Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Pakiet AGWPE dla portow radiowych packet AX.25 > Programy typu CLIENT  korzystające z AGWPE >

Program do  APRS-u UI-View

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

W rozdziale omówiono 

 

Do czego służy system automatycznego śledzenia pozycji stacji APRS

APRS ( Automatic Position Radio Station) jest krótkofalarskim systemem pozwalającym na aktualne przekazywanie pozycji stacji ruchomych za pomocą krótkich raportów packetowych w protokole amatorskim packet-radio AX.25. z szybkością 1200 baud  Skierowane są one do wszystkich pozostałych stacji nasłuchających w kanale 144800 Khz . Raporty tez mogą byc także przekazywane przez przemienniki co zwiększa obszar stacji do których komunikaty te mogą dotrzeć .  Raporty pozycji wysyłane są również przez stacje stałe. One, w zależności od potrzeby, wysyłają oprócz pozycji, również wiele innych informacji, jak na przykład raporty warunków pogodowych, czy raporty danych telemetrycznych. Dzięki temu każda ze stacji na własnym monitorze może obserwować bieżący rozwój wydarzeń. Pozycja stacji przemieszczających się może byc pobierana co pewien czas z odbiornika GPS satelitarnego (Global Position Station) . Autorem APRS jest amerykański krótkofalowiec Bob Bruninga, WB4APR. . Packet-radio stosowany w APRS-ie jest nietypowy jeśli chodzi o sposób przekazywania danych . Mianowicie z całego protokołu są stosowane tylko pakiety typu UI - tzw Unnambered Information . Oznacza iż nie jest zestawiane typowe kontrolowane połączenie przy pomocy rozkazu SAMB żadającym zestawienia polączenia z pełną kontrolą poprawności pakietów . Oznacza to iż pakiety typu UI są wysyłane  w eter bez dbania o poprawne zestawienia połączenia , Kto odbierze wtedy ma informację o położeniu  stacji . Są jednak stosowane przekażniki- digipetery które mogą takie pakiety przekazać dalej .

Uwaga . Przekażniki APRS-u nie mogą służyc jako normalne przekażniki dla packet , gdyż powtarzają tylko pakiety typu UI.

Wiecej o APRS-ie można poczytac na polskich stronach

APRS http://www.aprs.pl/ lub

sp6vwx http://www.sp6vwx.republika.pl/aprs.htm

APRS Radom http://www.aprs.radom.pl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

oraz angielskiej

APRS http://info.aprs.net/index.php?title=Main_Page

Program UI-View dla systemu APRS

Do zobrazowania połozenia stacji na mapie jest najczęściej stosowany program UI-View . Strona www dla tego programu to

UI-View http://www.ui-view.org/#ui-view16

Istnieją dwie wersje tego programu :

wersja 16 bitowa , którego plik instalacyjny ma nazwe uisfx239.exe. . Jest ona bezpłatna , jednak autor wymaga rejestracji na jego stronie . Można go pobrac linkiem

UI-View 16 bit http://www.ui-view.org/uiview/uisfx239.exe

wersja 32 bitowa , którego plik instalacyjny ma nazwę 32full203.exe . Jest ona płatna i wymaga do rozpoczęcia pracy klucza licencyjnego , który uzyskuje się e-mailem bez konieczności dokonania przedtem wpłaty

Poniżej omówiono wersję bezpłatną 16-bitową

 

Konfiguracja programu UI-View do współpracy z pakietem AGWPE

Konfiguracja parametrów stacyjnych 

Program UI-View 16 bitowy  trzeba najpierw zainstalować . W tm celu należy uruchomić program uisfx239.exe  ddd .Zgłoszą sie nam miedzy innymi okna

Okna instalacji UI-View wersji 16 bitowej

Okna instalacji UI-View wersji 16 bitowej

Uruchamiamy teraz program AGWPE przez kliknięcie na jego ikonie.. Instalacja i konfiguracja zależnie od typu portu - najlepiej z kartą muzyczną -  została opisana wcześniej począwszy od rozdziału Pakiet AGWPE dla portów radiowych .  Zgłosi nam ikona AGWPE na pasku powiadomień 

Ikonka AGWPE z portem radiowym

Tworzymy sobie teraz ikonkę do programu UI-View na pulpicie w sposób opisany wyżej

Ikonka UI View

Ikonka UI View

Uruchamiamy program przez kliknięcie w tę ikonkę . Zgłosi sie nam okno

Okno zgłoszenia sie UI_view
Ekran poczatkowy

Teraz jeśli pierwszy raz uruchamiamy program po naciśnieciu OK zgłosi się nam help podpowiadający co należy robić w tym momencie . Można przywolywac dalszy tekst przez naciśniecie Next >> Podobne helpy będą pojawiać się pożniej . Można je także przywołac dla wykonywanej funkcji przez naciśnięcie  F1

Help podpowiadaący

Wybieramy z menu głownego SETUP a dalej Comms Setup . Zgłosi sie nam dalszy help co należy robić

Help dla parametrów Comms Setup
wybor rodzaju polaczenia i jego parametrów

Wybieramy jeszcze raz  z menu głownego SETUP a następnie COMMS Setup

Wybór polączenia ze sterownikiem AGWPE - tutaj
określanym jako HOST Mode

Teraz wybieramy Setup - Station Setup . Tak jak powyżej zgłosi się nam help . Należy te parametry wybrac jeszcze raz

Ustawienie parametrów dla stacji
Wspołrzednych geograficznych
znaku

Pewnego wyjaśnienia wymgają parametry podawne w tym oknie Station Setup : :

Callsign - znak stacji używającej UI-View
Lattitude - szerokość geograficzna podawna w systemie ST.MM.SEC (stopnie. minuty. secundy) N (North -szer.północna) lub S (szer.południowa)
Longitude długość geograficzna w systemie ST.MM.SEC (stopnie. minuty. secundy) W (West długość geograficzna zachodnia) lub E (East- długość geograficzna wschodnia)
Locator - sam się przeliczy ze współrzednych geograficznych jesli klikniemy na to pole
Unproto port - nr portu fizycznego radiowego  na którym chcemy nadawać ramki typu UI - stosowany tylko dla AGWPE jeśli mamy skonfigurowane wiele portów radiowych
Unproto adres - Adres stacji do której kierujemy pakiet . Ponieważ są nadawane tylko pakiety typu UI domyślnie zawyczaj wstawia się tutaj wartość APRS . W polu tym można wstawiać znaki digipiterów przez które chcemy transmitować pakiety UI  np APRS,Znak-1szego digipitera , Znak 2-giego digipitera
Beacon comment - tekst jaki chcemy przekazać słuchającym stacjom
GMT offset - przesunięcie czasowe dla strefy czasowej .Na wschód od Grenwitch GMT Offset ma wartość dodatnią
Grupa parametrow Beacon interval (w min)
Add UI View Tag - Jeśli to pole jest zaznaczone , wtedy do tekstu beconu jest dodawany jest tzw tag (oznaczenie) wskazujący że używasz programu UI-View oraz wersję jaką używasz np. {UIV21} oznacza ze używasz programu UI i jego wersji 2.1 . W liscie stacji będziesz wtedy oznaczony znakiem + plus i innym kolorem od pozostałych stacji . Nie wyłączaj tej opcji
Beacon Interval Fixed - czas w min w jakim są powtarzane pakirety rozgłaszające UI dla stacji stałych bez odbiornika GPS .Ilość 30 minut jest tu wystaczająca
Beacon Interval (Mobile) - interwał dla stacji z odbiornikem GPS . Wartość tutaj jest kalkulowana w następujący sposób
rzeczywista wartość tego interwału nigdy nie jest większa niż zadana w tym polu
jesli w polu miles lub km jest wartość inna niż 0 (zero) wtedy UI-View stale monitoruje odległość od poprzedniego wyslania pakiet UI - tj poprzedniego położenia i wysyła pakiet UI gdy ta odleglość jest wieksza niż zadana w polu miles lub km . Czyli pole to określa co jaką odleglość jest wysłany pakiet
Beacon Interval Internet - jest to intervał czasu z jakim są wysyłane pakiety jeśli posiadasz połączenie z Internetem i jesteś zalogowany na APRServe
Symbol - pole to pozwala określić jakiego typu jest stacja - do dyspozycj sa typy HOME , Hospital i inne
O'Ly - Overlay - symbol jaki zostaje zastąpiony ??? - wyprobować
GPS Symbol - do dyspozycji sa typy CAR , Church (kościól) jak i wiele innych

 

Na końcu zatwierdzamy parametry przez naciśniecie buttonu OK

 

Jeśli prawidłowo działa AGWPE powinniśmy w dolnym małym oknie monitorowania zobaczyć nadchodzące pakiety monitorowania i znaki stacji nadające pakiety UI . Oczywiście musimy być w kanale 144800 Khz . Prócz tego program głosem wymawia znak nowej stacji pojawiającej sie w kanale

 

Dolne okno monitorowania pakietów
UI   w kanale 145800 Khz

Wybieranie mapy

 

W celu wybrania innego obszaru niz ten jaki sie pojawia po instalacji należy wybrać z bocznego paska button Map .

 

Wybor mapy

Wybor mapy z listy

 

Pojawi sie nam mapa Europy z naniesionymi stacjami

 

Mapa Europy ze stacjami
z monitorowania

Po wybraniu dodatkowo opcji Terminal, lista stacji otrzymamy

 

Mapa Europy ze stacjami,
terminal i lista słyszanych stacji

 

Program UI-View w wersji 16-bitowej jest programem dość starym i nie rozwijanym. W związku z tym ma dość sporo błedów programowych . Jesli nie uda Ci się uzyskanie mapy Europy w sposób tu podany to jedyny sposób postępowania to

odinstalować program UI-View
skasować katalog C:\UI-View wraz z jego zawarością
zainstalować program na nowo
od razu po instalacji wybrać mapę Europy bez konfigurowania podanych wyżej parametrów
skonfigurować dopiero teraz wszyskie parametry

Transmitowanie pakietów UI przez digipitery

W celu rozgłoszenia dalej pakietów należy  pakiety UI transmitować przez digipitery. Na rysunku konfiguracji paramettrow w polu Unproto Adres wpisujemy APRS oraz znak digipitera .

 

Konfiguracja stacji z transmitowamniem
pakietów UI przez digipiter SQ9CIE-2

 

Po naciśnieciu buttonu OK zostanie wysłany pakiet oraz stacja digipitera go powtórzy co możemy zbaczyć w oknie terminala

Powtórzony przez stację dipipitera
nadany pakiet  UI

W materiale niniejszym pokazano jak transmitowac pakiety przez digipitery . Jednakze chcąc efektywnie pracować w sieci APRS uzytkownik powinien sie zaznajomić z lokalną siecią dipiiterów i węzłów APRS-u . Odsyłam w tym zakresie do stron www wymienionych wcześniej