Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Opis czynności dla 1-szego zgłoszenia dyplomu

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

Tworzenie 1-szego zgłoszenia na dyplom

Rozdział niniejszy zawiera nastepujące punkty

1.Czynności do wykonania jednorazowo
2.Czynności do wykonania gdy chcemy wczytać lub uzupełnic dane o QSOs
3.Czynności do wykonania obliczeń dla dyplomu DXCC_5_BANDS - podstawy optymalizacji kosztów dyplomów ARRL
4.Własciwe czynności do wykonania 1-szego zgłoszenia na dyplom

1. Czynności do wykonania jednorazowo

Do tych czynności należą

1. Zalożyć tj zainstalować motor baz danych MYSQL w wersji 5.1 lub w wersji 5.5 wg opisu helpowego Install_MYSQL_PL.chm . programem MYSQL_INSTALL_AUTOMATIC_ALL_COMPONENT_AND_CONFIGURE_IT.exe  Zbiory instalacyjne  są do pobrania z mojej strony www. Instalacja bazy danych MYSQL jest bardzo prosta , gdyż nie trzeba podawać z klawiatury żadnych danych ani prawie nic klikać . Tylko dla wersji MYSQL 5.1 trzeba dwa razy kliknąc button NEXT . Konfiguracja dla potrzeb AWARD_SECRETARY jest robiona w trakcie przebiegu tego programu w oparciu o zbiór inicjacyjny  Setup.ini . Krótkofalowiec ma zakaz edytowania tego zbioru .
2.Zainstalowac projekt AWARD_SECRETARY wg rozdzialu . Zbior instalacyjny install_upgrade_AWARD.exe słuzy zarówno do pierwszej instalacji jak i do późniejszego upgrade projektu
3.Przygotować zbiór .adif w dowolnym loggerze , który bedzie potem służył jako dane wejściowe o naszych QSOs .
4.Uruchomic program  AWARD_SECRETARY   z ikony na pulpicie

lub z menu windowsów START  - PROGRAMY - AWARD_SECRETARY

Po uruchomieniu programu program sciąga najpierw  dane dotyczące stacji polskich tj osec-biuro ze strony PZK oraz stacji specjalnych w Polsce. Robi to 1 raz dziennie . Potem także 1 raz dziennie sciąga dane dla listy DXCC w postaci zbioru XML ze strony www CLUBLOG . Nastepnie tworzy lub uaktualnia wszelkie tablice MYSQL wstepne potrzebne póżniej .

 

2. Czynności do wykonania gdy chcemy wczytać lub uzupełnic dane o QSOs

1. Wybieramy z menu głownego programu Import ze zbioru ADIF .

2. Teraz pojawi sie okno

Okno informacyjne o dalszym postepowaniu dla
obliczania prawidłowych entities i jego parametrów

Okno to informuje nas o dalszych metodach postępowania i zaleceniach jaką metodę wybrać . Istnieją dwie metody dalszego postepowania :

1.Tylko wg danych o entities z logger -a . W tym punkcie wybieramy button OK .Muszą to być dane bardzo pewne -

tj zawierać prawidłowy NR.ADI , CQZone , ITUZone dla QSO obecnych jak i dla QSOs z przeszłości .

Nie będzie dokonywane żadne dalsze sprawdzenie tych danych .  Jako dane najbardziej pewne należy traktować dane otrzymane w wyniku

działania mojego programu DXCC_XML_LIST.exe , który współpracuje ze strona www CLUBLOG . Możesz dokonać sciągniecia

tego programu ze strony :

http://sp9auv.com/index.html?pobieranie_programu_dxcc_xml_list.php

Dokonuje on załadownia Twojego zbioru .adi z logger-a na stronę CLUBLOG , a nastepnie porównuje go ze zbiorem jaki uzyska się ze strony

CLUBLOG , synchronizując  dane wynikowe , a nastepnie zapisuje je w odpowiednim zbiorze wynikowym TRANSLATED . Na ekranie tym mamy

dokładnie wykazane jakie występują różnice , co pomaga podjąć odpowiednią decyzję .Oto przykładowy wygląd ekranu dla tego programu .

W danych uzyskanych z tego programu ostrożność należy zwrócić na ITUZone , gdyż CLUBLOG nie poodaje tej danej . Ja natomiast użyłem

starego zbioru typu XML z CLUBLOG . W pewnym momencie CLUBLOG zaprzestał podawania tej danej , jako iż ITUZone tnie obszary

geograficzne liniami prostymi , nie mającymi żadnego związku z krajem , czy CQZone lub jakimś innym wyróznikiem ,  który można by

zastosować .Bardziej wiarygodne są wyniki ze strony www CLUBLOG niż wyniki zawarte w zbiorze XML. 

 

Wygląd ekranu programu DXCC_XML_LIST.exe do translacji
zbioru .adi zgodnie z wymaganiami na stronie CLUBLOG

Po wybraniu buttonu OK w poprzednim  komunikacie , .nie będzie dokonywane żadne dalsze sprawdzenie danych dotyczacych entities tj

Nr.ADIF  , CQZone , ITUZone . Po wybraniu tego buttonu zgłosi się nam okno

 

Selekcja zbioru do importu

w którym Wybieramy zbiór do importu . Należy podkreslić iż tutaj możemy wybierać zbiór adif do importu z dowolnego katalogu ,

także spoza FOR_CLUBLOG czy nawet spoza AWARD_SECRETARY

Dalej zostanie przedstawiony postęp w odczycie danych

 

2.Wg danych które uzyskamy ze strony CLUBLOG .W tym punkcie wybieramy button NO .Uzyskane wyniki zostaną wtedy porównane  z

wynikami jakie masz w zbiorze .adi .. Po wybraniu tego buttonu pojawi się nam ekran

 

Okno wyboru uploadu nowego zbioru
na strone CLUBLG lub przeprowadzenia
obliczeń jeszcze raz na danych poprzednio
zaladowanych i ściągniętych

 

Jesli wybierzemy NO to poniższe dwa ekrany nie pojawią się. Nazwy zbiorów adif oraz daty ich zapisania są zapisane w

zbiorze konfiguracyjnym setup_dll_ini , i wtedy AWARD_SECRETARY jeszcze raz  dokona odczytu tych zbiorów i

może dokonać importu ich do bazy danych MYSQL tj  do tablicy QSOS_AWARDS .

 

Po wybraniu OK pojawi się nam Wybor zbioru adif do importu dla CLUBLOG

 

Okno wyboru zbioru adif
na strone CLUBLG

Jesli chcielibyśmy zmienic katalog FOR_CLUBLOG na inny to program zaprotestuje komunikatem

Komunikat o niemożliwości zmienienia katalogu
skad pochodzi zbiór aimportowany adif .
Zbiór musi być koniecznie przekopiowany
do podkatalogu FOR_CLUBLOG

   . Po wykonaniu tych czynności przejdz do punku opisanego w rozdziale

3. Czynności do wykonania obliczeń dla dyplomu DXCC_5_BANDS - będącego podstawą do optymalizacji kosztów dyplomów ARRL

Przed dokonaniem zgłoszenia na jakikolwiek dyplom ARRL musimy najpierw zrobic obliczenia dla dyplomu DXCC_5_BANDS gdyż po jego obliczeniu mamy podstawę do przeprowadzania optymalizacji kosztów za sprawdzanie potwierdzeń QSOs w postaci kart QSL lub przez LOTW . Opisano to w rozdziałe Taktyka optymalizacyjna sprawdzania potwierdzeń QSO dla dyplomów ARRL

Przed dokonaniem obliczeń dla dyplomu DXCC_5_BANDS musimy takze dobrze się zastanowić jaką metode selekcji potwierdzen QSO wybieramy .W  programie AWARD_SECRETARY dostępne są następujące metody selekcji potwierdzeń QSO

ONLY QSL - tylko karty QSL będą brane pod uwagę przy obliczaniu dyplomu
ONLY LOTW - tylko potwierdzenia przez LOTW będą brane pod uwagę przy obliczaniu dyplomu .
First QSL second LOTW - brane są pod uwagę najpierw potwierdzenia przez karty QSL , a jesli ich brak są poszukiwane QSO które są potwierdzone przez LOTW
First LOTW second QSL - brane są pod uwagę najpierw potwierdzenia przez LOTW , a jesli ich brak są poszukiwane QSO które są potwierdzone przez karte QSL

Samego wyboru dokonuje się w menu

Opisane jest to w punkcie Wybór metody selekcji potwierdzeń na dyplomy - musi być dokonany przed przystąpieniem do obliczeń dyplomu

Po wybraniu metody selekcji potwierdzeń przechodzimy do zakładki Aplikacja dla zgłoszenia awardu z której należy wybrać dyplom DXCC_5BANDS z menu

Wybór dyplomu DXCC_5_BANDS
do obliczeń

Obliczanie dyplomu DXCC_5_BANDS przebiega najdłużej bo są liczone osiagniecia dla wszystkich krajów , a każdy kraj dla 5 -ciu pasm . Prócz tego program zapisuje w niestandardowych polach pewne informacje potrzebne pozniej przy innych dyplomach , oraz stara się dobrać QSOs w sposób zapewniający najmniejszy koszt za sprawdzanie potwierdzeń .

Po wybraniu dyplomu DXCC_5_BANDS najpierw pojawia się komunikat Nie Istnieje tablica MYSQL - uaktualnienie_dyplomu

Komunikat o niestnieniu jeszcze
tablicy dyplomu

Dla dyplomu DXCC_5BANDS też można odtworzyć stan startowy , ale nie jest to polecane , gdyż przyjecie wg zbioru startowego pozbawi program AWARD_SECRETARY możliwości optymalizacji kosztu za sprawdzenie QSO  . Dlatego należy tutaj wybrać OK a nastepnie -

Należy teraz wybrac button Uaktualnienie dyplomu. .

Poczawszy od  kwietnia 2012 roku nie mozna już łączyć zgloszeń papierowych i LOTW . Dlatego jesli wybierzemy dla dyplomów DXCC metodę FIRST QSL second LOTW lub First LOTW second QSL pojawi sie nam komunikat 

Komunikat o braku mozliwości łacznia potwierdzeń <br>
QSL papierowycj  z LOTW

Komunikat o braku mozliwości łacznia potwierdzeń
QSL papierowycj  z LOTW

W czasie obliczania pojawia się  napis

Wygląd tablicy dypomu DXCC_5_BANDS po obliczeniu

Należy teraz zapisać dyplom poprzez naciśnięcie buttonu 

W dyplomie DXCC_5_BANDS można recznie zmienić automatyczny wybór QSO jak to opisano wyżej . Jeśli nie zachodzi konkretna potrzeba nie  jest  to zalecane , gdyż burzy zasadę optymalizacji kosztów .Konkretna potrzeba zmiany selekcji automatycznej zachodzi w przypadku kontynuowania prowadzenia uzupełnień opisanym wyżej .

 

4. Właściwe czynności do wykonania 1-szego zgłoszenia na dyplom

Po wykonaniu obliczenia dla dyplomu DXCC_5_BANDS można  przystapić do obliczenia innego dyplomu np DXCC_MIXED . Gdybysmy  nie dokonali  wczesniej obliczeń dla dyplomu DXCC_5_BANDS zgłosił by sie nam komunikat .

Komunikat o konieczności obliczenia
najpierw dyplomu DXCC_5_BANDS

Potem musimy wybrac metodę selekcji potwierdzeń opisaną wyzej

Następnie wybieramy dyplom z menu

Menu wyboru <br>
dyplomu (award)

Menu wyboru
dyplomu (award)

W tym miejscu należy powiedzieć iż AWARD_SECRETARY może pracować w dwóch trybach pracy programu . Na ekranie nie ma jakiegoś specjalnego napisu w jakim trybie pracuje program . Program sam ustala tryb pracy w zależności od podjętych akcji przez użytkownika :

Tryb przegladania dyplomu. W tym trybie pracuje program wtedy jeśli wybierzemy jakiś dyplom z menu a na dysku istnieje zapisana poprzednio tablica dyplomu. Możliwe są wtedy pewne akcje mające na celu zmianę QSOs , oznaczenie DATE_SUBMITTED lub DATE_GRANTED,
Tryb aktualizacji dyplomu .Rozpoczyna się wtedy gdy nacisniemy button  uaktualnienie  dyplomu. .Trwa on do mementu gdy na nowo wybierzemy nowy dyplom .    

Po wybraniu nowego dyplomu pojawi się nam komunikat zaleznie czy dyplom nalezy :

do kategorii dyplomów z uzupełnieniem (endorsement)
do kategorii dyplomów które zgłasza się tylko raz i dla których nie robi się uzupełnienia . Dyplomy nie podlegające uzupełnieniu są wymienione tutaj . Należ do nich prawie wszystkie dyplomy WAC

 

- Dla dyplomów z endorsement pojawi się nam

 

Komunikat dla dyplomów dla których istnieje
możliwość zgłaszania uzupełnien (endorsement)

Wybieramy OK .

 

- Dla dyplomów bez uzupełnień endorsement pojawi się nam okno
Komunikat o nie istnieniu jescze <br>
tablicy dyplomu

Komunikat o nie istnieniu jescze
tablicy dyplomu

 

.

Komunikat informuje nas że powinniśmy wybrać uaktualnienie dyplomu_ . . Po jego naciśnieciu pojawi sie nam napis

Po pewnym czasie otrzymujemy tablicę awardu

Wygląd ekranu po 1-szym obliczeniu (aktualizacji)
dyplomu

Opis pól tablicy awardu został przedstawiony wyżej. Trzeba podkreslić iż nazwy pól nie są jednakowe dla wszystkich dyplomów , co wynika z różnych wymagań na dyplom .

 

Komunikat na dole ekranu   informuje nas iz

Po wprowadzeniu DATE_SUBMITTED jeśli zostały spełnione warunki liczbowe uzyskania dyplomu napis ten  przyjmie  postac

Jeśli nie są jescze spełnione warunki uzyskania dyplomu napis ten przyjmie postać

Jesli byśmy nie zauważyli tego komunikatu i próbowali mimo to zapisać dyplom to otrzymamy komunikat

Komuniakat o niemożliwości zapisu dyplomu

Program nie dopuszcza zapisu dyplomu jeszcze nie spełniającego warunków . Żapisanie dyplomu umożliwia stworzenie aplikacji - tj zgłoszenia na dyplom wg obowiązującego formularza ( na papierze lub w zbiorze zewnętrznym ).. Nie ma sensu stwarzać aplikacji papierowej  jak ją nie możemy jeszcze wysłać . Natomiast w przypadku dyplomów ARRL QSOs miałoby już STATUS_FOR_ARRL_AWARD = B_SELECTED co stworzyłoby by wiele perturbacji przy dalszym liczeniu dyplomu. Przy ponownym obliczaniu program stara się zachować już obliczone QSOs , a nie zawsze poprzednio mogło być optymalne - patrz rożważania .

Jeśli wybrane QSOs z jakiś powodów nam nie odpowiada to możemy zmienić QSO w sposób ręczny jak opisano wyżej .

Tablica dyplomu  natomiast po przypisaniu DATE_SUBMITTED tj daty zgłoszenia przyjmie postać . Dokladny sposób wprowadzenia

tej daty opisano wyżej

 

Tabica dyplomu po nadaniu DATE_SUBMITTED

 

Teraz należy zapisać dyplom naciskając button Zauważmy , że po zapisie zmienił sie STATUS_FOR_ARRL_AWRDS z wartości  B_SELECTED na C_APPLIED .

W trakcie zapisywania  dyplomu zachodzi automatyczne definiowanie wspólnych kart QSL co zostało zostało opisane tutaj  

 

Kasowanie QSO z dyplomu jeśli zachodzi taka potrzeba zostało opisane wyżej

Teraz w celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego na dyplom trzeba uruchomić czynności opisane w Zakładce arkusz aplikacji do wydruku .

Po wypełnieniu formularza można go wydrukowac na drukarce wykonując czynności opisane w zakładce Druk i podgląd Wydruku aplikacji

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Opis czynności dla 1-szego zgłoszenia dyplomu

Print this Topic Poprzednia strona Powrót do początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy