Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie > Zakładki realizujące funkcje programu >

Zakladka Główna baza QSOs

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

Poczawszy od wersji programu AWARD_SECRETARY v 1.1.8 omawiane w tym miejscu  poprzednie błedy w tym programie nie pojawią sie ponieważ spowodowane były błedami jakich dokonywał użytkownik w czasie instalacji bazy danych MYSQL i niezgodnymi podadnymi danymi nazwy użytkownika i hasła .Teraz instalacji bazy danuch MYSQL dokonuje program MYSQL_INSTALL_AUTOMATIC_ALL_COMPONENT_AND_CONFIGURE_IT.exe .i błedy te nie pojawią się , chociaż są dalej rozpoznawane przez program .

W zakładce Główna baza QSOs zgłasza się zawsze program po uruchomieniu lub po jej wybraniu z menu zakładek

Jesli uruchomieniu przebiega bez problemów program zgłasza sie w 1 -szej zakładce Główna baza danych

Po 1-szym uruchomieniu program najpierw sprawdza połączenie z internetem a potem tworzy wszystkie tablice pomocnicze tj. Liste dxcc , tablice Primary i Secondary dla wielu krajów oraz tablicę kodów dla dyplomów polskich w tym i tablicę miejscowości (około 55 tys miejscowości)  i tablicę kodów ZIP dla miejscowości (około 65 tys kodów ZIP )  dla Polski. Tak wielkie tablice wymagają czasu na założenie i w przypadku 1-szego uruchomienia i może to trwać około 5 min . Program sprawdza daty zbiórów i tablic i jeśli nie dokonano zmian to taki proces trwa około 5-10 sec .

Wygląd 1-szej zakładki Głowna baza QSOs

W tym czasie są wygaszone niektóre buttony poniższe i elementy by nie powodować błednego działania użytkownika . Jesli wszystko przebiegnie prawidłowo na tym ekranie pojawiają sie buttony :

oraz ujawni sie pole wyboru dla wprowadzenia nietypowych danych dla dyplomów dla modułu

Należy podkreślić iż podłączenie do Internetu powinno być sprawne . Jest ono potrzebne dla stwierdzenia czy Twoja wersja programu jest aktualna W wypadku nie istnienia  podłączenia może się pojawić nastepujący komunikat :

Jesli Twój program korzysta tylko z licencji globalnej po nacisnięciu OK można będzie dalej kontynuować pracę

Prócz tego jeśli korzystasz z licencji prywatnej może się dodatkowo pojawić

Prócz tego sprawdza połączenie ze stroną CLUBLOG i w wypadku jego braku melduje o tym na ekranie komunikatem

Tutaj po nacisnieciu OK program jeśli pracujesz z licencją prywatną zakończy prace . Natomiast jesli pracujesz z licencją globalną , możesz  kontynować dalszą pracę , ale z ograniczeniam opisanymi w tym komunikacie

Po wywolaniu zakładki i wybraniu buttonu Pokaż tylko selektowane pola i jesli poprzednio wczytano dane ze zbioru adif pojawi się nam ekran w postaci

Wygląd ekranu po wybraniu opcji - Pokaż tylko selektowane pola

Jak zaznaczono na rysunku występuje pięć obszarów.

W tym rozdziale omówiono następujące punkty

1.Obszar 1-szy QSOs

1.1.button 1-szy który spowoduje usuniecie wszystkich rekordów QSO z tablicy qsos_awards oraz usunięcie wszystkich tablic dotyczących dyplomów

1.2 Button 2-gi służy do wprowadzenia danych z ewentualnym poprawianiem (update ) danych ze zbioru .adi

1.3 Dodatkowe funkcje do wykonania w obszarze 1-szym

2.Obszar 2-gi komunikatów systemu oraz obszar wskazujący na nieprawidłowości w polach Nr.ADIF country , Name Country , CQ Zone , ITU Zone
3.Obszar 3-ci selekcja pól do wyswietlenia
4.Obszar 4-ty komunikatów o błędach w danych wejsciowych
5.Obszar 5-ty elementów kontrolnych i do wybierania
6.Pola niestandardowe uzywane przez AWARD_SECRETARY,pojęcia SELECTED_ ,APPLIED_ ,AWARDED_ w dyplomach ARRL-u

Obszar 1-szy QSOs

Obszar ten pokazuje wszystkie QSOs z podstawowej tablicy logu qsos_awards . Wczytanie danych z  loggera odbywa się poprzez wyprodukowanie  zbioru  adif w loggerze i wczytaniu go poprzez wybranie z menu Import ze zbioru ADIF

 

Dalsze postepowanie jest opisany w p-kcie 2. Czynności do wykonania gdy chcemy wczytać lub uzupełnic dane o QSOs w rozdziale Opis czynności dla 1-szego zgłoszenia dyplomu

Jesli program nie znajdzie żadnych błedów krytycznch to możemy kontunować dalszą pracę . Mamy wtedy   do dyspozycji dwa buttony do wprowadzenia danych do tablicy qsos_awards.

 

       1. 1. button 1-szy  który spowoduje usuniecie wszystkich rekordów QSO z tablicy qsos_awards  oraz usunięcie wszystkich tablic dotyczących dyplomów

W czasie zapoznawania się z projektem i programem AWARD_SECRETARY istnieje konieczność testowania na danych poczatkowych , potem usunięcie tych danych testowych , testowanie na innych danych testowych , a w końcu wyczyszczenie tablic z tych wszystkich testów i obliczenie na danych już rzeczywistych . W tym celu zaprojektowano właśnie ten button z usunięciem wszystkich tablic i wprowadzenie danych rzeczywistych  od nowa .

Button ten nalezy używac  tylko uzywać tylko przy 1-szym wczytywaniu danych .adif z loggera lub w czasie dokonywania testów jeśli zależy nam na usunięciu wszystkich naszych testów dotyczących dyplomów . Wczytywanie danych odbywa sie tutaj . szybką metodą hurtową . Nigdy już więcej nie używaj tego buttonu w czasie normalnej pracy . Jedynym wyjatkiem jest tutaj przypadek nastepujący :

1.chcesz dokonać testowania na innych danych , ale chciałbyś zachować wszystkie dotychczas wykonane obliczenia dla dyplomów
3.Teraz możesz dokonywać testowania programu dla innych danych i dyplomów . Możesz już teraz uzywac tego buttonu Usun wszyst.istn.rekordy QSO i DYPLOMY - wprowadz nowe dane .
4.Po wykonaniu testowania dokonaj skasowania wszystkich nowych dyplomów które utworzyłeś buttonem .

. Po wybraniu tego przycisku pojawi się nam

Ekran informujący że zostana skasowane
wszystkie dyplomy

1.2. Button 2-gi  służy do wprowadzenia danych z ewentualnym poprawianiem (update )  danych ze zbioru   .adi

Poprawianie danych tzw. update jest procesem bardzo pracochłonnym i bardzo trudnym w realizacji programowej .  Bardzo niewiele loggerów pozwala na update wszystkich rekordów i wszystkich pol . Poprawianie pojedyńczego rekordu w loggerz-e przez użytkownika jest mozliwe bo obejmuje tylko jeden rekord i zazwyczaj poprawia się tylko niektóre pola . Ale poprawianie wszystkich rekordów jesli  poprawki mogą dotyczyć każdego pola jest procesem bardzo pracochłonnym (np 60 tys QSL a na kazde QSO przypada około 100 pól niekiedy bardzo dlugich tekstów ) . Takie nakładanie wartości pól na istniejące w zasadzie w loggerach jest niedopuszczalne . Ja jednak w AWARD_SECRETARY musiałem opracować metodę nakładania QSO na istniejące QSO ,  w miarę szybką i skuteczną . Korzystanie z numeru QSO przekazanego przez logger jako indeks nie wchodziło w rachubę - gdyż loggery dopuszczają przenumerowywanie QSOs. Update rekord po rekordzie z szukaniem rekordu w bazie wg specyficznych pół jest bardzo czasochlonne i zajmowało około 10 min na 20 tys QSOs.  Dlatego w głownej tablicy QSO - QSOS_AWARDS wprowadzono dodatkowe pole nazwane CRC - skladające się z sumy stringowej pól :QSO_DATE  + TIME_ON + CALL + BAND + MODE .np.  1963-12-0718:20:00OK1ALQ80MCW Tak zdefiniowane pole zapewnia unikalność rekordu tj - na pewno nie powtórzy sie rekord z takim samym  CRC . .Jest to pole typu textowego - ale jest indeksowane . Indeksowanie znacznie przyśpiesza proces poprawiana danych UPDATE ..i pozwala jedną instrukcją MYSQL-ową dokonać update istniejących rekordów lub insertu (wsadzenia ) rekordu w przypadku gdy jest to nowy rekord - QSO . . Należy jednak zwrócić uwagę  użytkownikowi , by nie zmieniał żadnych parametrów opisanych wyżej , a w szczególności czasu QSO nawet o  1 sec , gdyż będzie  to nowe QSO , a stare mogło już być użyte do jakiegoś dyplomu .

Rekordy QSO są pobierane ze zbioru  .adi . Natępnie pojawi się

 

Zakonczenie procesu update
lub wsadzania rekordów

Natomiast jesli zmienisz takie pola jak DXCC_NO , CQ_Zone lub ITU_Zone program przyjmie nowe dane  . Szczególnie należy zwrócić uwagę na kraj Serbia o numerze ADIF = 296 i byłą Yugoslavie ktora miała nr DXCC_NO = 511 a zmieniono jej numer na 296 . Jest to powodem wielu błędów

 

1.3 Dodatkowe funkcje do wykonania w obszarze 1-szym

W obszarze oznaczonym wyżej jako 1-szy istnieje możliwość wykonywania dodatkowych funkcji :

sortowanie kolumn - po dwukrotnym szybkim  naciśnięciu lewym przyciskiem myszy na nazwie pola następuje sortowanie kolejności wyświetlania rekordow w tablicy qsos .Ponowne dwukrotne nacisniecie odwraca kolejność porządkowania

Zmana prządku sortowania kolumn

Szukanie QSO z menu osiagalnym po nacisnięciu prawego buttonu myszy w obszarze 1-szym

Menu osiagalne po nacisnieciu prawego
buttonu myszy - szukanie QSO wg znaku
lub  wg ID_QSO a takze możliwosc
tymczasowego zaznaczenia ze karta
QSL nie została odebrana

Po wybraniu Search station pojawi się

a nastepnie  obszar 1-szy pojawi się jako

Wyglad ekranu po znalezieniu szukanego znaku

Widzimy wyżej że w środku ekranu pojawiło się QSO z szukanym znakiem . Jednocześnie program sortuje kolumne ze znakiem . tak iż jesli z tą samą stacją istnieją jakieś inne QSO to zostaną one wykazane bezpośrednio po 1-szym wystąpieniu szukanego znaku

Po wybraniu szukania QSO wg jego identyfikatora ID_QSO .

pojawi się

Znalezione QSo wg identyfikatora ID

W każdej tablicy w programie AWARD_SECRETARY istnieje możliwość zmiany szerokośći pól kolumny poprzez "złapanie" lewym przyciskiem myszy prowadnicy rozdzielającej kolumny i trzymając naciśniety lewy przycisk myszy przesuwanie jej w lewo lub w  prawo. Po puszczeniu klawiszy myszy prowadnica pionowa pozostaje w tym miejscu ustalając nową szerokość kolumny . Te nowe szerokości od razu są zapisywane na dysk , nawet jesli zmieniliśmy szerokość jednej kolumny  .

Zmiana szerości kolumny

Zmiana szerości kolumny

 

Obszar 2-gi komunikatów systemu oraz obszar wskazujący na nieprawidłowości w polach Nr.ADIF country , Name Country , CQ Zone , ITU Zone

W większości obszar ten został omówiony przy omawianiu obszaru 1-szego .Oprócz komunikatów o przebiegu procesu lub o wystapieniu błedów obszar ten wyswietla komendy SQL -owe jakie wykonał program . Dla uzytkownika końcowego komendy te nie mają znaczenia - ale jeśli wystapi jakiś bład w zakładce Głowne QSOs to proszę uzytkowników którzy dokonają jakiś zrzutów ekranu o objecie zrzutem tego własnie obszaru - co pozwoli mi na szybsze wykrycie przyczyny błedów

Komeny SQL-owe w oknie komunikatów

Program AWARD_SECRETARY oprócz sprawdzania formalnego poprawności danych o QSO sprawdza dane podane przez logger dotyczace listy dxcc w przypadku gdy korzystasz z porównania z CLUBLOG opisanego tutaj .oraz tutaj .

Jeśli wystepują róznice  informuje o tym na ekranie komunikatem , oraz zapisuje plik z raportem Error_report_adif.txt

 

Rozbiezności miedzy danymi dotyczącymi Entities
tj Nr,Adif , CQZon, ITUZone z logger i danymi ze
strony www CLUBLOG . Do Ciebie należy teraz
decyzja czy dalej kontynuowac czy tez przerwac
i na nowo wykonac jeszcze raz opisane powyżej czynności

 

 

 

Przyladowy zapis może wyglądać

 

Wykryłem że istnieją rozbieżności pomiędzy danymi dla zaimportowanych

danych z Logger-a dotyczącymi kraju a  obliczonymi w CLUBLOG

  FROM LOGGER                                              FROM CLUBLOG

Call Date NO_QSO Country ADIF_No CQZ ITUZ Country  ADIF_No CQZ ITUZ

====================================================

PT7CB    1994-03-18  403                   108  11  13          BRAZIL     108  11  15 

ED0IB    1994-03-21  434                   281  14  37          BALEARIC I 21   14  37 

C4YY     1994-03-26  455                   215  20  39          CYPRUS     215  20  44 

D73DX    1994-03-26  456                   137  25  44          REPUBLIC O 137  25  28 

..

..

VE9EZ/P  2010-01-14  76530                 1    5   9           CANADA     1    5   0  

AK8A     2010-01-14  76531                 291  4   8           UNITED STA 291  5   8  

====================================================

Ilość QSO z różnym Nr. ADIF =  827

Ilość QSO z różnym Nr. ADIF i CQZone =  8375

Ilość QSO z różnym Nr. ADIF ,CQZone i ITUZone = 11126

====================================================

Powyższy raport został także zapisany w zbiorze Error_report_adif.txt

 

Usilnie zalecam najpierw przerwanie pracy programu i przestudiowanie tego zbioru gdyż moja praktyka wykazała że mimo iz obydwie listy dxcc w loggerze i AWARD_SECRETARY - CLUBLOG poprawne to mogą istnieć QSO stare szczególnie dla rosyjskich stacji te same prefiksy były używane dla innych stref CQ (obłasti ) w przeszłości . Najlepiej w takim przypadku zobaczyć kartę QSL i zobaczyć co podaje karta QSL dla kraju , CQ Zone i ITU Zone  Poprawek nalezy dokonywać w loggerze i na nowo wyprodukować zbior .adi .

Poza tym mogą to być zwyczajne błedy w loggerze . Np dla QSO z 2010 roku dla Federal Republic of Germany  zauważyłem że miąlem wpis iż ten kraj lezy w 28 smej stefie CQ. a powinnien leżec w 15-tej , Prawdopodobnie Logger32 miał pomylone wpisy dotyczace stref CQ i  stref ITU (zamienione) . Ponieważ logger32 nigdy już potem nie koryguje tego wpisu (celowo by zapamiętać strefę CQ i nr ADIF  dla wpisów z przeszłości ) to ten błąd odbił sie przy dyplomach za strefy CQ  - szczególnie dla SPDX_MARATHONPamiętaj - gdy dane wejściowe będą błedne - to wyniki mogą też być błedne .

 

 

Od naszego uznania zależy czy kontynować dalszą pracę . Jesli to są różnice na wskutek innego zakwalifikowania dla danego QSO w przeszłości i jesteśmy pewni iż tak było w przeszłości to możemy kontynować dalszą pracę .Po nacisnięciu NO program kończy pracę . Po naciśnięciu OK mozemy kontynuowac dalszą prace tj powinnismy wybrac button 1-szy lub 2-gi

 

Obszar 3-ci selekcja pól do wyswietlenia

Obszar do wyselekcjonowania
pól dowyświetlenia

Widzimy że obszar 3-ci skład się z dwóch tablic jednokolumnowych . Z lewej są umieszczone nazwy pól wg standardu ADIF oraz 14 -tu  pół niestandardowych własnych których używa AWARD_SECRETARY .Z prawej strony są umieszczone pola które służą do wyświetlenia tylko wyselekcjonowanych pól gdy naciśnie się button . Pola z lewej strony są kopiowane  do prawej strony . gdy wyselekcjonuje się pole z lewej strony oraz naciśnie się button . Jesli chcemy usunąc jakieś pole z prawej strony to selektujemy to pole w prawym oknie oraz naciskamy button .  Przemieszczania pól w prawym oknie (a tym samy zmiany kolejności wyświetlania pól )  w dól lub w górę dokonuje się buttonami ( w dół ) lub ( w górę) .

Obszar 4-ty komunikatów o błędach w danych wejsciowych

Obszar ten wskazuje jakie błędy formalne wystepują w danych pobranych ze zbioru wejsciowego .adi .Przykladowy wygląd tego pola:

Przykładowy wygląd obszaru 4-tego
z błednymi danymi

Gdy wystepują błedy formalne na ekranie pojawi sie nam nastepujący komunikat

Komunikat o wystapieniu bledów formalnych

Dalsza praca programu zostanie  przerwana (oprócz możliwości wystapienia jeszcze  komunikatu o różnicach w liście dxcc )

AWARD_SECRETARY sprawdza nastepujące pola:

1.ID_QSO - czy jest wartością integer
2.DXCC_NO - czy jest wartością integer
3.CQ_ZONE - czy jest wartością integer
4.ITU_ZONE - czy jest wartością integer
5.LOTW_QSLRDATE  - Sprawdzenie i korekcja formatu daty
6.LOTW_QSLSDATE - Sprawdzenie i korekcja formatu daty
7.QSLRDATE              - Sprawdzenie i korekcja formatu daty
8.QSLSDATE              - Sprawdzenie i korekcja formatu daty
9.QSO_DATE             -  Sprawdzenie i korekcja formatu daty
10.QSO_DATE_OFF  -   Sprawdzenie i korekcja formatu daty
11.TIME_OFF              -   Sprawdzenie i korekcja formatu czasu
12.TIME_ON                -  Sprawdzenie i korekcja formatu czasu
13. Sprawdzenie ogólne nastepujących  zmiennych i ewentualna korekta . Korekta polega na tym iż wszelkie znaki jak     ,     '       "     zostają zastapione znakiem spacji . Odbywa się to dla nastepujących zmiennych w rekordzie :
1.BAND
2.BAND_RX
3.CONT
4.CONTACTED_OP
5.CONTEST_ID
6.COUNTRY
7.CREDIT_SUBMITTED
8.CREDIT_GRANTED
9.EQSL_QSL_RCVD
10.EQSL_QSL_SENT
11.GRIDSQUARE
12.IOTA
13.MODE
14.NAME
15.OPERATOR
16.PFX
17.PROP_MODE
18.QSLMSG
19.QSL_RCVD
20.QSL_VIA
21.QTH
22.RIG
23.RST_RCVD
24.RST_SENT
25.SAT_MODE
26.SAT_NAME
27.STATE
28.CNTY
29.LOTW_QSL_RCVD
30.LOTW_QSL_SENT

Najlepiej w celu zbadania przyczyn błędów  przeanalizować zbiór Error_report.txt , po zakończeniu pracy programu , co w tym przypadku zostanie wymuszone . Najczęstszą przyczyną błędow jest stawianie w polu znaków pytajnika ???? lub jakiś znaków z pytajnikiem np JO90??

W celu poprawienia tych błędów zalecane jest poprawienie tych danych w loggerze i wyprodukowanie na nowo zbioru adif i jego ponowny import w AWARD_SECRETARY .

Obszar 5-ty elementów kontrolnych i do wybierania

Obszar ten podaje nastepujące dane posrednie :

1.Ilośc krajów w oficjalnej liście DXCC wraz z krajami skreslonymi .- obecnie na dzien 14.11.2012 r = 401
2.Ilość krajów w oficjalnej liście DXCC bez krajów skreslonych        - obecnie na dzien 14.11.2012 r = 339
3.Czy istnieje podłączenie do internetu i czas pingu do jednego popularnego serwera w Internecie
4.Przycisk pozwalający jeszcze raz sprawdzić połączenie z Internetem
5.Nazwa zbioru .adi użyta do ostatniej modyfikacji bazy danych o QSO tj tablicy MYSQL QSOS_AWARDS.
6.Pole wyboru z menu niestandardowego modułu .dll slużącego przede wszystkim do uzyskania niestandardowych danych dla dyplomów krajowych . W przypadku Polski jest to moduł   IN_POLSKA.dll
7.Przycisk Help slużacy do uzyskania helpu na temat zakładki Głowna Baza Danych

6. Pola niestandardowe uzywane przez AWARD_SECRETARY,pojęcia SELECTED_ ,APPLIED_ ,AWARDED_ w dyplomach ARRL-u

Oprócz pól standardowych ADIF AWARD_SECRETARY w głównym logu tablicy MYSQL qso_awards przechowuje dodatkowe  pola o nazwach :

STATUS_FOR_ARRL_AWARDS .
SUPPLY_ARRL_AWARDS .
NAME_ARRL_AWARDS_DO_ENTRY .

Oprócz tego program używa  jeszcze 10-ciu  innych  pól .. Są to tzw pola własne programu AWARD_SECRETARY . Nim wyjasnię znaczenie tych pól zapoznam czytelnika z pojęciami jakie  stosuje  ARRL do dyplomów (award) lub zgłoszenia zwanego aplikacją . W tym celu pokaże zrzut ekranowy z mojego konta LOTW

Zrzut ekranowy z konta SP9AUV na LOTW

Widzimy tu takie pojecia : Selected , Applied , Awarded . Co one oznaczają . Dosłowne tłumaczenie bedzie tu bardzo niedoskonałe . Zrozumienie jednak tych pojęć jest kluczowe dla dyplomów ARRL . Opiszę więc znaczenie tych pojęć w sposób bardziej przejrzysty :

Pojęcie SELECTED . Dosłowne tłumacznie - wyselekcjonowane - W przypadku LOTW kolumna Selected oznacza że podano  w kolumnie ilości QSO , które zgodziły się z QSO korespondentów . Jesli zastosować to pojęcie do kart QSL papierowych , oznacza ze dane QSL zostało potwierdzone kartą  QSL i zostało wybrane (zaselekcjonowane) do kart które można użyć do dyplomu ARRL .
Pojęcie APPLIED . Dosłowne tłumaczenie STOSOWANE lub ZASTOSOWANE. W przypadku LOTW dane w  kolumnie APPLIED pojawiają się gdy zdecydujemy się na jakiś dyplom i wybierzemy QSOs do zastosowania dla jakiegoś dyplomu . Wtedy LOTW oblicza kwote za  zaliczenie tych QSO do dyplomu . Ale przedtem musimy "podlinkować tj podłaczyć" swoje inne znaki jesli takie posiadamy . Takze musimy wybrać QSOs które chcemy by zostały wzięte do obliczenia dyplomów . Następnym krokiem  jest wybranie Application i po odpowiedzi na zapytania ze strony LOTW zostanie nam przedstawiona kwota do zapłacenia . Po wyybraniu sposobu zapłaty i zatwierdzeniu w kolumnie Applied pojawią sie jakieś cyfry.   Jesli zastosować to pojęcie do kart QSL papierowych , oznacza to iż danemu QSO została przypisana data DATE_SUBMMITTED przyciskiem

co powoduje pojawienie się DATE_SUBMMITTED (to pojęcie jest stosowane w standardzie ADIF zamiast pojęcia DATE_APPLIED)  w tablicy dyplomu

Przypisanie DATE_SUBMITTED co oznacza ze QSOs
zostały przedstawione - inaczej zastosowane do dyplomu

Pojęcie AWARDED Dosłowne tłumaczenie NAGRODZONE . Cyfry w tej kolumnie na LOTW pojawią się wtedy gdy zapłacimy za dyplom lub dyplomy oraz zostanie zweryfikowana nasza opłata oraz zostaną zweryfikowane  nasze wybory QSOs . Wtedy mozemy się spodziewać że wkrótce zostanie przysłany do nas dyplom papierowy .Jesli zastosować to pojęcie do kart QSL papierowych , oznacza to iż zostały zatwierdzone nasze karty QSL przez DXCC Checkera oraz to sprawdzenie zostało zatwierdzone przez ARRL . Po otrzymaniu dyplomu możemy w naszej tabeli zanaczyć date zatwierdzenia -DATE_GRANTED (to pojęcie jest stosowane w standardzie ADIF zamiast pojęcia DATE_AWARDED) . Dokonuje się to przyciskiem

co powoduje pojawienie się DATE_GRANTED w tablicy dyplomu

Przypisanie DATE_GRANTED co oznacza
że QSO zostało uznane do dyplomu i zostało
nagrodzone dyplomem - stan AWARDED

QSOs lub QSL które mają stan AWARDED zarówno w LOTW jak i metodą papierową nie trzeba ponownie zgłaszać - ani nawet wykazywać w nowym zgłoszeniu  aplikacyjnym na inny dyplom

 

Teraz możemy powrócic do wyjasnienia znaczenia pól w głownym logu tj . tablicy qsos_awards ,  wymienionych wyżej tj 

STATUS_FOR_ARRL_AWARDS_ ( tłumaczenie przybliżające jego funkcję : STATUS DLA DYPOMÓW ARRL) .Pole to może przymować następujące wartości

a więc takie wartości jakie przewiduje ARRL w LOTW. W programie AWARD_SECRETARY ze względu na potrzebę  sortowania tych pól wg ważności pola przyjeto symbole  : A_BLANK , B_SELECTED , C_APPLIED , D_AWARDED )

 

SUPPLY_ARRL_AWARDS_ ( tłumaczenie przybliżające jego funkcję : : może zasilić następujące dyplomy ARRL)  .Pole to słuzy do wskazania dyplomów ARLL dla których może być zastosowane QSO i np przykładowa wartość  DXCC_5_BANDS, DXCC_20M, DXCC_CW,DXCC_MIXED, - oznacza ze QSO może być zastosowane do dyplomu DXCC_5_BANDS oraz także DXCC_20M oraz także DXCC_CW oraz także DXCC_MIXED

 

NAME_ARRL_AWARDS_DO_ENTRY_ . ( tłumaczenie przybliżające jego funkcję : Nazwy dyplomów tworzące wejscie dla dyplomów ) Pole to służy do wskazania dyplomów ARLL dla których zostało  zastosowane QSO i np przykładowa wartość dla QSO ze stacją 4X2Z (o ID_QSO  =8002)   przyjmuje wartość = DXCC_5_BANDS SELECTED, DXCC_MIXED APPLIED,  co oznacza ze zostalo zastosowane do dyplomów :
DXCC_5_BANDS ze stanem SELECTED   tzn  zostało  wyselekcjonowane dla tego dyplomu
DXCC_MIXED ze stanem APPLIED tzn , że została tylko zastosowane  także  do dyplomu DXCC_MIXED i  została mu nadana data przedstawienia tego QSO do tego  dyplomu  DATE_SUBMITTED wg daty aktualnej .

To samo QSO po przypisaniu mu  DATE_GRANTED wg daty aktualnej po uzyskaniu dyplomu przyjmować będzie wartości : DXCC_5_BANDS SELECTED,DXCC_MIXED AWARDED, co oznacza że zostało zastosowane do dyplomów

DXCC_5BANDS dalej ze stanem SELECTED
DXCC_MIXED ze stanem nowym AWARDED tj nagrodzony dyplomem ARRL .

 

Ktoś moze zapytac w tym miejscu - po  co te wszystkie udziwnienia dla dyplomów ARRL .  We wszystkich dyplomach ARRL-u istnieje następująca zasada optymalizacji kosztów sprawdzania potwierdzeń kartami QSL lub przez LOTW .

 

QSO już raz przedstawione i zatwierdzone osiaga stan AWARDED (tj .została już zaplacona kwota za jego sprawdzenie )  - Może być ono ponowne zastosowane do innych dyplomów bez ponoszenia dodatkowych  kosztów za sprawdzenie potwierdzenia tego QSO kartą QSL lub przez LOTW   Np :

- QSO ze stacją G3FGH na pasmie 20 M emisją SSB może być zastosowane do następujacych dyplomów ARRL:

- DXCC_MIXED

- DXCC 20 M

- DXCC PHONE

- DXCC_5_BANDS

W ten sposób za 15 centów mamy zalatwiony jeden kraj i cztery dyplomy

 

Przedstawiona powyżej zasada prowadzi do taktyki optymalizacyjnej kosztu sprawdzania kart QSL lub LOTW przedstawionej w punkcie