Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie > Opis czynności dla 1-szego zgłoszenia dyplomu >

Sprawdzenie poprawnosci danych w importowanym zbiorze adif

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

Program AWARD_SECRETARY wykonuje dwa rodzaje sprawdzeń danych w importowanym zbiorze danych w formacie .adif

Sprawdzenie poprawności wszystkich pól ze wzorcem pola metodą RegExp Regular Expression . Sprawdzenie to odbywa się zarówno jeśli wybrano dane z logger jak i dane te przepuszcza się przez strone CLUBLOG
Sprawdzenie poprawności pól dotyczących podmiotu (entity) t, DXCC_NO (Nr.ADIF ) , CQZone .ITUZone współpraca z CLUBLOG. To sprawdzenie odbywa się tylko jeśli zbiór danych adif został załadowany na strone CLUBLOG , a nastepnie porównany

Sprawdzenie poprawności wszystkich pól ze wzorcem pola metodą RegExp Regular Expression

Sprawdzenie to odbywa się zarówno jeśli wybrano dane z logger jak i dane te przepuszcza się przez strone CLUBLOG

Program AWARD_SECRETARY wyposażono w mechanizmy kontroli porawności kazdego  pola adif w importowanym pliku . adi Kontrola ta jest  dokonywana przy pomocy specjalnej technologi  programowania RegEx REgular Expression w oparciu o tzw wzorzec pola . Technologia ta jest nowością w  technologi programowania w Windows i zapewnia dużą mozliwość znajdywania błędów . Znajdywane są błędy  zwykłe oraz tzw .błędy krytyczne , których wystąpienie  może spowodować potem zatrzymanie się programu lub dać błędne wyniki. W razie błędów krytycznych dalsza praca programu  zostaje  wstrzymana . Korekty błędów krytycznych należy dokonać w loggerze  i na nowo wyprodukować zbiór .adi .  Niektóre błędy o ile to możliwe zostaną poprawione automatycznie .Po wybraniu wczytywania zbioru ADIF w poprzednim punkcie pojawi się poniższe okno .

 

Okna z komunikatami błędow po wybraniu zbioru adif
do importu z looger

Błedy jakie program znajduje dzielą sie na dwa typy

1.Błędy zwykłe , które prawdopodobnie nie spowodują błędnego działania programu AWARD_SECRETARY .
2.Błędy krytyczne , które mogą potem spowodować błędne dzialanie programu lub dać błędne wyniki . Należa tutaj także zbyt dlugie długości pól , nie mieszczące sie w zadeklarowanych długościach pól w MYSQL. W przypadku ich wystąpienia na ekranie pojawi się komunikat

Komunikat o wystąpieniu błędów krytycznych ,
Dalsza praca programu niemożliwa

W przypadku wystąpienia błędow krytycznych po naciśnięciu OK , pozostaniemy co prawda w programie , ale powinniśmy wyjść z programu przez naciśnięcie

Ekran końcowy po wstępnym wczytaniu danych może wyglądać

Ekran końcowy po wstepnm wczytaniu
danych adif

Z ekranu tego widzimy iż wszystkie polskie znaki ogonkowe zostają zastąpione przez znaki ASCII .Jest to wymuszone miedzynardowym zastosowaniem programu AWARD_SECRETARY . Także jest w tych oknach informacja iż raport z tych błędow jest zapisywany w dwóćh zbiorach

Error_critical_report.txt
Error_report.txt    , które można potem przeglądać i podjąc odpowiednie akcje , przede wszystkim polegające na poprawie tych danych w logger i na nowo wyprodukowanie danych adi .

Jeśli nie wystąpią dane krytyczne to dalszy tok postępowania jest następujący : .

Buttony do wybrania

Buttony do wybrania

Po wybraniu Usuń wszystkie istniejące QSO i Dypl _ wprowadż nowe dane pojawi się

Komunikat ostrzegający iż wszystkie
dane i tablice zostaną skasowane

Po wybraniu Wprowadż /update QSO's pojawi się

Okno o przebiegu upadte lub
wsadzaniu nowych rekordów

Tworzenie zbioru pomocniczego

 

Zakonczenie procesu update
lub wsadzania rekordów

 

.

Sprawdzenie poprawności pól dotyczących podmiotu (entity) t, DXCC_NO (Nr.ADIF ) , CQZone , ITUZone - współpraca z CLUBLOG

Przed załadowaniem zbioru adif na stronę CLUBLOG odbywa się najpierw wybranie zbioru do uploadingu opisane tutaj , oraz sprawdzenie poprawności wszystkich pól z wzorcem Regular Expresssion opisane tutaj . Jak widzimy zbór adif do uploadu został wybrany wcześniej niż dokonamy faktycznego uploadu na stronę CLUBLOG .Niżej pokażę jak automatycznie ta nazwa zbioru zostanie użyta do uploadu bez jego ponownego wybierania .

To sprawdzenie odbywa się tylko jeśli zbiór danych adif został załadowany na strone CLUBLOG , a nastepnie porównany .

W metodzie tej  za pierwszym uruchomieniem tej opcji pojawia się nam najpierw specjalny browser stron do zaladowywania (uploading)  plików.adi i ściągania zbioru (downloading ) po obliczeniach wykonanych na załadowanym zbiorze na serwerze CLUBLOG . Jednak przed pojawieniem sie tego browsera pojawi sie na krótki okres czasu okno wstepne .

W tej wersji wprowadzono nowy browser do przegl1dania stron www , W poprzedniej wersji browser wzywa3 przegl1darke Internet Explorer , która jednak w obecnej wersji tj IE 11.0 zosta3a pozbawiono obs3ugi stron w standardzie  html5 . Nowe strony www CLUBLOG -u zosta3y napisane w standardzie html5 - dlatego w tej wersji wprowadzono nowy browser Browser_chrome.exe . Jest on napisany z u¿yciem elementów przegl1darki Chrome by Google . Jednak nie zale¿y od tej przegl1darki Chrome ,  gdy¿ wszystkie potrzebne komponenty w postaci plików dll , s1 zawarte w katalogu z programem AWARD_SECRETARY.exe .   Tak i¿ zmiany w Chrome nie wp3yn1 na funkcjonowanie programu Poniewa¿ ca3a obs3uga okien do uploadu zbiou adif jest zawarta w kodzie strony w JavaScriopt , na które ja nie mam wp3ywu , musia3em u¿ya dooa karko3omnych sztuczek zawartych w Window API . Dlatego po uruchomieniu browsera    Browser_chrome.exe,, pojawi sie nam nastepuj1ce okno wstepne . Okno to pojawi1 sie tylko na oko3o 2 - 3 sec i samoczynnie znika . Jednak na wolnych komputerach mo¿e nie znikn1a i wtedy nale¿y nacisn1c przycisk ANULUJ . Mo¿e ono wygl1daa

 

Okno wstepne dla programu BROWSER_CHROME.EXE

Nastepnie uka¿e sie nam browser ze stron1 www CLUBLOG , w której  mo¿emy ju¿ bya zalogowani (cookies)  . Logowaa nale¿y sie pe3nym adresem e-mail .

Po nacisnieciu Login Now ukaże się nam strona

Program Browser_chrome.exe do obslugi stron www CLUBLOG .
Tutaj jest pokazana strona po zalogowaniu . Strona ta może
się nam ukazać jako 1-sza jesli poprzednio już logowaliśmy
się i zostały już ustawione ciasteczka

 

Jeśli poprzednio już załadowaliśmy jakiś zbior na strone www CLUBLOG to może sie nam ukazać jeden z dwóch możliwych komunikatów

 

 

lub

 

 

 

 

 

1.Zaladowanie zbioru ADIF na serwer CLUBLOG (uploading

Zaladowanie zbioru jest dokładnie opisane w samym Browserze

 

Strona 1-sza do załadowania zbioru ADIF (upload) na serwer CLUBLOG .
Opisy szczegółowe na obrazku

W Windows XP

 

Czynnooci w poni¿szym oknie tj wybór zbioru i katalogu dokonuje sie automatycznie . Poprzednio by3 wybrany by3 katalog _FOR_CLUBLOG w katalogu bie¿1cym z programem AWARD_SECRETARY . Zbiór adif do uploadu zosta3 wybrany poprzednio , ale trzeba  by3o najpierw sprawdzia poprawnooa wszystkich pól ze wzorcami. Tutaj nie wskazanym by3o by danie mo¿liwooci wyboru tego zbioru jeszcze raz przez u¿ytkownika , gdy¿ by3o by to tylko powodem zrobienia b3edow .

 

Wybór automatyczny zbioru adif i katalogu do
uploadingu na server CLUBLOG. Po wyborze okno
to zamknie się automatycznie

 

Strona 2 do załadowania zbioru ADIF na serwer CLUBLOG

 

Strona 3-cia do załadowania zbioru ADIF (upload) na serwer CLUBLOG .
Opisy szczegółowe na obrazku.

Po zaladowaniu zbioru na serwer CLUBLOG tj naciśnięciu Submit Upload for , mamy mozliwość pozostania w Browserze lub wyjscia z niego a nastepnie można takze Wyjść z programu .

 

Strona koncowa po załadowaniu zbioru
adif (upload) na server CLUBLOG

Teraz pozostaje nam obserwować poczte e-mail , na ktorą powinny przyjść e-mail zatytułowany Feedback on upload for SP9AUV .Można go pobieżnie przeglądnąć , chociaż nie jest to konieczne , gdyż podstawowe różnice zostaną wyswietlone na ekranie programu AWARD_SECRETARY. Jesli nam nie została zaliczone jakieś QSO , a mamy już to QSO potwierdzone kartą , to powinniśmy takie QSO zgłosić do CLUBLOG . Szczegółowe linki do różnych sytuacji z takim QSO są w tym e-mailu .

 

2.Pobieranie zbioru ADIF po korekcie z serwera CLUBLOG (downloading)

Jesli wyszliśmy z programu nie czekając na e-maila , a nastepnie ponownie go uruchomiliomy , to pokaże sie nam komunikat 

Po jego zatwierdzeniu ukaże sie nam Browser_chrome w którym powinniśmy wybrać SETTING

 

Strona 1-sza do downloading pliku adif z serwera CL:UBLOG

 

Strona 2-ga do ściagnięcia (downloading) poprawionego zbioru ADIF
Opisy szczegółowe na obrazku.

 

Wybor katalogu i nazwy zbioru adif do zapisu
Należy pozostawić wybór jaki zaproponował program

 

Zapis zbioru po korekcie - postęp w pobieraniu pliku

 

zamknięcie Browsera

 

Po zamknięciu Browsera nastąpi odczyt danych ze zbioru  ADIF z CLUBLOG jeoli poczekano na odbiór e-maila w poczcie. Pokazano to  ni¿ej. Możemy tutaj kliknąc na okienku Wyświetl QSO co spowoduje wyswietlanie QSOs . Przydaje się to w sytuacji gdy mamy w zbiorze jakieś błedy . Po napotkaniu takiego błędu program zatrzyma się , a my powiniśmy zobaczya  nasz zbior adi w jakimś edytorze tekstowym i poprawić niepoprawne pole  , jednak najlepiej w logger-rze i na nowo wyprodukowaa zbiór ,adi

 

 

Nie istniejące QSO - nie przyjete przez CLUBLOG
oraz duplikatowe QSO takze nie przyjete przez CLUBLOG
jednak dla duplikatowych QSO parametry dla entities
jest określane na podstawie QSO będącego bazą dla
duplikatowego QSO

 

Jeoli wyst1pi1 jakieo ró¿nice miedzy naszym zbiorem .adi z logger-a a zbiorem .adi otrzymanym z CLUBLOG to te ró¿nice oraz ich suma zostan1 wyowietlone w oknie

 

Rozbiezności miedzy danymi dotyczącymi Entities
tj Nr,Adif , CQZon, ITUZone z logger i danymi ze
strony www CLUBLOG . Do Ciebie należy teraz
decyzja czy dalej kontynuowac czy tez przerwac
i na nowo wykonac jeszcze raz opisane powyżej czynności

Przeanalizujmy powy¿sze uzyskane wyniki :

tylko jedno QSO ma ró¿ny NR.Adif . Jest to zreszt1 QSO z b3ednym znakiem 2IOVFO .
277 QSOs ma ró¿ny CQZone z Logger i CLUBLOG . Pierwsza czeoa danej pochodzi z Logger32 - dla którego CQZone nie jest okreslane na podstawie CLUBLOG .Logger32 ma w3asn1 metode okreslania CQZone . Logger32 pamieta obliczone dane tj CQZone i ITUZone  z przesz3ooci i nigdy ich nie zmienia nawet jesli zrobisz rekalkulacje . CQZone  nie zawsze by3 dobry , szczególnie jesli QSOs by3o importowane z innych logger-ów . Tak i¿ wynik 277 ro¿nic nalezy uznaa tu za dobry .
1226 ró¿nic dla ITUZone w sytuacji gdy AWARD_SECRETARY bierze t1 dan1 na podstawie starego zbioru CTY.XML , nie nale¿y uznawaa za z3y . Jednak , jesli bedziesz dokonywa3  zg3oszenia na dyplom za strefy ITUZones , zalecam sprawdzenie wyników z kart1 QSL .
Zalecam przejrzenie przed dalsz1 prac1 dwóch zbiorów : Error_report_adif.txt i eror_report.txt .  Mogą istnieć QSO stare szczególnie dla rosyjskich stacji iż te same prefiksy były używane dla innych stref CQ (obłasti ) w przeszłości . Najlepiej w takim przypadku zobaczyć kartę QSL i zobaczyć co podaje karta QSL dla kraju , CQ Zone i ITU Zone  .  Poprawek nalezy dokonywać w loogerze i na nowo wyprodukować zbior .adi

 

Jeśli wystepują błędy  w danych w oknie jak niżej tj przy porównywaniu z danymi CLUBLOG (wystąpią one bardzo rzadko )

 

może pojawić sie komunikat

Komunikat o niemozności zapisu danych

 

Kontynuując punkt 2.

Czynności do wykonania gdy chcemy wczytać lub uzupełnic dane o QSOs

mamy do dyspozycji dwa buttony do wprowadzenia danych do tablicy qsos_awards.

button 1-szy który spowoduje usuniecie wszystkich rekordów QSO z tablicy qsos_awards oraz usunięcie wszystkich tablic dotyczących dyplomów .Button ten nalezy tylko uzywać tylko przy 1-szym wczytywaniu danych z loggera lub jeśli zależy nam na usunięciu wszystkich naszych testów dotyczących dyplomów . Wczytywanie danych odbywa sie tutaj . szybką metodą hurtową . Po wybraniu tego przycisku pojawi się nam

 

Ekran informujący że zostana
skasowane wszystkie dyplomy

Ekran hurtowego importu danych

Zakonczenie procesu wsadzania rekordów

Ekran głowny tablicy QSOS_AWARDS po wczytaniu danych

Button 2-gi służy do wprowadzenia danych z ewentualnym poprawianiem (update )  danych ze zbioru   .adi Rekordy QSO pobrane ze zbioru  .adi są sprawdzane w istniejącej tablicy qsos_awards . Jesli dany rekord QSO istnieje w tablicy qsos_awards wtedy  są poprawiane wszystkie pola stosownie do pól w importowanym zbiorze .adi . Jeśli dany rekord nie istnieje w tablicy qsos_awards , wtedy do tablicy jest dodawany nowy rekord . Jako wyznacznik że dane qso istnieje w tablicy przyjmowana jest zgodność następujących pól w zbiorze.adi i tablicy qsos_awards :
pole Call
pole QSO_date
pole Band
pole Mode
pole TIME_ON  pole to też jest używane do poszukiwania tego samego  QSO - co oznacza że jeśli dokonamy poprawki w danych QSO  czasu TIME_ON nawet o 1 min to jest już inne QSO . Stare QSO z poprzednim czasem jest tez pamiętane - gdyż AWARD_SECRETARY mogł oznaczyc już to QSO jako zaliczone do jakiegoś dyplomu Nie zaleca się dokonywania w Loggerze dokonywania takich poprawek gdyż moga byc one powodem błednego zachowania sie programu AWARD_SECRETARY

Program w celu sprawdzenia czy występuje to samo QSO przeszukuje tablicę MYSQL-owska qso_awards przy kazdym QSO . Nie jest  tu używany jako znacznik tego samego qso   numer qso(co dałoby szybsze poprawianie QSOs) - bo może on się zmieniać w loggerze na wskutek przenumerowania .Ten sposób podejscia zapewnia że można wczytywać poprawione qso na istniejące qso - gdyż np otrzymaliśmy kartę QSL dla tego qso . Jednak ten bezpieczny sposób podejścia powoduje wolniejsze  update tablicy qsos_awards .

Po nacisnięciu tego buttonu otrzymamy  ekran o przebiegu update w postaci 

Okno o przebiegu upadte lub
wsadzaniu nowych rekordów

Tworzenie zbioru pomocniczego

 

Zakonczenie procesu update
lub wsadzania rekordów

Ekran głowny tablicy QSOS_AWARDS po wczytaniu danych może wyglądać podobnie jak na poprzednim obrazku z tym iż moze zawierać więcej rżądków danych