręczną QSO lub nie potrzebujesz dokonywać takich zmian . Ustawienie DATE_SUBMITTED jest warunkiem koniecznym oprócz spełnienia warunków uzyskania dyplomu by móc zapisać dyplom tj jego tablice MYSQL-ową Dla dyplomów ARRL wtedy QSO przyjmuje stan STATUS_FOR_ARRL_AWARDS =C_APPLIED

 

 

Przycisk Wstaw Date aktualna jako DATE_GRANTED . Przycisku tego powinniśmy użyć jesli otrzymaliśmy dyplom . Dla dyplmów ARRL wtedy QSO przyjmuje stan STATUS_FOR_ARRL_AWARDS =D_ AWARDED

 

Zasady wstawiania daty przedstawiono tutaj

Wybierz tylko dla podgladu - element kontrolny 

Element służy do zmiany podglądu dla tablicy z obszaru 1-szego tj głownej tablicy zakładki . Po wybraniu Tylko QSO's które muszisz zgłosić do LOTW , otrzymamy

 

Wygląd  tablicy po wybraniu do podglądu Tylko QSOs
które  muszisz zgłosić do LOTW

Widzimy iż teraz znikł button Zapisz dyplom , bo stan w tablicy jest tylko tymczasowy

 

Wybranie nowych QSO dla uzuełnien (endorsement ) dyplomu . Element jest używany jesli chcemy wysłać uzupełnienie (endorsement) do poprzednio już zgłoszonego dyplomu . Dokonujemy wiiec  najpierw  wczytania nowych QSOs z loggera przez wybranie update istniejących QSOs . Zostaną wczytane nowe QSO's . Teraz buttonem dokonujemu uaktualnienia  dyplomu tj . Nasza tablica z dyplomem po uaktualnieniu wygląda jak niżej

 

Tablica dyplomu DXCC_MIXED przed wstawieniem
daty submitted

Po nadaniu DATE SUBMIITED przyciskiem

Nadanie ręczne daty SUBMITTED

 

 

Tablica z dyplomem po uzupełnieniu o nowe QSO wprowadzone do QSOS_AWARDS ze zbioru adif

 

Widzimy iż pojawiło sie nowe QSO nie majace  DATE_GRANTED .     DATE_SUBMITTED zostało wybrane jako nowa data .  Brak DATE_GRANTED oznacza ze to QSO jeszcze nie zostało zatwierdzone . 

Po wybraniu Nowe QSOS-uzupełnienie .

 

tablica będzie wyglądać jak niżej . . Bedą wyswietlane tylko rekordy które  mają pole DATE_GRANTED puste .

Tablica z dyplomem po wybraniu Nowe QSO-s uzupełnienie

 

 

2.4 Obszar 4-ty Niektóre komunikaty programu

Obszar ten przeznaczony na niektóre komunikaty jakie przekazuje program określając stan tablicy dyplomu oraz czy jest mozliwy zapis dyplomu oraz jakie kroki ewentualnie podjąc by dokonać zapisu dyplomu . Możlwe są następujące napisy

Po wprowadzeniu DATE_SUBMITTED przyjmie on postac

lub jesli dalej nie mozna zapisac dyplomu bo nie zostały spełnione warunki liczbowe na dyplom

Jesli jest możliwy zapis , to teraz można zapisac dyplom przez naciśniecie buttonu

Jesli zapis nie będzie możliwy a mimo to naciśniemy ten button  otrzymamy komunikat

Komunikat o niemożliwości zapisu
na razie dyplomu ze względu na
niespełnienie warunków

 

 

        3. Omówienie sprawy typu emisji tj MODE dla dyplomów

Z moich obserwacji tego co produkują rózne loggery w zakresie symbolu emisji wynika  iż loggery stosują wlasne symbole emisji niekoniecznie zgodne z jakimiś standardami  . Na szczescie odbywa się to zazwyczaj dla emisi cyfrowych nazywanych przez ARRL emisjami DIGITAL .  .W związku z tym ja wprowadziłem w katalogu OTHER_SURCE plik MODES.CSV .  o strukurze jak niżej

 

"MODE_NAME", MODE_NAME_FOR_ARRL","OLD_MODE_NAME_FOR_ARRL","MODE_NAME_FOR_OTHER",

"MODE_NAME_FOR_IOTA"

"AM","PHONE","PHONE","PHONE","PHONE"

"DSTAR","PHONE","PHONE","PHONE","PHONE"

"SSB","PHONE","PHONE","PHONE","PHONE"

"FM","PHONE","PHONE","PHONE","PHONE"

"CW","CW","CW","CW","CW"

"AMTORFEC","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"ASCI","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"ATV","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"CHIP64","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"CHIP128","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"CONTESTIA","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"CLO","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"DSTAR","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"DOMINO","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"DOMINOF","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"FAX","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"FMHELL","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"FSK31","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"FSK441","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"GTOR","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"HELL","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"HELL80","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"FT4","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"FT8","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"HFSK","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"JT4","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"JT9","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"QRA64","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"MSK144","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"JT44","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"JT4A","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"JT4B","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"JT4C","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"JT4D","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"JT4E","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"JT4F","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"JT4G","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"JT65","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"JT65A","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"JT65B","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"JT65C","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"JT6M","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"MFSK","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"MFSK8","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"MFSK16","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"MT63","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"OLIVIA","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"PAC","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"PAC2","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"PAC3","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"PACTOR","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"PAX","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"PAX2","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"PCW","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"PKT","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"PSK","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"PSK10","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"PSK31","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"PSK63","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"PSK63F","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"PSK125","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"PSKAM10","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"PSKAM31","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"PSKAM50","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"PSKFEC31","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"PSKHELL","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"Q15","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"QPSK31","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"QPSK63","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"QPSK125","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"ROS","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"RTTY","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"RTTYM","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"SSTV","PHONE","PHONE","DIGITAL","DATA"

"THRB","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"THROB","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"THOR","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"THRBX","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"TOR","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"VOI","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"WINMOR","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

"WSPR","DIGITAL","RTTY","DIGITAL","DATA"

 

AWARD_SECRETARY czyta ten zbiór przy kazdej zmianie daty zapisu tego zbioru i uaktualnia odpowiedni zbiór MODES.SQL w strukturze MYSQL .

W polu ADIF o nazwie MODE mogą się także  zdarzyć błędy . Zasymulowałem taki błąd dla stacji SP9AHA wstawiając zamiast CW mod XX .Wybralęm  te dane do wczytania do tablicy QSOS_AWARDS.

 

Wprowadzenie błędnych danych dla pola
MODE dla stacji SP9AHA

Efekt sprawdzenia tego błedu widać na na obrazku

Efekty na ekranie dla błędnego pola
MODE = XX dla stacji SP9AHA
.

To QSO nie zostanie  wczytane do tablicy QSOS_AWARDS .

Ponieważ program w tym samym czasie sprawdza synchronizację danych z loggera z danymi w tabicy MYSQL QSOS_AWRDS to możę się jeszcze pojawić komuniakt

Komunikat o błędach w synchronizacji jesli
jakieś istnieją. Zalecam wybranie teraz OK

Na końcu zostanie wyswietlony komunikat

 

Raport o błędach krytycznych i niemożności
wczytania tych danych

 

Masz teraz do wyboru :

1.Jesli widzisz jakiś pojedyńczy bład to muszisz dokonać poprawki dla MODE w loggerze i na nowo wyprodukować zbiór ADIF i ponownie go wczytać  w AWARD_SECRETARY .
2.Jesli tych błędów w MODE jest wiecej i  odnoszą się do tego samego symbolu MODE to muszisz ten symbol MODE wpisac do zbioru OTHER_SOURCE\MODES.CSV i zapisać go . AWARD_SECRETARY sam rozpozna zmiane daty zapisu i wczyta go do tablicy MODES.SQL .  , a mnie powiadom e-mailem na adres sp9auv@wp.pltak by przy nastepnym upgradzie nie skasowało u ciebie tego wpisu .

 

Logger32 teraz  32 emisję PSK31 i PSK63 pokazuje jako PSK3z1  i PSK63  w loggu , jednak przy eksporcie  do zbioru ADIF zapisuje PSK31 jako <MODE : 3 >PSK   <SUBMODE :5> PSK31. i podobnie dla PSK63   <MODE : 3 >PSK   <SUBMODE :5> PSK63 .Dla FT8 zapisuje jako <MODE : 3 >FT8   .  Natomiast dla FT4   <MODE : 4 >MFSK   <SUBMODE :4> FT4 .Zupełna niekonsekwencja . Teraz emisja PSK31 i PSK63 zostają zamienione na PSK przy wczytywaniu danych ADI jak i zarówno w różnych innych sytuacjach. .Zmiana emisji na PSK jest robiona takze  w AWARD_SECRETARY i dla pola CRC- tak iż nie powstanie duplikatowe  QSO .. Podobnie jest dla emisji FT8 i FT4 , Dla FT4 zamienia MFSK jaki podaje Logger32 na prawidłowy symbol FT4 Dla dyplomów DXCC zostaną one połączone w emisję DIGITAL .