Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Program HAM_SECRETARY i jego przeznaczenie > Wydruk kart QSL,nalepek,kopert i zakładek >

Proces projektowania wzorca wydruku - przykłady

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

W ramach niniejszego rozdziału omówimy następujące tematy

 

 

Przed przystąpieniem do projektowania jakegokolwiek wzorca formularzowego zadbajmy o to by w Windowsach jako drukarka domyślna była ustawiona drukarka docelowa , na której pożniej będą dokonywane wydruki . Dzieje sie tak dlatego iż program HAM_SECRETARY odczytuje ze strownika drukarki domyślnej marginesy minimalne i ustawia je jako początkowe i pilnuje by nie ustawić wartości rzeczywistych marginesów poniżej minimalnych

 

1.Przykład projektowania wzorca formularzowego dla Typu Wzorca = Etykiety na QSL z użyciem Typu Pól we wzorcu = Tylko Pola

Przed przystapieniem do projektowania wzorca musimy ustalić następujące parametry

na jakim papierze będą drukowane etykiety na QSL
jaki jest rozmiar etykiet tj ich wysokość i szerokość
jakie są marginesy w posiadanym arkuszu na etykiety
w jakiej orientacji będzie drukowany arkusz z etykietami

W ponizszym przykładzie przyjęto :

użyty będzie papier formatu A4 z etykietami
nadruk będzie w orientacji pionowej
wymiary etykiet na papierze z etykietami to szerokość= 67,6 mm , wysokość = 36 mm
margines lewy i prawy na posiadanym arkuszu = 0 mm -chociaz dla prawidłowego funkcjonowania muszą zostac przyjete jakieś marginesy lewy i prawy większe od minimalnych dla Twojej drukarki
margines górny i dolny = 3 mm - musi byc większy od minimalnych marginesów dolnych i górnych  dla Twojej drukarki

Krok 1

Wybieramy z menu głownego Druk QSL - Projektowanie Wzorca wzorca wydruku i Podgląd wydruku

Krok 2

Wybieramy format papieru A4

Krok 3

Wybieramy orientację papieru - pionowa

Krok 4

Otrzymujemy w wyniku niezmienialneparametry Rzeczywista Wielkość papieru i Dozwolony obszar druku dla Twojej drukarki (drukarka nie musi byc włączona)

 

Krok 5

Po wykonaniu Kroku 4 patrzymy jak zostały ustawione marginesy drukowania , które są odczytywane dla Twojej domyślnej drukarki . Ważne jest by była on ustawiona jako domyślna - nie musi być ona nawet włączona .Zmieniamy margines Gorny drukowania przez naciskanie buttonu w góre po prawej stronie pola Gorny . Pozostałe marginesy pozostawiamy bez zmian. Jeśli będziemy próbowac ustawic jakiś margines za mały mniejszy od minimalnego wymaganego to wtedy pojawi sie na odpowiedni komunikat - patrz

Krok 6

Ustalamy Typ Wzorca = Etykiety na QSL (standardowo juz jest ustawiony)

Krok 7

Wybieramy Typ Pól we Wzorcu = Tylko Pola- co oznacza pola proste - nie tablicowe Po wprowadzeniu tego typu Pól Obszar Definiowanie Pól Wzorca Formularzowego przyjmie wyglad jak

Krok 8

Ustalamy Parametry wzorca  tj Szerokość i Wysokość Wzorca w mm tj mierzymy Etykietę na QSL (naklejkę) i wprowadzamy te wartośći tutaj. W czasie wpisywania nawet jednej cyfry wielkość wzorca na ekranie od razu się zmieni - przyjmując końcowy wygląd po wprowadzeniu pełnej liczby końcowejj

Krok 9

Najpierw ustalamy  w kroku od 9 do 10 czcionkę , jej wielkość , wyrównanie do lewej , srodka lub do prawa oraz pogrubiuenie BOLD jakie  chcemy zastosować dla pola 1-szego  Atrybuty czcionki możemy także zmienić już po wyświetleniu pola .Ustalone w ten sposób atrybuty czcionki będą obowiązywać aż do następnej zmiany tych atrybutów czcionki - bez wzgłędu na to jaka czionka i rozmiar zostaną wyświetlone dla następnego pola

Ustawiamy kusor w górnej lewej częsci i wybieramy czcionkę ARIAL i wielkość czcionki 4 pt .

Krok 10

Wybieramy wyrównanie do lewej strony wzorca, naciskamy dwa razy klawisz ENTER na klawiaturze . Spowoduje to zabezpieczenie odstępu od góry w wypadku jakiejś niedokładnośći na drukarce . Następnie wybieramy wielkość czcionki na 9 pt i czcionkę BOLD. Nastepnie wpisujemy To Radio

 

 

Krok 11

Naciskamy jedenraz klawisz TAB - co ustawi następne pole w stałej pozycji, następnie zmieniamy wielkość czcionki na 14 pt , wybieramy pole ADIF = CALL z menu rozwijalnego

Pokaże sie znak 9A2KO we wzorcu formularzowym w miejscu gdzie ustawiliśmy kursor klawiszem TAB oraz podświetli się Jak widzimy nie zostają wyświetlone nazwy pól ale rzeczywiste dane pochodzące z testowego wzorcowego QSO .

Krok 12

W tym kroku pokazemy jak wprowadzać pole Warunkowe . Chcemy teraz wprowadzic pole Via , które powinno wyświetlic Via gdy w polu ADIF = QSL_Via wpisany jest jakiś znak rózny od spacji . Jeli pole  QSL_Via jest puste wtedy nie należy wyświetlac napisu Via .Zauważmy że napis Via wyświetlił się dość duży . Program pamięta poprzednią czcionke tj jej typ i wielkość i ustawia te same parametry. Mozemy teraz zmienić czcionkę na 9 pt i skasowac BOLD . Warunkiem jedynym jest tutaj by pole było podswietlone . W ten sposób można zmieniać czcionki i ich wielkość po zaprojektowaniu calego wzorca lub czesciowym jego zaprojektowaniu

Krok 13

Pokazemy teraz jak wprowadzic inne specyficzne pole QSL_Via . Pole to może zawierac następujące wartośći:

Znak QSL Managera
Słowo DIRECT
Slowo DIRECT + Znak QSL Managera

Chcemy wprowadzic wartość zawartą w tym polu  ( w porzednim kroku pokazaliśmy jak wprowadzić napis warunkowy Via - a teraz chcemy wprowadzic pole QSL Via ).

Naciskamy TAB i ustalamy wielkość czcionki na 9 pt BOLD . Wprowadzenie pola QSL_Via odbywa się po wybraniu go z Wybierz pole ADIF z menu rozwijalnego zawierającego nazwy wszystkich pól jakie są w standardzie ADIF 2.2 . Pole QSL_Via a konkretnie jej wartość pobrana z testowego wzorcowego QSO pojawi się w oknie wzorca formularzowego

Krok 14

Utworzymy teraz linijke Confirm our 2 way QSO oraz  linijkę opisową nagłówkową dla 3-ch QSO poniżej . W tym celu naciskamy ENTER by przejść do nowej lini. Wybieramy czcionkę 8 pt BOLD i wprowadamy kolejno nazwy słowne pól przedzielone jednym lub dwoma znakami TAB . Nie należy absolutnie używać znaku spacji Po wprowadzeniiu 1-szej linijki z QSO będziemy mogli jeszcze skorygowac położenie tych  słów opisowych. Po  linijce z opisem słownym możemy jeszcze wprowadzić linijkę podkreslenia( Uwaga - linijka podkreslenia może na wydruku zajmować inną długość niz na ekranie ze względu na zjawisko rożnej szerokości zajmowanej przez rózne czcionki opisane wyżej

Krok 15

Wprowadzimy teraz 1-sze pole dotyczące QSO . Naciskamy ENTER by przejść do następnej linii - gdzie się powinien pojawić kursor . Wybieramy z z menu rozwijalnego dla Wybierz Pole ADIF pole QSO_Data. Wartość tego pola w postaci konkretnej wartości - 2006-05-07 dla testowego wzrorcowego QSO pojawi sie we wzorcu formularzowym . Widzimy już tutaj pewne różnice w pozycjonowaniu opisu słownego i wartości pola . Skorygujemy to po wprowadzeniu wszystkich pól dla jednego QSO

Krok 16

Wprowadzamy kolejno pola TIME_OFF , BAND, MODE, RST_SENT i pole warunkowe jesli QSL_RCVD = Y to wpisz slowo TNX , a jeśli QSL_RCVD=N to wpisz slowo PSE

Krok 17

Czas teraz na wyrównanie w kolumnach jesli występują róznice lub nie odpowiada nam pozycja opisu słownego w nagłówku . Naciskamy myszą w miejścu które chcemy przesunąć . Powinno to ujawnić kursor edytora . Naciskamy teraz TAB lub BACKSPACE by wprowadzić ten opis słowny do pożądanego położenia . Tak samo możemy zmienic położenie pól z daną z rekordu QSO np przesunać 160M . Możemy także zmienic kolor jakiegoś pola . Dobrym testem poprawnośći wprowadzonych pol jest naciskane buttonu Następne pole lub Poprzednie Pole co powinno podswietlić pole oraz wyświetlić jego nazwę w polu Wybierz pole ADIF lub w Polu Warunkowym co zostało opisane też poprzednio

Krok 18

Zapiszemy teraz wyniki swojej pracy wpisując nazwę zbioru wzorca-  example -  do zapisu oraz naciskając przycisk Zapisz zbior wzorca

Krok 19

Pokazemy jak teraz w sposób grupowy na podstawie zaprojektowanej linijki dla poprzedniego rekordu QSO zaprojektować jednym naciśnięciem pola dla następnego rekordu QSO

Ustawiamy kursor na końcu ostatniego pola tuz za ostatnim znakiem   i naciskamy lewy button myszy. Pojawi się tam kursor edytora . Naciskamy teraz ENTER co spowoduje przejscie kursora do następnej linii.

Naciskamy teraz przycisk Tworzenie Pol wzorca dla następnego rekordu QSO. Powstaną od razu wszystkie pola dla następnej linii oraz pojawi się komunikat Nowy rekord QSO . W podobny sposob tworzymy trzecia linię

Opisany wyżej sposób tworzenia pól dla nastepnego rekordu może się odbywać od wersji 2.1.0 bez ustawienia kursora w następnej linii . Wystarczy tylko nacisnąć button Tworzenie Pol wzorca dla następnego rekordu QSO a program sam rozpocznie rekord w nowej następnej lini. Jesli jednak zależy nam by pomiędzy tymi liniami była jeszcze jedna linia to naciskamy ENTER tyle razy ile nam potrzeba dla wstrzelenia sie w następną linie na karcie  i umieszczamy kursor w miejscu gdzie chcemy by rozpocząl sie nastepny rekord QSO.

Proces tworzenia następnego rekordu moze sie odbywac na podstawie wzorca dla 1-go QSO zapisanego po wprowadzeniu pól dla 1-szej linii.

Opisany wyżej proces naciskania wiele razy ENTER nie ma zastosowania jesli stosujemy wzorzec z typem pól we wzorcu = Tylko Tablica

Kilka uwag dotyczących atrybutów czcionek jakie zostaną użyte dla Następnego rekordu QSO . Atrubyty te tj rodzaj czcionki , wielkość czcionki, pogrubienie , pochyłość , podkreślenie, wyrównanie do lewej , srodka lub prawej strony są kopiowane z poprzedniego odpowiedniego pola z poprzedniej lnii dla poprzedniego rekordu QSO .

Krok 20

Wprowadzamy ostatnie pole danych MY_NAME . Większość loggerów nie podaje tutaj żadnej wartości , chociaż jest to standardowe pole ADIF . W wypadku jego braku program HAM_SECRETARY.exe pobierze tą daną z danych personalnych jakie podaliśmy przy pierwszym uruchomienu programu. Oczywiście Jerzy zostanie zastąpione Twoim imieniem. Chociaz zaprojektowane i dostarczone  wzorce zawierają tutaj Jerzy to jednak także zostnie to pole zastąpione Twoim imieniem . Tak iż prawie wszystkie wzorce mogą być stosowane bez żadnej adaptacji do Twoich potrzeb. Zapisujemy wyniki naszej pracy pod tą samą nazwą example.lbl

 

Teraz możemy wypełnic strone do druku danymi testowymi . Po zapisie wzorca niknie klawisz Wypelnij strone danymi testowymi.

Można teraz wyjść z programu i ponownie wejść do funkcji Projektowanie wzorca formularzowego przez wybranie z menu głównego

 

Potem należy wybrać wzorzec formularzowy

 

 

a następnie nacisnąć przycisk

 

Podgląd strony testowej do druku oraz jej druk przedstawiono tutaj

 

 

2.Przyklad Projektowania wzorca formularzowego dla Typu Wzorca = QSL Pełne lub Etykieta na QSL z użyciem Typu Pól we wzorcu = Tablica z Polami

 

Krok 1 do 6

Takie same jak dla Typu Pól we wzorcu = Tylko Pola

Krok 7

Ustawiamy Typ Pól we wzorcu = Tablica z Polami ozncza Pola Tablicowe.. Po wybraniu tego typu Pól Obszar Definiowanie Pól Wzorca Formularzowego przyjmie wyglad jak

Krok 8 i 9 taki sam jak poprzednio

Krok 10

Naciskamy dwa razy ENTER z czcionka 4 pt - by zabezpieczyć odstęp od góry . Wstawiamy teraz tablicę do wzorca tj ustalamy najpierw ilość kolumn = 6 i ilosc wierszy = 8 a następnie naciskamy na polu Wstaw tablice . Pelny opis zasad tworzenia tablicy i wstawiania obrazka do wzorca zamieszczono wyżej .

 

Krok 10 A

Musimy teraz wstawić Napis To Radio w 1-szą komórke . Wybieramy wielkość czionki na 9 pt BOLD  , ustawiamy kursor w 1-szej kolumnie i 1-szym wierszy i wpisujemy napis

Przesuwania poziomych lub pionowych linii rozgraniczających pola dokonujemy jak poniżej.

We wzorcu tablicowym można dokonywać automatycznego wyrównania komórek w prawo i w dół od aktualnego położenia kursora po przesunięciu prowadnicami granicy pól

Krok 10 B

Wstawimy teraz pole ADIF  CALL a raczej jego jego wartość pobraną ze zbioru wzorcowego testowego QSO . W tym celu przechodzimy do następnego pola przez naciśniecie TAB lub  naciskamy lewy button myszy w tym polu . Ustalamy wielkość czionki na 14 pt BOLD . Jednak jak widzimy szerokość następnego pola jest za mała na zmieszczenie niekiedy dość dlugiego znaku np HB/JA2SDT czcionką 14 pt  Bold i zachodzi potrzeba zwiększenia długości pola . Przeznaczymy na to wszystkie komórki do końca linii. Jednak musimy scalić komórki od 2-giej do końca lini w jedną komórke . W tym celu selektujemy te komórki przez naciśnięcie lewego buttonu  myszy i trzymjąc button ten naciśnięty "pociągamy " myszą do końca linii. Zaselektowane komórki zostają podśwetlone jak na obrazku

Krok 10 C

Teraz naciskamy prawy przycisk myszy co uwidocznie menu rozwijalne dla typu tablicowego a w nim wybieramy "Polacz selektowane komórki" ,

 

Krok 10 D

Wyygląd połaczonych komórek

 

Krok 11

Wstawiamy teraz pole CALL z  "Wybierz pole ADIF" podobnie jak opisano to dla punktu 11 poprzednio .

Krok 11 A

Z menu rozwjalnego osiąganego po naciśnięciu prawego buttonu myszy na polu Wzorca formularzowego można wykonac następujące funkcje

Wstawienie wiersza powyżej aktualnego polożenia kursora
Wstawienie wiersza poniżej aktualnego polożenia kursora
Usunięcie wiersza w którym znajduje sie kursor
Wstawienie Kolumny z lewej strony aktualnego polożenia kursora
Wstawienie Kolumny z prawej strony aktualnego polożenia kursora
Usunięcie kolumny w której znajduje sie kursor
Polączenie selektowanych komórek - tylko w poziomie
Rozłączenie scalonych selektowanych komórek
Wyrównanie komórek w prawo i w dól od położenia kursora

 

Oprócz funkcji  ręcznego wyrównania komórek we wzorcu tablicowym można dokonywać automatycznego wyrównania komórek w prawo i w dół od aktualnego położenia kursora po przesunięciu prowadnicami granicy pól

 

Kroki 12 do 20

Kroki te są podobne do opisanych wyżej z tym że operacji dokonuje się na komórkach tablicy , w której jeszcze ma się do wyboru przyciski wyrównania w pionie opisane wyżej . Ostatecznie otrzyma się wygląd końcowy wzorca

Dalszy tok postępowania w celu podglądu danych i wydruku danych testowych jest opisany wyżej

 

3.Przyklad projektowania wzorca formularzowego dla Typu Wzorca = Koperty Adresowe w z użyciem Typu Pól we wzorcu = Tylko Pola

Po wybraniu Kopert adresowych jako typ wzorca pojawią sie obszar nr.1 w postaci

Wyglad obszaru Nr 1 dla Typu Wzorca
Koperty Adresowe lub Zakładki
(pomiędzy kraje)

 

Dla typu wzorca Koperty  Adresowe i Zakładki (pomiędzy kraje ) nie potrzeba wyrównania kolumnowego i najprościej użyć jako typu Pól we Wzorcu = Tylko Pola . Wtedy zostają wygaszone wszystkie pola dotyczące tablicy we wzorcu oraz takze dotyczące pól ADIF z QSO. Zauważmy że zmieniło się pole wyboru z Wybierz pole ADIF na Pole Wybor pola adresowego lub zakładek . Są tutaj do wyboru pola pochodzace nie z QSO ale z danych adresowych (sciągniętych przez odpowiednią zakładke - Adresy z QRZ.COM) oraz z pól danych personalnych stacji z przedrostkem MY np MY_FIRSTNAME, MY_LAST_NAME, MY_QTH_CITY itp. )

 

Krok 1

Wybieramy Koperty adresowe jako Typ wzorca

Krok 2

Wybieramy format Papieru C6 Koperty adresowe 162 x 114 mm

Krok 3

Wybieramy orientację papieru - poziomą

Krok 4 i 5

Ustalamy marginesy drukowania .jak na obrazku  Natomiast rzeczywiste wielkości papieru oraz Dozwolony obszar duku papieru zostaną tylko wyświetlone

 

Krok 7

Typ pól we wzorcu zostanie automatycznie ustalony na Tylko Pola z chwilą wybrania Typu Wzorca=Koperty Adresowe

Krok 8

Ustalamy Parametry wzorca tj Szerokość = 140 mm i Wysokość Wzorca = 90 mm

Dalsze kroki są podobne do opisanych poprzednio dla Etykiet na QSL-ki z tym ze zamiast pół ADIF do wyboru mamy Pola adresowe pochodzące  z menu rozwijalnego jak obok.

 

Krok końcowy

Wygląd zaprojektowanego wzorca formularzowego dla kopert pokazano na obrazku obok.Dane dotyczące stacji wysyłającej zostały pobrane z danych personalnych stacj uzytkownika programu . Po zaprojektowaniu należy zapisać wzorzec pod jakimś tytułem np. Envelopoe . Rozszerzenie .ADR zostanie dodane automatycznie . Widoczna z prawej strony tablica z Line1_address itd jest tablicą posrednią do której zostaną załadowane adresy z formatu .csv zbioru z adresami direct

 

Krok końcowy

Projekt wzorca dla koperty zwrotnej SASE - Envelope_SASE.ADR

Dalszy tok postępowania w celu podglądu danych i wydruku danych testowych jest opisany wyżej

4.Przyklad projektowania wzorca formularzowego dla Typu Wzorca = Zakładki z użyciem Typu Pól we wzorcu = Tylko Pola

Proces projektowania wzorca dla wydruku zakładek jest bardzo podobny jak dla kopert z tym ze wielkości wzorca są inne - np jak na obrazku

Wydruk może byc dokonywany na papierze A4 w orientacji poziomej lub pionowej . Do wyboru z menu mamy do umieszczenia we wzorcu Zakładki następujące pola

Wygląd końcowy zakładek pomiędzy wysyłane kraje

 

Wygląd zakładek pomiędzy kraje w domowym archiwum kart QSL

 

Dalszy tok postępowania w celu podglądu danych i wydruku danych testowych jest opisany wyżej

5.Zalety projektowania wzorca formularzowego w oparciu o scan karty QSL - porównanie metod dla Typów Pol we Wzorcu = Tablica z Polami i Tylko Pola.

Jak juz wspomniano wyżej dostarczone wzorce formularzowe dla naklejek, kopert adresowych i zakładek mogą być stosowane przez każdą stację , gyż wzorce te korzystają z danych personalnych wprowadzonych przy pierwszym urochomieniu programu . Jeśli jednak chcemy drukować bezpośrednio na kartach QSL z wydrukowanymi w drukarni polami na dane o QSO - to najlepiej posłużyc sie scanem strony karty QSL gdzie są umieszczone pola do wydruku. Zapewni to iż od razu wstrzelimy się polożeniem pól w odpowiednie pola na karcie QSL i to od razu za 1-szym wydrukiem . Wszyscy którzy projektowali wzorzec dla metodyki korespondencji seryjnej - wiedzą ile razu musieli zmieniac projekt i ile razu testowo wydrukować kartę QSL zużywająć karty QSL . Zasady przygotowania zbioru w wymaganym formacie bitmapy .bmp zostały opisane wyżej.

Program HAM SECRETARY umozliwia projektowanie wzorców z uzyciem dwóch typów pól we wzorcu :

1.Tylko Pola lub
2.Tablica z Polami

Zalecanym typem pól we wzorcu jest Tablica z Polami ze względu na to iz umożliwia bardziej precyzyjne dopasowanie sie do pól na karcie QSL. W tym typie możliwe jest wyrównanie danej w komórce

w poziomie
do lewej strony komorki 
do srodka komórki          
do prawej strony komórki

 

 

w pionie
do góry komórki               
do srodka komórki           
do dołu komórki               

Widzimy więc że są mozliwe wszelkie typy wyrównań. Zmiana czcionki dla jednej komórki nie pociąga za soba zmiany rozmieszczenia pól w całym wzorcu - co dzieje się w przypadku stosowania typu pól we wzorcu = Tylko Pola . Poza tym rozmiesczenie komórek tj ustalenie ich rozmiaru odbywa sie przeciagając border komórki w lewo, prawo , w góre lub w dół jak ponizej . Mozliwe jest takze wyrownanie komórek na prawo i w dół od aktualnego połozenia kursora Oprócz funkcji  ręcznego wyrównania komórek we wzorcu tablicowym można dokonywać automatycznego wyrównania komórek w prawo i w dół od aktualnego położenia kursora po przesunięciu prowadnicami granicy pól .

 

W typie pól we Wzorcu= Tylko Pola kazdorazowa zmiana czcionki np zwiekszenie wysokości czcionki  pola CALL = 9K2AO powoduje  przesuniecie w dół wszystkich pól . W zasadzie polozenie pól w pionie wykonuje  sie doborem  ilości znaków ENTER i wysokościa czcionki . Jest mozliwe zaprojektowanie takiego wzorca dla karty ze scanem ale niesie to ze sobą późniejsze znaczne problemy.

Projektowanie wzorca formularzowego dla kart QSL na pdstawie scanu karty omówiono w punkcie poniżej


6.Przyklad Projektowania wzorca formularzowego dla Typu Wzorca = QSLScan z użyciem Typu Pól we wzorcu = Tablica z Polami

Po wybraniu typu wzorca = QSLScan pojawi sie obszar nr.1 i 2 w postaci

Wygląd obszaru Nr.1 dla typu wzorca= QSLScan i
typu Pól we wzoru = Tablica z Polami

Na początku kilka uwag które są wynikiem niepoprawnych zachowań uzytkowników w zakresie projektowania w oparciu  o scan karty QSL i wynikły one w trakcie eksploatacji programu

1.Nie można projektować w oparciu o scan karty  tylko dla wycinka karty - gdyż w ogóle nie uzyskamy trafienia wydrukiem w pola na karcie QSL  . Musi to byc pełna karta QSL - przy scanowaniu na scanerze musimy widzieć dokładnie  gdzie kończy się obszar karty i tam ustawiamy obszar na scanerze do skanowania
2.Przed projektowaniem wzorca musimy dokładnie policzyc ile nam będzie potrzebne wierszy i kolumn (nie chodzi tu o ilość pól) .Jesli użyjemy wiekszej ilości kolumn i wierszy niż potrzeba to nic się nie stanie - bo np szerokość  kolumny lub wysokość wiersza można scieśnic do bardzo małej wartości . Dokladniej to jest opisane w kroku nr 4 . Nie można w każdym bądż razie liczyć na to iz póżniej będziemy projektowali wzorzec wsadzając kolumny lub wiersze w procesie edytowania wzorca - bo możemy zaburzyć ciągłość wzorca formularzowego co objawi się nieprzewidywalnym zachowaniem programu - w tym także i pojawieniem się błedu . Edytowanie wzorca słuzy do małej pojedyńczej poprawki i nie moze byc metodą na projektowanie wzorca .

 

Krok 1

Wybieramy z menu głownego Druk QSL - Projektowanie Wzorca wzorca wydruku i Podgląd wydruku

Wygląd obszaru Nr.1 dla typu wzorca= QSLScan i typu Pól we wzoru = Tylko Pola

Krok 2

Wybieramy jako Typ Wzorca QSLScan i jako Typ pól we wzorcu Tablica z  polami . Po wybraniu tego pojawi sie obszar nr.1 w postaci jak obok . W pola Rzeczywiste wymiary QSL-ki wpisujemy szerokośc i wysokość zmierzonej z dokładnościa do 1 mm karty QSL .Następnie wybieramy z pola Background scan nazwę zbioru przechowującego scan wykonanego scanu naszej karty QSL . Opis jak wykonac scan i z jaką rozdzielczościa znajdziemy tutaj .

Okno informujące o konieczności założenia teraz tablicy we wzorcu

Krok 3

Pojawi sie nam teraz okno informujące o konieczności założenia tablicy we wzorcu , ponieważ jako typ pól we wzorcu ustawiliśmy Tablica z Polami

Ustawianie parametrów tablicy tj ilosci wierszy i
kolumn dla Scanu karty QSL

Krok 4 .

W wersji programu v 3.3 pole Checbox zostało usuniete i momenty w których takie wrównanie jest dokonywane jest ustalane automatycznie przez program co zostalo opisane w punkcie

Musimy teraz ustalia ilość kolumn i wierszy jaką musimy uzya by zaprojektowaa wzorzec (nie chodzi o ilość a pól)  . Na samym początku musimy pamiętać że z lewej i prawej strony musi byc kolumna pusta - co zapewni lepsze dostosowanie sie do wymaganych marginesow dla drukarki. Musimy wiec dodać 2-dwie  kolumny do potrzebnej ilości  kolumn .Szerokość tych kolumn mo¿emy potem zmniejszyć. Z lewej strony np. nie można wstawiać pola zapełnionego - gdyż  przy dosunięciu do lewej strony pola rozpoczniemy druk blisko lewego marginesu . Wyznaczony poprzednio margines lewy dla jednej drukarki może sie okazać za mały gdy podłączymy inną drukarkę . W takim przypadku mogło by sie zdarzyć że nasz wzorzec byłby dobrze drukowany na jednej drukarce - ale na innej juz nie . np HP PSC atramentowa ma minimalny margines lewy = 1,8 mm podczas gdy HP Laser Jet wymagaja marginesu = 4 mm . Dobrze więc rozpocząć druk troche dalej co zapewni poprawną pracę na różnych drukarkach . Dlatego także i z powodu zachowania odstępu zalecam dodanie 2-ch kolumn . Z tego samego względu zalecam dodanie 2-dwóch pustych wierszy - dla góry i dołu. Wiersz 1-szy górny poza tym musi spełnić jedną ważną rolę. Zazwyczaj pole Call lub inne 1-sze pole umieszczone  jest na około 1/3 wysokooci karty . "Poszerzamy" więc wtedy szerokość 1-szego wiersza tak by osiagnąć linie rozpoczynając pole Call lub inne 1-sze pole . Robimy to uzywając funkcji  automatycznego wyrównania komórek w prawo i w dół od aktualnego położenia kursora po przesunięciu prowadnicami granicy pól .

Trzeba teraz ustawić marginesy drukowania celem  zabezpieczenia odstępu od krawędzi bocznych celem poprawnego wydruku . Marginesy rzędu 7 mm są zupełnie wystarczające dla większości drukarek.

Przy wyznaczaniu ilości kolumn analizujemy naszą kartę QSL począwszy od góry i patrzymy ile pól jest potrzebnych dla danego poziomu wiersza . Pamiętajmy o 2 dodatkowych kolumnach tj. 1-na kolumna  z lewej strony i 1-kolumna  z prawej strony. Maksymalna ilość  kolumn jaka na wyjdzie z tej analiizy stanowi ilość kolumn jaką musimy ustawic dla wzorca tablicowego . Podobną analizę musimy przeprowadzić dla lini pionowych  co ustali ilość  wierszy .  

Tak  więc reasumując należy dodać pas obrzeża wzorca i  pozostawić go pusty tj. nie należy scalać komórek tego pasa z jakimiś  innymi komórkami .

Ustawiamy ilość  kolumn i wierszy np na 9 a następnie klikamy Wstaw tablicę Pojawi sie nam wzorzec formularzowy przedstawiający scan karty QSL z tablicy podzielony  na równomierne kratki. W zasadzie są  to dwa obrazki - jeden dla tła wraz z marginesami bocznymi a drugi to obrazek dla wzorca formularzowego obciety w stosunku do pierwszego obrazka o te marginesy Zmieniając marginesy boczne dokonuje sie przesuwania granicy rozdzielającej te dwa obrazki . Zwróćmy uwagę iz program dokonał przeskalowania scanu do takich wymiarów rzeczywistych jakie podaliśmy - patrz linijki wymiarowe

Wyrównania komórek w prawo i w dół od aktualnego położenia kursora można dokonywac także ręcznie z  menu rozwijalnego po naciśnięciu prawego przycisku myszy

 

Krok 5

Zmieniamy teraz marginesy boczne tj. lewy , prawy , gorny i dolny . jak na obrazku obok. Zalecanym sa wartości marginesów 4 - 5,5 mm - ale tak by nie obciąć pól do wydruku . Pola Szerokość wzorca i wysokość wzorca są wyswietlane na szaro - ale nie ma do nich dostepu . Wraz ze zmianą marginesu parametry te ulegają automatycznym zmianom.

Wyglad wzorca ze scanu  QSL-ki po zmianie
marginesów ale przed wprowadzeniem
jakiegokolwiek pola ADIF

Krok 6

Obok przedstawiono wyglad wzorca po zmianie marginesów . Prosze zwrócic uwage że na wskutek wprowadzenia marginesów obszar na wzorzec jest mniejszy , ale dalej jest zachowana równomierność podziału na 9 kolum i 9 wierszy - teraz troche mniejszych . Wszystkie komórki mają te same rozmiary .Ta równość  komórek zostaje zachowana do chwili zmiany "prowadnicami " na inny rozmiar kratek  i wprowadzeniu 1-szego pola ADIF . Wprowadzanie pól danych ADIF  możemy dokonywać dopiero wtedy gdy widzimy iż nasze pola ze wzorca pasuja dokładnie do pól z naszego scanu. W tym kroku możemy jeszcze dodać lub usunąć wiersz lub kolumne .

Na tym etapie nie próbujmy już wstawiać pól ADIF .  Dopiero w kroku 9 można wprowadzać pola ADIF .

Krok 6 A

W krokach 6 A do 7 pokażemy jak należy zmieniać położenie prowadnic aby zawsze cała karta mieściła sie w obszarze  wzorca i wypełniała w 100 % jego obszar . Do tego celu służy funkcja Wyrównanie komórek na prawo i w dół od aktualnego  położenia kursora .pokazana obok .Funkcję ta jest wykonywana po umieszczeniu kursora w dowolnej komórce wzorca lewym przyciskiem myszy a następnie kliknięcie prawym przyciskiem myszy co rozwinie widoczne obok menu . Funkcja ta jest także wykonywana jeśli szybko naciśniemy dwa razy lewy klawisz myszy po umieszczeniu kursora w komorce od której ma się rozpocząć wyrównanie . W tej chwili interesuje nas tylko wspomniana wyżej funkcja .Sposób jej dzialania opiszemy na przykładzie

Funkcję Wyrównanie komórek na prawo i w dół od aktualnego  położenia kursora możemy wykonywać nawet jeśli wzorzec zawiera już pola ADIF -.  ale w procesie edytowania wzorca funkcję te można wywołac tylko ręcznie po naciśnięciu prawego przycisku myszy  Pracowalismy np jako stacja wyprawowa dx-owej z jednego kraju a nasza karta dla aktywności z innego kraju zawiera te same pola ADIF - ale połozone w innym miejscu karty ze wzgłedu na jakiś inny motyw graficzny dla drugiego kraju . Wtedy wzorzec dla pierwszej karty możemy wziąść jako podstawę i wymienic mu obraz scanu . Następnie należy tylko przesunąć "prowadnicami" pola w nowe miejsca korzystając ewentualnie z omawianej funkcji recznej -  Wyrównanie komórek na prawo i w dół od aktualnego  położenia kursora .

Krok 6 B

W wersji od  2.4 wprowadzono funkcję automatycznego wyrównania komórek od położenia kursora . Funkcja ta  powoduje wywolanie funkcji wyrównania komórek  w prawo i w dół od aktualnego  położenia kursora . Przesuwanie kółkiem scrolującym myszy nie powoduje  już przesuwania obrazu karty , lub ruch ten jest bardzo mały , który niknie po przesunięciu ostatniej prowadnicy . Aktualne położenie kursora jest obliczane od położenia prowadnicy symbolizujacej przesuwaną linię  . Na rysunku obok nie jest on widoczny. Wywołanie funkcji automatycznego wyrównania jest dokonywane po puszczeniu lewego klawisza myszy . W komórce pod tym znakiem pojawia się wtedy maly znak kursora w postaci pionowej kreski  | , symbolizującej ze od tej komórki zostało dokonane wyrównanie .

Krok 6 C

Funkcja automatycznego wyrównania  ,.Po scrolowaniu kółkiem myszy w dół lub klawiszem kierunkowym w prawo (na ostatniej komorce z prawej ) można uzyskać obraz podobny jak na obrazku obok .Działo się tak dlatego iż zajmowany obszar był  większy  niz obszar karty QSL.  . W  wersji programu 2.2.1 program wyposażono w  omówioną w Kroku 6 A funkcję  Wyrównanie komórek na prawo i w dół od aktualnego  położenia kursora , którą można wywołac ręcznie lub moze byc wywołana automatycznie w wersji od 2.4 jak w poprzednim kroku.

Wygląd wzorca po przesunięciu wszystkich linii

Krok 6 D

Wyglad wzorca po przesunięciu wszystkich linii w pionie i w poziomie . Automatyczne wyrównanie można wyłączyc jeśli zauważymy iż funkcja ta psuje nam troche polożenie linii . W tym momencie działa jeszcze funkcja Undo .Jeśli chodzi o wyrównanie lini w poziomie to jest ono dokonywane przez sam komponent windowsowy  i program HAM_SECRETARY nie zajmuje się wyrównaniem w poziomie. Nie mogę wyłączyc tego automatycznego wyrównania w poziomie , Jednak jeśli jakies przesuniecie w poziomie popsuje nam polożenie innych lini to wystarczy powrócić ze 2 razy do połozenia tej  lini dla poziomu  Ostatecznie próba  scrolowania kółkiem myszy w pionie nie powina wykazac zadnego ruchu obrazka

  .

Zainicjowanie wyrównania komórek w dół
od aktualnego położenia kursora

Krok 6 E

Na orazku obok pokazano jak ręcznie wywołac rozwijalne jesli naciśniemy prawy klawisz myszy . Z niego wybieramy funkcje Wyrównanie komórek na prawo i w dół od aktualnego  położenia kursora . Widzimy iż wysokość komórki powyżej przesuniętej granicy nie ulega  zmianie . Skalowanie jest dokonywane kosztem zmiany wysokości komórek leżących poniżej przesuwanej linii. Ta zmiana nie oznacza wcale że wszystkie komórki poniżej przyjmują tą samą wysokość . Zmiana wysokośći następuje proporcjonalnie do poprzedniej wysokości  wiersza .

Polączenie selektowanych komórek w jedna
na wzorcu QSLScan

Krok 7

Teraz spowodujemy dla niektórych pól zarezerwowanie kilku sąsiednich pól. przez scalenie  pól sąsiednich . Dokonuje się tego po zaselektowaniu tych pól myszą - naciśniecie na polu i trzymajac mysz pociągniecie do nastepnych komórek . Spowoduje to zaselektowanie tych komórek . Następnie trzymając mysz w obszarze wzorca naciskamy jej prawy button co rozwinie menu z ktrórego wybieramy Polącz selektowane komórki

Z menu rozwjalnego osiąganego po naciśnięciu prawego buttonu myszy na polu Wzorca formularzowego można wykonac następujące funkcje

Wstawienie wiersza powyżej aktualnego polożenia kursora
Wstawienie wiersza poniżej aktualnego polożenia kursora
Usunięcie wiersza w którym znajduje sie kursor
Wstawienie Kolumny z lewej strony aktualnego polożenia kursora
Wstawienie Kolumny z prawej strony aktualnego polożenia kursora
Usunięcie kolumny w której znajduje sie kursor
Polącz selektowane komórki - tylko w poziomie
Rozłącz scalone selektowane komórki
Wyrównanie komórek na prawo i w dół od aktualnego  położenia kursora

 

W tym kroku możemy jeszcze dodać lub usunąć wiersz lub kolumne - z wyjątkiem wierszy lub kolumn zawierających komórki scalone.

Wybranie pola CALL z pól standardu ADIF dla
wzorca QSLScan

Krok 8

Najpierw ustalamy  czcionkę , jej wielkość , wyrównanie do lewej , srodka lub do prawa oraz pogrubienie BOLD jakie  chcemy zastosować dla pola 1-szego Wstawiamy teraz pole CALL z  "Wybierz pole ADIF" Atrybuty czcionki możemy także zmienić już po wyświetleniu pola .Ustalone w ten sposób atrybuty czcionki będą obowiązywać aż do następnej zmiany tych atrybutów czcionki - bez wzgłędu na to jaka czionka i rozmiar zostaną wyświetlone dla następnego pola

Postać koncowa wzorca formularzowego
opracowanego na podstawie scanu z QSL-ki

Krok 9 i dalsze

Kroki te są podobne do opisanych wyżej Kroków 12 do 20 z tym że operacji dokonuje się na komórkach tablicy , w której jeszcze ma się do wyboru przyciski wyrównania w pionie w komórce tabeli opisane wyżej . Ostatecznie otrzyma się wygląd końcowy wzorca

Wzorzec QSLScan dla tylnej pustej strony
przed wprowadzeniem obramowania

Krok 21 - projektowanie wzorca z obramowaniem pól

Obramowanie pól możemy zastosowac dla dowolnego wzorca - tj typu QSL PełneEtykiety na QSL , QSL Scan , . Omówimy zagadnienie na podstawie typu wzorca   QSL SCan . Samo wstawienie obramowania możemy dokonać po całkowitym zaprojektowaniu wzorca tj musimy wykonać czynności opisane w punktach od 1-szego do Krok 10 i dalsze poprzedniego punktu . Otrzymamy wzorzec jak obok

Zaselektowany obszar do obramowania

Krok 22

Wprowadzimy teraz obramowanie dla obszaru wszystkich QSO's i nagłowka tych pól.  Selectujemy więc ten obszar przez umieszczenie kursora w 1- szej gornej lewej komórce obszaru i "pociągamy"myszą do ostaniego pola w dolnym prawym robu obszaru jak na rysunku . Zaselectuje to ten obszar na niebiesko

Wybór koloru dla obramowania i wszystkich
lini rozdzielających komórki

Krok 23

Teraz wybieramy Kolor obramowania dla lini obramowania i wszyskich linii rozdzielających dane z menu rozwijalnego

Wybór szerokości lini obramowania

Krok 24

Nastepnie wybieramy wielkość lini obramowania od 1 do 3 -ch pikseli . Należy podkreslić iz wybrana tutaj wielkość lini będzie obowiązywała zarówno dla linii obramowani jak i dla linii rozdzielajających między polami - co związane jest z tym że zastosowany element windowsowy nie daje tutaj możliwości różnych szerokości obramowania pól

Wygląd wzorca bezpośrednio po zmianie
szerokości linii

Krok 25

Wyglad wzorca bezpośrednio po zmianie szerokości lini . Widać że nastapiło teraz znaczne zniekształcenie wzorca . Dzieje się tak dlatego iż poprzednio szerokość lini rozdzielających wynosiła 1 piksel - a teraz 3 piksele - co dla 12 tu wierszy i 8 kolumn daje dośc znaczną zmianę . Nalezy więc teraz postąpic - w tym przypadku jak obok

przesunąć recznie pionową linię za polem QSL St .
mozna spróbować użyc  funkcji automatycznego wyrównania pól na prawo i w dół od aktualnego położenia kursora - jednak lepsze efekty daje przesuwanie ręczne liniami pionowymi lub poziomymi granicy pól.

 

Wygląd po przesunięciu granicy pól -
najlepiej ręcznie

Krok 26

W wyniku takiego przesuwania granicy otrzymamy wzorzec jak obok

Wygląd wzorca po objęciu obramowaniem
tylko pól z QSO's

Krok 27

W przedstawionym powyzej wzorcu zrobiono specjalnie mały błąd . Mianowicie obramowaniem objęto pola  SP9AUV Confirm our 2 way QSO na górze i pola TNX for QSO VY 73 de    Jerzy .Można to teraz naprawic wybierając teraz własciwy obszar i wybierając z memu tę samą szerokość linii = 3 piksele . Otrzymamy obraz jak obok .

 

 

Dalszy tok postępowania w celu podglądu danych i wydruku danych testowych jest opisany wyżej

Przyklad Projektowania wzorca formularzowego dla Typu Wzorca = QSLScan z użyciem Typu Pól we wzorcu = Tylko Pola

Ten typ Pól tj Tylko Pola dla wzorca tworzonego w oparciu scan z QSL-ki jest możliwy chociaż nie polecany ze względu na problemy z wyrównaniem w poziomie i w pionie opisane wyżej.