Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie > Zakładki realizujące funkcje programu >

Zakladka Główna baza QSOs

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

Poczawszy od wersji programu AWARD_SECRETARY v 1.1.8 omawiane w tym miejscu  poprzednie błedy w tym programie nie pojawią sie ponieważ spowodowane były błedami jakich dokonywał użytkownik w czasie instalacji bazy danych MYSQL i niezgodnymi z podanymi danymi nazwy użytkownika i hasła .Teraz instalacji bazy danuyh MYSQL dokonuje program MYSQL_INSTALL_AUTOMATIC_ALL_COMPONENT_AND_CONFIGURE_IT.exe .i błedy te nie pojawią się , chociaż są dalej rozpoznawane przez program .

W zakładce Główna baza QSOs zgłasza się zawsze program po uruchomieniu lub po jej wybraniu z menu zakładek

Jesli uruchomieniu przebiega bez problemów program zgłasza sie w 1 -szej zakładce Główna baza danych

Po 1-szym uruchomieniu program najpierw sprawdza połączenie z internetem a potem tworzy wszystkie tablice pomocnicze tj. Liste dxcc , tablice Primary i Secondary dla wielu krajów oraz tablicę kodów dla dyplomów polskich w tym i tablicę miejscowości (około 55 tys miejscowości)  i tablicę kodów ZIP dla miejscowości (około 65 tys kodów ZIP )  dla Polski. Tak wielkie tablice wymagają czasu na założenie i w przypadku 1-szego uruchomienia i może to trwać około 5 min . Program sprawdza daty zbiórów i tablic i jeśli nie dokonano zmian to taki proces trwa około 5-10 sec .

Wygląd 1-szej zakładki Głowna baza QSOs

W tym czasie są wygaszone niektóre buttony poniższe i elementy by nie powodować błednego działania użytkownika . Jesli wszystko przebiegnie prawidłowo na tym ekranie pojawiają sie buttony :

oraz ujawni sie pole wyboru dla wprowadzenia nietypowych danych dla dyplomów dla modułu

Należy podkreślić iż podłączenie do Internetu powinno być sprawne . Jest ono potrzebne dla stwierdzenia czy Twoja wersja programu jest aktualna W wypadku nie istnienia  podłączenia może się pojawić nastepujący komunikat :

Brak sieci tj polaczenia do googl.pl

Brak sieci tj polaczenia do mojego
sewera sp9auv.com

Prócz tego sprawdza połączenie ze stroną CLUBLOG

Brak sieci tj polaczenia do serwera
CLUBLOG-u

------------------------------------------------------------------------------------------------

W wypadku niesprawnooci sieci internetowej opis jak sprawdzia przyczyne niesprawnooci znajdziesz tutaj

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Po wywolaniu zakładki i wybraniu buttonu Pokaż tylko selektowane pola i jesli poprzednio wczytano dane ze zbioru adif pojawi się nam ekran w postaci

Wygląd ekranu po wybraniu opcji - Pokaż tylko selektowane pola

Jak zaznaczono na rysunku występuje pięć obszarów.

W tym rozdziale omówiono następujące punkty

1.Obszar 1-szy QSOs

1.1.button 1-szy który spowoduje usuniecie wszystkich rekordów QSO z tablicy qsos_awards oraz usunięcie wszystkich tablic dotyczących dyplomów

1.2 Button 2-gi służy do wprowadzenia danych z ewentualnym poprawianiem (update ) danych ze zbioru .adi

1.3 Dodatkowe funkcje do wykonania w obszarze 1-szym

2.Obszar 2-gi komunikatów systemu oraz obszar wskazujący na nieprawidłowości w polach Nr.ADIF country , Name Country , CQ Zone , ITU Zone
3.Obszar 3-ci selekcja pól do wyswietlenia
4.Obszar 4-ty komunikatów o błędach w danych wejsciowych
5.Obszar 5-ty elementów kontrolnych i do wybierania
6.Pola niestandardowe uzywane przez AWARD_SECRETARY,pojęcia SELECTED_ ,APPLIED_ ,AWARDED_ w dyplomach ARRL-u

Obszar 1-szy QSOs

Obszar ten pokazuje wszystkie QSOs z podstawowej tablicy logu qsos_awards . Wczytanie danych z  loggera odbywa się poprzez wyprodukowanie  zbioru  adif w loggerze i wczytaniu go poprzez wybranie z menu Import ze zbioru ADIF

 

Dalsze postepowanie jest opisany w p-kcie 2. Czynności do wykonania gdy chcemy wczytać lub uzupełnic dane o QSOs w rozdziale Opis czynności dla 1-szego zgłoszenia dyplomu

Jesli program nie znajdzie żadnych błedów krytycznch to możemy kontunować dalszą pracę . Mamy wtedy   do dyspozycji dwa buttony do wprowadzenia danych do tablicy qsos_awards.

 

       1. 1. button 1-szy  który spowoduje usuniecie wszystkich rekordów QSO z tablicy qsos_awards  oraz usunięcie wszystkich tablic dotyczących dyplomów

W czasie zapoznawania się z projektem i programem AWARD_SECRETARY istnieje konieczność testowania na danych poczatkowych , potem usunięcie tych danych testowych , testowanie na innych danych testowych , a w końcu wyczyszczenie tablic z tych wszystkich testów i obliczenie na danych już rzeczywistych . W tym celu zaprojektowano właśnie ten button z usunięciem wszystkich tablic i wprowadzenie danych rzeczywistych  od nowa .

Button ten nalezy używac  tylko uzywać tylko przy 1-szym wczytywaniu danych .adif z loggera lub w czasie dokonywania testów jeśli zależy nam na usunięciu wszystkich naszych testów dotyczących dyplomów . Wczytywanie danych odbywa sie tutaj . szybką metodą hurtową . Nigdy już więcej nie używaj tego buttonu w czasie normalnej pracy . Jedynym wyjatkiem jest tutaj przypadek nastepujący :

1.chcesz dokonać testowania na innych danych , ale chciałbyś zachować wszystkie dotychczas wykonane obliczenia dla dyplomów
3.Teraz możesz dokonywać testowania programu dla innych danych i dyplomów . Możesz już teraz uzywac tego buttonu Usun wszyst.istn.rekordy QSO i DYPLOMY - wprowadz nowe dane .

. Po wybraniu tego przycisku pojawi się nam

Ekran informujący że zostana skasowane
wszystkie dyplomy

1.2. Button 2-gi  służy do wprowadzenia danych z ewentualnym poprawianiem (update )  danych ze zbioru   .adi

Poprawianie danych tzw. update jest procesem bardzo pracochłonnym i bardzo trudnym w realizacji programowej .  Bardzo niewiele loggerów pozwala na update wszystkich rekordów i wszystkich pol . Poprawianie pojedyńczego rekordu w loggerz-e przez użytkownika jest mozliwe bo obejmuje tylko jeden rekord i zazwyczaj poprawia się tylko niektóre pola . Ale poprawianie wszystkich rekordów jesli  poprawki mogą dotyczyć każdego pola jest procesem bardzo pracochłonnym (np 60 tys QSL a na kazde QSO przypada około 100 pól niekiedy bardzo dlugich tekstów ) . Takie nakładanie wartości pól na istniejące w zasadzie w loggerach jest niedopuszczalne . Ja jednak w AWARD_SECRETARY musiałem opracować metodę nakładania QSO na istniejące QSO ,  w miarę szybką i skuteczną . Korzystanie z numeru QSO przekazanego przez logger jako indeks nie wchodziło w rachubę - gdyż loggery dopuszczają przenumerowywanie QSOs. Update rekord po rekordzie z szukaniem rekordu w bazie wg specyficznych pół jest bardzo czasochlonne i zajmowało około 10 min na 20 tys QSOs.  Dlatego w głownej tablicy QSO - QSOS_AWARDS wprowadzono dodatkowe pole nazwane CRC - skladające się z sumy stringowej pól :QSO_DATE  + TIME_ON + CALL + BAND + MODE .np.  1963-12-0718:20:00OK1ALQ80MCW Tak zdefiniowane pole zapewnia unikalność rekordu tj - na pewno nie powtórzy sie rekord z takim samym  CRC . .Jest to pole typu textowego - ale jest indeksowane . Indeksowanie znacznie przyśpiesza proces poprawiana danych UPDATE ..i pozwala jedną instrukcją MYSQL-ową dokonać update istniejących rekordów lub insertu (wsadzenia ) rekordu w przypadku gdy jest to nowy rekord - QSO . . Należy jednak zwrócić uwagę  użytkownikowi , by nie zmienićł żadnych parametrów opisanych wyżej , a w szczególności czasu QSO nawet o  1 sec , gdyż będzie  to nowe QSO , a stare mogło już być użyte do jakiegoś dyplomu .

Rekordy QSO są pobierane ze zbioru  .adi . Natępnie pojawi się

 

Zakonczenie procesu update
lub wsadzania rekordów

Natomiast jesli zmienisz takie pola jak DXCC_NO , CQ_Zone lub ITU_Zone program przyjmie nowe dane  . Szczególnie należy zwrócić uwagę na kraj Serbia o numerze ADIF = 296 i byłą Yugoslavie ktora miała nr DXCC_NO = 511 a zmieniono jej numer na 296 . Jest to powodem wielu błędów

 

1.3 Dodatkowe funkcje do wykonania w obszarze 1-szym

W obszarze oznaczonym wyżej jako 1-szy istnieje możliwość wykonywania dodatkowych funkcji :

sortowanie kolumn - po dwukrotnym szybkim  naciśnięciu lewym przyciskiem myszy na nazwie pola następuje sortowanie kolejności wyświetlania rekordow w tablicy qsos .Ponowne dwukrotne nacisniecie odwraca kolejność porządkowania

Zmana prządku sortowania kolumn

Szukanie QSO z menu osiagalnym po nacisnięciu prawego buttonu myszy w obszarze 1-szym

Menu osiagalne po nacisnieciu prawego
buttonu myszy - szukanie QSO wg znaku
lub  wg ID_QSO a takze możliwosc
tymczasowego zaznaczenia ze karta
QSL nie została odebrana

Po wybraniu Search station pojawi się

a nastepnie  obszar 1-szy pojawi się jako

Wyglad ekranu po znalezieniu szukanego znaku

Widzimy wyżej że w środku ekranu pojawiło się QSO z szukanym znakiem . Jednocześnie program sortuje kolumne ze znakiem . tak iż jesli z tą samą stacją istnieją jakieś inne QSO to zostaną one wykazane bezpośrednio po 1-szym wystąpieniu szukanego znaku

Po wybraniu szukania QSO wg jego identyfikatora ID_QSO .

pojawi się

Znalezione QSo wg identyfikatora ID

W każdej tablicy w programie AWARD_SECRETARY istnieje możliwość zmiany szerokośći pól kolumny poprzez "złapanie" lewym przyciskiem myszy prowadnicy rozdzielającej kolumny i trzymając naciśniety lewy przycisk myszy przesuwanie jej w lewo lub w  prawo. Po puszczeniu klawiszy myszy prowadnica pionowa pozostaje w tym miejscu ustalając nową szerokość kolumny . Te nowe szerokości od razu są zapisywane na dysk , nawet jesli zmieniliśmy szerokość jednej kolumny  .

Zmiana szerości kolumny

Zmiana szerości kolumny

 

Obszar 2-gi komunikatów systemu oraz obszar wskazujący na nieprawidłowości w polach Nr.ADIF country , Name Country , CQ Zone , ITU Zone

W większości obszar ten został omówiony przy omawianiu obszaru 1-szego .Oprócz komunikatów o przebiegu procesu lub o wystapieniu błedów obszar ten wyswietla komendy SQL -owe jakie wykonał program . Dla uzytkownika końcowego komendy te nie mają znaczenia - ale jeśli wystapi jakiś bład w zakładce Głowne QSOs to proszę uzytkowników którzy dokonają jakiś zrzutów ekranu o objecie zrzutem tego własnie obszaru - co pozwoli mi na szybsze wykrycie przyczyny błedów

Komeny SQL-owe w oknie komunikatów

Program AWARD_SECRETARY oprócz sprawdzania formalnego poprawności danych o QSO sprawdza dane podane przez logger dotyczace listy dxcc w przypadku gdy korzystasz z porównania z CLUBLOG opisanego tutaj .

Jeśli wystepują róznice  informuje o tym na ekranie komunikatem , oraz zapisuje plik z raportem Error_report_adif.txt

 

Rozbiezności miedzy danymi dotyczącymi Entities
tj Nr,Adif , CQZon, ITUZone z logger i danymi ze
strony www CLUBLOG . Do Ciebie należy teraz
decyzja czy dalej kontynuowac czy tez przerwac
i na nowo wykonac jeszcze raz opisane powyżej czynności

 

 

 

Przyladowy zapis może wyglądać

 

Wykryłem że istnieją rozbieżności pomiędzy danymi dla zaimportowanych

danych z Logger-a dotyczącymi kraju a  obliczonymi w CLUBLOG

  FROM LOGGER                                              FROM CLUBLOG

Call Date NO_QSO Country ADIF_No CQZ ITUZ Country  ADIF_No CQZ ITUZ

====================================================

PT7CB    1994-03-18  403                   108  11  13          BRAZIL     108  11  15 

ED0IB    1994-03-21  434                   281  14  37          BALEARIC I 21   14  37 

C4YY     1994-03-26  455                   215  20  39          CYPRUS     215  20  44 

D73DX    1994-03-26  456                   137  25  44          REPUBLIC O 137  25  28 

..

..

VE9EZ/P  2010-01-14  76530                 1    5   9           CANADA     1    5   0  

AK8A     2010-01-14  76531                 291  4   8           UNITED STA 291  5   8  

====================================================

Ilość QSO z różnym Nr. ADIF =  827

Ilość QSO z różnym Nr. ADIF i CQZone =  8375

Ilość QSO z różnym Nr. ADIF ,CQZone i ITUZone = 11126

====================================================

Powyższy raport został także zapisany w zbiorze Error_report_adif.txt

 

Usilnie zalecam najpierw przerwanie pracy programu i przestudiowanie tego zbioru gdyż moja praktyka wykazała że mimo iz obydwie listy dxcc w loggerze i AWARD_SECRETARY - CLUBLOG poprawne to mogą istnieć QSO stare szczególnie dla rosyjskich stacji te same prefiksy były używane dla innych stref CQ (obłasti ) w przeszłości . Najlepiej w takim przypadku zobaczyć kartę QSL i zobaczyć co podaje karta QSL dla kraju , CQ Zone i ITU Zone  Poprawek nalezy dokonywać w loggerze i na nowo wyprodukować zbior .adi .

Poza tym mogą to być zwyczajne błedy w loggerze . Np dla QSO z 2010 roku dla Federal Republic of Germany  zauważyłem że miąlem wpis iż ten kraj lezy w 28 -mej stefie CQ. a powinnien leżec w 15-tej , Prawdopodobnie Logger32 miał pomylone wpisy dotyczace stref CQ i  stref ITU (zamienione) . Ponieważ logger32 nigdy już potem nie koryguje tego wpisu (celowo by zapamiętać strefę CQ i nr ADIF  dla wpisów z przeszłości ) to ten błąd odbił sie przy dyplomach za strefy CQ  - szczególnie dla SPDX_MARATHONPamiętaj - gdy dane wejściowe będą błedne - to wyniki mogą też być błedne .

 

 

Od naszego uznania zależy czy kontynować dalszą pracę . Jesli to są różnice na wskutek innego zakwalifikowania dla danego QSO w przeszłości i jesteśmy pewni iż tak było w przeszłości to możemy kontynować dalszą pracę .Po nacisnięciu NO program kończy pracę . Po naciśnięciu OK mozemy kontynuowac dalszą prace tj powinnismy wybrac button 1-szy lub 2-gi

 

Obszar 3-ci selekcja pól do wyswietlenia

Obszar do wyselekcjonowania
pól dowyświetlenia

Widzimy że obszar 3-ci skład się z dwóch tablic jednokolumnowych . Z lewej są umieszczone nazwy pól wg standardu ADIF oraz 14 -tu  pół niestandardowych własnych których używa AWARD_SECRETARY .Z prawej strony są umieszczone pola które służą do wyświetlenia tylko wyselekcjonowanych pól gdy naciśnie się button . Pola z lewej strony są kopiowane  do prawej strony . gdy wyselekcjonuje się pole z lewej strony oraz naciśnie się button . Jesli chcemy usunąc jakieś pole z prawej strony to selektujemy to pole w prawym oknie oraz naciskamy button .  Przemieszczania pól w prawym oknie (a tym samy zmiany kolejności wyświetlania pól )  w dól lub w górę dokonuje się buttonami ( w dół ) lub ( w górę) .

Obszar 4-ty komunikatów o błędach w danych wejsciowych

Obszartego progrm  ten wskazuje jakie błędy formalne wystepują w danych pobranych ze zbioru wejsciowego .adi .Sa to tzw błędy niekrytyczne nie powodujace zatrzymana programu. Przykladowy wygląd tego pola:

.
Przykładowy wygląd obszaru 4-tego
z błednymi danymi niekrytycznymi

Procz tego program sprawdza tzw bledy krytyczne których pominięcie spowodować mogło  bu spowodować  pożniejsze błedne działanie programu lub dać  błedne wyniki

Okno błędow krytycznych

oraz pojawi sie komunikat

Komunikat o błędach  krytycznych

Zapis zbiorze Error_critical_report.txt

Nie istnieje symbol pasma = 200 jaki został użyty w pliku adi dla QSO Nr  = 1 w tablicy powstałej ze zbioru OTHER_SOURCE\BANDS.csv 

Powiadom także o tym fakcie autora  , który na stałe dokona tej poprawki

CALL =  SP9PT   ON BAND 200    DATE_QSO  20131215    TIME_ON  112000

-----------------------------------------------------

Wystepują błędy krytyczne w zbiorze wejściowym ADIF

==========================================

Polskie znaki ogonkowe zostały zastapione w polu  QTH znakami ASCII ze względu na

międzynarodowe stosowanie programu  AWARD_SECRETARY

====================================================

 

AWARD_SECRETARY sprawdza nastepujące pola:

1.ID_QSO - czy jest wartością integer
2.DXCC_NO - czy jest wartością integer
3.CQ_ZONE - czy jest wartością integer
4.ITU_ZONE - czy jest wartością integer
5.LOTW_QSLRDATE  - Sprawdzenie i korekcja formatu daty
6.LOTW_QSLSDATE - Sprawdzenie i korekcja formatu daty
7.QSLRDATE              - Sprawdzenie i korekcja formatu daty
8.QSLSDATE              - Sprawdzenie i korekcja formatu daty
9.QSO_DATE             -  Sprawdzenie i korekcja formatu daty
10.QSO_DATE_OFF  -   Sprawdzenie i korekcja formatu daty
11.TIME_OFF              -   Sprawdzenie i korekcja formatu czasu
12.TIME_ON                -  Sprawdzenie i korekcja formatu czasu
13. Sprawdzenie ogólne nastepujących  zmiennych i ewentualna korekta . Korekta polega na tym iż wszelkie znaki jak     ,     '       "     zostają zastapione znakiem spacji . Odbywa się to dla nastepujących zmiennych w rekordzie :
1.BAND
2.BAND_RX
3.CONT
4.CONTACTED_OP
5.CONTEST_ID
6.COUNTRY
7.CREDIT_SUBMITTED
8.CREDIT_GRANTED
9.EQSL_QSL_RCVD
10.EQSL_QSL_SENT
11.GRIDSQUARE
12.IOTA
13.MODE
14.NAME
15.OPERATOR
16.PFX
17.PROP_MODE
18.QSLMSG
19.QSL_RCVD
20.QSL_VIA
21.QTH
22.RIG
23.RST_RCVD
24.RST_SENT
25.SAT_MODE
26.SAT_NAME
27.STATE
28.CNTY
29.LOTW_QSL_RCVD
30.LOTW_QSL_SENT

Najlepiej w celu zbadania przyczyn błędów  przeanalizować zbiór Error_report.txt , po zakończeniu pracy programu , . Najczęstszą przyczyną błędow jest stawianie w polu znaków pytajnika ???? lub jakiś znaków z pytajnikiem np JO90??

W celu poprawienia tych błędów zalecane jest poprawienie tych danych w loggerze i wyprodukowanie na nowo zbioru adif i jego ponowny import w AWARD_SECRETARY .

Obszar 5-ty elementów kontrolnych i do wybierania

Obszar ten podaje nastepujące dane posrednie :

1.Ilośc krajów w oficjalnej liście DXCC wraz z krajami skreslonymi .- obecnie na dzien 14.11.2012 r = 401
2.Ilość krajów w oficjalnej liście DXCC bez krajów skreslonych        - obecnie na dzien 14.11.2012 r = 339
3.Czy istnieje podłączenie do internetu i czas pingu do jednego popularnego serwera w Internecie
4.Przycisk pozwalający jeszcze raz sprawdzić połączenie z Internetem
5.Nazwa zbioru .adi użyta do ostatniej modyfikacji bazy danych o QSO tj tablicy MYSQL QSOS_AWARDS.
6.Pole wyboru z menu niestandardowego modułu .dll slużącego przede wszystkim do uzyskania niestandardowych danych dla dyplomów krajowych . W przypadku Polski jest to moduł   IN_POLSKA.dll
7.Przycisk Help slużacy do uzyskania helpu na temat zakładki Głowna Baza Danych

6. Pola niestandardowe uzywane przez AWARD_SECRETARY,pojęcia SELECTED_ ,APPLIED_ ,AWARDED_ w dyplomach ARRL-u

Oprócz pól standardowych ADIF AWARD_SECRETARY w głównym logu tablicy MYSQL qso_awards przechowuje dodatkowe  pola o nazwach :

STATUS_FOR_ARRL_AWARDS .
SUPPLY_ARRL_AWARDS .
NAME_ARRL_AWARDS_DO_ENTRY .

Oprócz tego program używa  jeszcze 10-ciu  innych  pól .. Są to tzw pola własne programu AWARD_SECRETARY . Nim wyjasnię znaczenie tych pól zapoznam czytelnika z pojęciami jakie  stosuje  ARRL do dyplomów (award) lub zgłoszenia zwanego aplikacją . W tym celu pokażę zrzut ekranowy z mojego konta LOTW

Zrzut ekranowy z konta SP9AUV na LOTW

Widzimy tu takie pojecia : Selected , Applied , Awarded . Co one oznaczają . Dosłowne tłumaczenie bedzie tu bardzo niedoskonałe . Zrozumienie jednak tych pojęć jest kluczowe dla dyplomów ARRL . Opiszę więc znaczenie tych pojęć w sposób bardziej przejrzysty :

Pojęcie SELECTED . Dosłowne tłumacznie - wyselekcjonowane - W przypadku LOTW kolumna Selected oznacza że podano  w kolumnie ilości QSO , które zgodziły się z QSO korespondentów . Jesli zastosować to pojęcie do kart QSL papierowych , oznacza ze dane QSL zostało potwierdzone kartą  QSL i zostało wybrane (zaselekcjonowane) do kart które można użyć do dyplomu ARRL .
Pojęcie APPLIED . Dosłowne tłumaczenie STOSOWANE lub ZASTOSOWANE. W przypadku LOTW dane w  kolumnie APPLIED pojawiają się gdy zdecydujemy się na jakiś dyplom i wybierzemy QSOs do zastosowania dla jakiegoś dyplomu . Wtedy LOTW oblicza kwote za  zaliczenie tych QSO do dyplomu . Ale przedtem musimy "podlinkować tj podłaczyć" swoje inne znaki jesli takie posiadamy . Takze musimy wybrać QSOs które chcemy by zostały wzięte do obliczenia dyplomów . Następnym krokiem  jest wybranie Application i po odpowiedzi na zapytania ze strony LOTW zostanie nam przedstawiona kwota do zapłacenia . Po wyybraniu sposobu zapłaty i zatwierdzeniu w kolumnie Applied pojawią sie jakieś cyfry.   Jesli zastosować to pojęcie do kart QSL papierowych , oznacza to iż danemu QSO została przypisana data DATE_SUBMMITTED przyciskiem

co powoduje pojawienie się DATE_SUBMMITTED (to pojęcie jest stosowane w standardzie ADIF zamiast pojęcia DATE_APPLIED)  w tablicy dyplomu

Przypisanie DATE_SUBMITTED co oznacza ze QSOs
zostały przedstawione - inaczej zastosowane do dyplomu

Pojęcie AWARDED Dosłowne tłumaczenie NAGRODZONE . Cyfry w tej kolumnie na LOTW pojawią się wtedy gdy zapłacimy za dyplom lub dyplomy oraz zostanie zweryfikowana nasza opłata oraz zostaną zweryfikowane  nasze wybory QSOs . Wtedy mozemy się spodziewać że wkrótce zostanie przysłany do nas dyplom papierowy .Jesli zastosować to pojęcie do kart QSL papierowych , oznacza to iż zostały zatwierdzone nasze karty QSL przez DXCC Checkera oraz to sprawdzenie zostało zatwierdzone przez ARRL . Po otrzymaniu dyplomu możemy w naszej tabeli zanaczyć date zatwierdzenia -DATE_GRANTED (to pojęcie jest stosowane w standardzie ADIF zamiast pojęcia DATE_AWARDED) . Dokonuje się to przyciskiem

co powoduje pojawienie się DATE_GRANTED w tablicy dyplomu

Przypisanie DATE_GRANTED co oznacza
że QSO zostało uznane do dyplomu i zostało
nagrodzone dyplomem - stan AWARDED

QSOs lub QSL które mają stan AWARDED zarówno w LOTW jak i metodą papierową nie trzeba ponownie zgłaszać - ani nawet wykazywać w nowym zgłoszeniu  aplikacyjnym na inny dyplom

 

Teraz możemy powrócic do wyjasnienia znaczenia pól w głownym logu tj . tablicy qsos_awards ,  wymienionych wyżej tj 

STATUS_FOR_ARRL_AWARDS_ ( tłumaczenie przybliżające jego funkcję : STATUS DLA DYPOMÓW ARRL) .Pole to może przymować następujące wartości

a więc takie wartości jakie przewiduje ARRL w LOTW. W programie AWARD_SECRETARY ze względu na potrzebę  sortowania tych pól wg ważności pola przyjeto symbole  : A_BLANK , B_SELECTED , C_APPLIED , D_AWARDED )

 

SUPPLY_ARRL_AWARDS_ ( tłumaczenie przybliżające jego funkcję : : może zasilić następujące dyplomy ARRL)  .Pole to słuzy do wskazania dyplomów ARLL dla których może być zastosowane QSO i np przykładowa wartość  DXCC_5_BANDS, DXCC_20M, DXCC_CW,DXCC_MIXED, - oznacza ze QSO może być zastosowane do dyplomu DXCC_5_BANDS oraz także DXCC_20M oraz także DXCC_CW oraz także DXCC_MIXED

 

NAME_ARRL_AWARDS_DO_ENTRY_ . ( tłumaczenie przybliżające jego funkcję : Nazwy dyplomów tworzące wejscie dla dyplomów ) Pole to służy do wskazania dyplomów ARLL dla których zostało  zastosowane QSO i np przykładowa wartość dla QSO ze stacją 4X2Z (o ID_QSO  =8002)   przyjmuje wartość = DXCC_5_BANDS SELECTED, DXCC_MIXED APPLIED,  co oznacza ze zostalo zastosowane do dyplomów :
DXCC_5_BANDS ze stanem SELECTED   tzn  zostało  wyselekcjonowane dla tego dyplomu
DXCC_MIXED ze stanem APPLIED tzn , że została tylko zastosowane  także  do dyplomu DXCC_MIXED i  została mu nadana data przedstawienia tego QSO do tego  dyplomu  DATE_SUBMITTED wg daty aktualnej .

To samo QSO po przypisaniu mu  DATE_GRANTED wg daty aktualnej po uzyskaniu dyplomu przyjmować będzie wartości : DXCC_5_BANDS SELECTED,DXCC_MIXED AWARDED, co oznacza że zostało zastosowane do dyplomów

DXCC_5BANDS dalej ze stanem SELECTED
DXCC_MIXED ze stanem nowym AWARDED tj nagrodzony dyplomem ARRL .

 

Ktoś moze zapytac w tym miejscu - po  co te wszystkie udziwnienia dla dyplomów ARRL .  We wszystkich dyplomach ARRL-u istnieje następująca zasada optymalizacji kosztów sprawdzania potwierdzeń kartami QSL lub przez LOTW .

 

QSO już raz przedstawione i zatwierdzone osiaga stan AWARDED (tj .została już zaplacona kwota za jego sprawdzenie )  - Może być ono ponowne zastosowane do innych dyplomów bez ponoszenia dodatkowych  kosztów za sprawdzenie potwierdzenia tego QSO kartą QSL lub przez LOTW   Np :

- QSO ze stacją G3FGH na pasmie 20 M emisją SSB może być zastosowane do następujacych dyplomów ARRL:

- DXCC_MIXED

- DXCC 20 M

- DXCC PHONE

- DXCC_5_BANDS

W ten sposób za 15 centów mamy zalatwiony jeden kraj i cztery dyplomy

 

Przedstawiona powyżej zasada prowadzi do taktyki optymalizacyjnej kosztu sprawdzania kart QSL lub LOTW przedstawionej w punkcie