Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Program HAM_SECRETARY i jego przeznaczenie > Wydruk kart QSL,nalepek,kopert i zakładek >

Opis pól wzorca formularzowego wydruku

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

W ramach tego rozdziału omówimy :

 

 

1. Projektowanie wzorca wydruku

Druk QSL, nalepek, kopert adresowych, zakładek pomiędzy kraje odbywa sie w oparciu o zdefiniowane wzorce wydruku . Uzytkownik moze sam zaprojektować własne wzorce wydruku . Dostarczone wraz z programem wzorce formularzowe w zupełności jednak wystarczają do druku - gdyż dane personalne stacji program  pobiera ze zbioru setup.ini - patrz rozdział Konfiguracja danych osobistych Być może zajdzie potrzeba tylko zmiany rozmiaru wzorca pod posiadane karty QSL lub arkusze z nalepkami . Wywołanie funkcji projektowania wzorca odbywa sie z menu głównego

lub  z ikony drukarki po lewej stronie

Po wybraniu tej funkcji zgłosi się nam okno w której będą istniały trzy zakładki jak niżej

2. Zakładka Projektowanie wzorca formularzowego wydruku - opis pól formularza

Zakładka ta  ma wygląd

 

Zakładka Projektowania wzorca formularzowego wydruku

Poniżej opis poszczególnych grup  pól

2.1 Pola nr 1 -Definiowanie pól wzorca formularzowego

Zakładka ta słuzy do definiowania pól jakie mają być wstawione do Pola nr. 4 . tj do wzorca formularzowego . Do wzorca formularzowego nie są wstawiane nazwy tych pól ale konkretne dane wzięte z QSO testowego - tak iż użytkownik dostaje do ręki pełne narzędzie WYSIWYG ( What you see - it was you get - co widzisz to dostaniesz w wyniku końcowym)  W skład Pola nr 1 wchodzą .

Typ Wzorca

Jako Typ Wzorca rozumiane są następujące wybory - do wybrania tylko jeden parametr:

 

 

QSL Pełne - może to być pełna karta QSL z elementami graficznymi lub bez dla wypełnienienia na drukarce pól w otrzymanej z drukarni karcie QSL. Format papieru może byc dowolny np. A4 (zmieszczą sie wtedy 4 karty QSL ) lub zdefiniowany przez klienta tzw Format Klienta
Etykiety na QSL (Labels). Zaprojektowane wzorce formularzowe na etykiety są zaprojektowane dla nalepek o rozmiarze 67,6 x 36 mm na arkuszu A4 -  3 kolumny x 8 rządków
Koperty adresowe . Zaprojektowane wzorce na koperty adresowe są dla znormalizowanego rozmiaru C6 - tj 162 mm x 114 mm
Zakładki pomiędzy kraje w wysyłanej paczce kart QSL lub pomiędzy kraje w domowym archiwum kart QSL
QSLScan - pełna karta QSL  dla której pola są projektowane w oparciu o połozenie uzyskane z pliku scan-u wykonanego po stronie karty  na której mają pola te być wydrukowane przez drukarkę. Ten sposób postępowania przy projektowaniu wzorca umozliwia dokładne "wstrzelenie" się w wydrukiem we właściwe polożenie pól zaraz po  1-szym zaprojektowaniu wzorca . Scan karty możemy robić w kolorach lub  w odcieniach czarno-bialych gdyż wtedy plik scanu jest mniejszy. Plik musi byc w formacie bitmapy . bmp . Wiekszość drukarek atramentowych potrafi scanowac dokumenty lub obrazy . Np dla drukarki HP PSC 1510 - wybieramy kolejno scanowanie jako Skala szarośći

 

Wykonywanie scanu na drukarce atramentowej
HP PSC 1510 do pliku bitmapy w skali szarości

Następnie musimy zmienić rozdzielczość z 300 dpi na  150  dpi by plik był jeszcze dobrze czytelny i nie za duży . Naciskamy wiec Ustawienia Scanowania Dokumentu .

Ustawianie rozdzielczosci scanu na drukarce
atramentowej HP PSC 1510 do 100 dpi

Zbior wynikowy w postaci pliku bitmapy będzie miał około 300 KB . Nie jest ważnym jeśli wydruk pliku tego na drukarce bedzie miał inne wymiary niż karta QSL , gdyz pożniej podamy rzeczywiste wymiary posiadanej  karty QSL - do których wykonany scan zostanie dokładnie przeskalowany w programie - ale jednak musimy zastosować się do poniższych uwag:

Nie można projektować w oparciu o scan karty  tylko dla wycinka karty - gdyż w ogóle nie uzyskamy trafienia wydrukiem w pola na karcie QSL  . Musi to być pełna karta QSL - przy scanowaniu na scanerze musimy widzieć dokładnie  gdzie kończy się obszar karty i tam ustawiamy obszar na scanerze do skanowania

Po naciśnieciu pola QSLScan w interfejsie projektowania wzorca pojawi sie nam   okienko

Należy tutaj podać rzeczywiste wymiary karty QSL oraz wybrac plik scanu .

Po wybraniu pliku scanu SP9AUV_QSLScan.bmp może sie nam pojawić następujący komunikat - wystąpi on wtedy gdy wybraliśmy wzorzec z typem pól wzorcu = Tablica z Polami

Program HAM SECRETARY  umozliwia projektowanie wzorców z uzyciem dwóch typów pól we wzorcu :

1.Tylko Pola lub
2.Tablica z Polami co zostalo opisane nizej .

Zalecanym typem pól dla karty projektowanej o oparciu o scan  z karty QSL jest  typ pól = Tablica z Polami -. Wtedy zgłosi się nam powyższy komunikat . Dlatego teraz należy przejśc do załozenia tablicy np 9 kolumn i 9 wierszy jak opisano to w punkcie niżej .Po jej założeniu otrzymamy wzorzec formularzowy w postaci jak niżej

Wzorzec formularzowy z podkladem graficznym
ze scanu QSL-ki z polami do umiesczenia w nich danych

Na powyższym obrazku widzimy w zasdzie dwa obrazki :

1-szy obrazuje kartę QSL w rzeczywistych wymarach wraz z marginesami dla drukarki
2-gi obrazuje obszar wzorca do wydruku - tj obszar pomniejszony o marginesy dla drukarki . Obrazy te dokladnie nachodzą na siebie . Zmieniając marginesy - gorny , dolny , lewy , prawy zmieniamy tylko linijke obrazująca gdzie zaczyna sie wlasciwy obszar do wydruku. W tym typie wzorca tj QSL Scan nie ustawia się rozmiaru wzorca a tylko zmienia sie marginesy jak opisano to niżej co powoduje automatyczną zmianę wielkości wzorca formularzowego . Parametry wzorca tj.jego wysokośc i szerokość zostają wyszarzone nie dając użytkownikowi bezposredniej mozliwości zmiany tych parametrów

 

Pełny opis projektowania wzorca przy wykorzystaniu scanu swojej QSL-ki przedstawiono niżej.

 

Zaprojektowane wzorce formularzowe wydruku są zapisane w katalogu HAM_SECRETARY\PATTERN_FOR_PRINT

 

Typ Pól we Wzorcu

Zastosowane narzedzia programistyczne umozliwiają tutaj wybor pomiedzy następującymi typami

 

Tylko Pola - co oznacza że we wzorcu są wstawiane w położeniu odpowiadającym aktualnemu połozeniu kursora odpowiednie pola ADIF . Taki sposób postępowania nie umozliwia niekiedy dla niektórych czcionek Windowsów dokladnego wyrównania kolumnowego kolumn jeśli wzorzec zawiera kilka QSO.. Chodzi o to iż np. litera 'i"    dla wielu czcionek zajmuje inną szerokość na ekranie i wydruku niż np. litera   "a"    . Ten typ zalecany jest dla kopert adresowych i zakładek .
Tablica z Polami . Wybranie tego typu powoduje wstawienie do  wzorca tablicy której parmetry - tj ilość kolumn i ilość wierszy są wybierane w polu opisanym niżej . Podział pola wzorca  na tablicę umożliwia dokładne wyrównanie w poziomie danego elementu do lewej strony komórki  , prawej strony komórki lub do srodka komórki, Także w pionie jest mozliwe wyrownanie do góry komórki , do środka komórki lub do dołu komórki. Szczególnie cenne jest to dla różnych typów czcionek lub przy wstawianiu elementów graficznych do wzorca .
Parametry Wzorca

Są to następujące parametry

 

Szerokość wzorca w mm - na początku jest ustawiony na 67 mm dla nalepek
Wysokość Wzorca w mm - na początku jest ustawiony na 36 mm dla nalepek
Wybierz Pole ADIF

Pole to służy do wybrania jakie pole z QSO ma być wstawione w miejscu odpowiadającym aktualnemu położeniu kursora . Nazwy pól są zdefiniowane w standardzie ADIF . Po rozwinięciu z buttonu uzytkownik ma do wyboru wszystkie nazwy ze standardu ADIF plus kilka pól pobieranych z danych personalnych stacji . Do wzorca wydruku wyswietlanego na ekranie nie jest wstawiana nazwa pola ale konkretna dana pochodząca z testowego wzorcowego  QSO .

Jesli tak będziemy postępować to zgłosi się nam komunikat

Dzieje się tak dlatego iż głowny formularz był ustawiony na typ wzorca  Nalepki  na QSL oraz typ pól we wzorcu na  Tablica z Polami i nie załozono tablicy tj nie podano ilości kolumn i wierszy oraz nie zaznaczono WSTAW TABLICE DO WZORCA

Inne pola nie pochodzące z QSO to np. MY_NAME ,  MY_STREET,  MY_ZIP ,  MY_CITY,  MY_ANTENNA,  MY_ZONE, MY_COUNTRY,  MY_LASTNAME , MY_RIG . Pola te pochodzą z danych personalnych osobistych

 

Pole Warunkowe ADIF

Często zachodzi potrzeba wstawienia do wzorca tzw.pola warunkowego np. Jeśli otrzymałeś od danej stacji QSL-kę to wpisz w pole słowo TNX , a jeśli nie otrzymałes QSL - ki wtedy wpisz slowo PSE . By tego dokonać wstawiamy najpierw literę Y - następnie TNX , następnie PSE a następnie wybieramy jako pole ADIF QSL_RCVD jak na poniższym obrazku.. Oczywiście kursor we wzorcu najpierw powinien zostać ustawiony w miejscu wymaganym (jesli on zniknie - nie przejmujmy się tym) . Podobne postępowanie jest mozliwe  dla pola Via we wzorcu .

 

Tablica we wzorcu

Zalety stosowania tablicy opisano wyżej . By założyć tablicę ustawiamy najpierw kursor we wzorcu (od góry można zrobić odstęp poprzez naciśnięcie ze dwa razy klawisza ENTER - ale po wybraniu małej czcionki np. 4 pt ) , następnie  buttonami z prawej strony pola zmieniamy ilość kolumm i ilość wierszy do pożądanej , a następnie naciskamy pole Wstaw Tablicę . W tym momencie te trzy pola zostaną wyszarzone i jesli chcemy dodac lub usunąć kolumnę lub wiersz postępujemy inaczej co zostało opisane tutaj.

 

Otrzymamy tablicę we wzorcu jak niżej - z tym że dla lepszej czytelności naciśnieto button Border/NoBorder Komórki. - co powoduje włączenie/wyłączenie 1-pixlowej ramki dla pól w tablicy.  Przy  wydruku obramowanie to jest kasowane - tak iz nie ma koniecznosci jego kasowania we wzorcu.

 

Wzorzec tablicowy  z wstawioną tablicą

Wzorzec tablicowy  z wstawioną tablicą

Jesli chcemy wstawic obrazek do jakieś komórki we wzorcu tablicowym to ustawiamy kursor w komórce do której chcemy wstawić obrazek a następnie naciskamy mysząw polu WSTAW OBRAZEK . Zgłosi się nam mozliwośc wyboru katalogu oraz obrazka , Należy po "podrózy" po katalogach wybrać obrazek -  typu .jpg , .ico, .bmp , a następnie nacisnać Otworz

 

Wstawianie obrazka do komórki tabeli we wzorcu

Wstawiany obrazek nie musi byc specjalnie zmniejszany , gdyż przeskalowania obrazka można dokonać już w samym wzorcu w sposób jak pokazano niżej . Tak przeskalowany obrazek we wzorcu będzie zajmował już o wiele mniejszy rozmiar , gdyż wraz ze wzorcem z roszerzeniem .LBL zapisywany jest także zbiór z rozszerzeniem .rvf przechowującym sformatowany tekst tj wielkość i kolor czcionek oraz wynikowe obrazy graficzne

Przeskalowanie obrazu graficznego

Przeskalowanie obrazu graficznego

 

Przyciski kontrolno - sterujące
Przyciski kontrolno-sterujace

Przyciski kontrolno-sterujace

Przyciski Poprzednie Pole i Nastepne Pole służą do rchu po polach z wstawioną zawartością ustaloną na podstawie odpowiedniego pola ADIF .Po naciśnięciu klawisza podświetli sie pole ADIF lub Pole Warunkowe ADIF oraz w komorkach jak na rysunku zostaje wyświetlona jego nazwa jak na obrazku poniżej a w przypadku Pola Warunkowego ADIF zostaną wyświetlone wprowadzone poprzednio dla tego pola wartości dla tego warunku

 

Zasadu ruchu po polach, podswietlania pól i
wyswietlania jego nazwy i atrybutów pola

Następny przycisk

Sluży do wstawiania do wzorca pól dla następnego rekordu QSO . Na podstawie poprzedniej linijki z polami ADIF zostają przekopiowane pola  ADIF do aktualnej linijki w której aktualnie ustawiliśmy kursor . Zostanie to opisane przy opisie tworzenia wzorca.  Taki sposób znacznie przyśpiesza tworzenie wzorca

2.2 Wygląd obszaru nr 1. dla różnych wyborów Typu Wzorca   i   Typu pól we wzorcu

W obszarze nr 1. w zalezności od wybranego typu wzorca  mogą zostac wygaszone niektóre pola - by ułatwic obsługe projektowania wzorca formularzowego . Poniżej podano wygląd tego obszaru dla poszczególnych wyborów :

 

Wyglad obszaru Nr 1 dla Typu Pola QSL Pelne
lub Etykiety na QSL i
Typu Pól we wzorcu = Tylko Pola

 

Jak widzimy zostały wygaszone wszystkie pola dotyczące wstawienia tablicy we wzorcu. . Typ pól we wzorcu = Tylko Pola . Ta opcja jest rzadko używana dla QSL pełnych - chociaż nie jest wykluczona. Dla QSL pełnych lepiej założyc tablicę we wzorcu , gdyż lepiej umożliwia pozycjonowanie elementów i  dopasowanie dla pól na posiadanej wydrukowanej w drukarni karcie QSL .

 

Wyglad obszaru Nr 1 dla Typu Pola QSL Pelne
lub Etykiety na QSL
i Typu Pól we wzorcu = Tablica z Polami

 

Jak widzimy zostały ujawnione elementy dotyczące Tablicy we Wzorcu - ponieważ jako Typ Pól we Wzorcu wybraliśmy Tablica z Polami

 

Wyglad obszaru Nr 1 dla Typu Wzorca
Koperty Adresowe lub Zakładki (pomiędzy kraje)

 

Dla typu wzorca Koperty  Adresowe i Zakładki (pomiędzy kraje ) nie potrzeba wyrównania kolumnowego i najprościej użyć jako typu Pól we Wzorcu = Tylko Pola . Wtedy zostają wygaszone wszystkie pola dotyczące tablicy we wzorcu oraz takze dotyczące pól ADIF z QSO. Zauważmy że zmieniło się pole wyboru z Wybierz pole ADIF na Pole Wybor pola adresowego lub zakładek . Są tutaj do wyboru pola pochodzace nie z QSO ale z danych adresowych (sciągniętych przez odpowiednią zakładke - Adresy z QRZ.COM) oraz z pól danych personalnych stacji z przedrostkem MY np MY_FIRSTNAME, MY_LAST_NAME, MY_QTH_CITY itp. )

 

Wygląd obszaru Nr.1 i 2dla typu wzorca= QSLScan
i typu Pól we wzoru = Tablica z Polami

Widzimy że szerokośc wzorca jak i wysokość wzorca jest wyszarzona nie dająć do nich dostępu użytkownikowi . Zmiany wartości tych parametrów następują tylko wtedy gdy zmieniamy wielkości marginesów i  jest dokonywane przez program automatycznie . Dokładny sposób projektowania dla QSLScan opisano poniżej

 

2.3 Pola nr 2 - Atrybuty pól Wzorca formularzowego wydruku

Pola te mają wygląd

Atrybuty pól wzorca

Atrybuty pól wzorca

Poszczególne przyciski mają znaczenie

Przycisk zapisu wzorca - powoduje zapis wzorca
Przycisk wyrównania do lewej strony wzorca - a jeśli pole jest w komórce tablicy oznacza wyrównanie do lewej strony komórkiTutaj widoczny jest on jako wciśniety - tzn jest aktywny - co oznacza ze dane pole ma ten atrybut wyrównania
Przycisk wyrównania do środka a jeśli jest to pole  w komórce tablicy oznacza wyrównanie do środka komórki
Przycisk wyrównania do prawej strony - a jeśli jest to pole w komórce tablicy oznacza wyrównanie do prawej strony komórki

 

Przycisk wyrównania do lewej i prawej strony
Przyciski zmniejszania lub zwiekszania wcięć - nie należy stosować
Przyciski  wyrównania w pionie - widoczne tylko wtedy jeśli wybrano Typ pól we Wzorcu = Tablica z Polami

wyrównanie do góry komórki tablicy
wyrownanie do srodka komórki tablicy
wyrównanie do dołu komórki tablicy

Przyciski powyższe jesli są aktywne - maja postać wciśniętego buttonu - tz ze dla danego pola lub komórki jest używane dane wyrównanie

Przycisk Border/No Boder komórki (obramowanie dla wszystkich komórek ) .

Przycisk jest ten widoczny tylko wtedy gdy Typ Pól we Wzorcu = Tablica z Polami . Niknie on także jesli we wzorcu zaznaczono jakiś obszar do obramowania wybraną grubością linii.

Pole Font - do wyboru z menu rozwijalnego
Pole Font Size - do wyboru z menu rozwijalnegoCzcionki można wybierac od wielkości 2 pt do 72 pt .
Przycisk Bold - czcionka pogrubiona
Przycisk I - Italic - czcionka pochylona
Przycisk U - Underline - czcionka z pdkresleniem
Przycisk zespolony wyboru atrybutów czcionki Apply Font

Po jego naciśnięciu otrzymamy okno gdzie możemy jednocześnie wybrać typ czcionki , jej wielkosć i kolor

Okno wyboru zespolonego wyboru atrybutów czcionki

 

Przycisk Kolor czcionki Po jego naciśnięciu otrzymamy możliwość wyboru koloru czcionki

Wybór koloru czcionki

 

Przycisk Cofnij zmiany - Undo - stosować tylko dla zwykłego tekstu - nie dla pól i komórek ADIF
Przycisk Redo - Powróć - przywrócenie z powrotem zmian cofniętych przyciskiem Undo  - stosować tylko dla zwykłego tekstu - nie dla pól i komórek ADIF
Obszar obramowanie zaselektowanych pól . Służy on do obramowania jakiś pól . Możliwości obramowania pól - komórek są szczególnie cenne gdy projektujemy  wzorzec i strona do zapisania danych o QSO's jest pusta i dobrze nadac danym o QSO's jakieś obramowanie .

 

Obszar ten ma dwa pola do wyboru :

Kolor obramowania

Grubość linii obramowania zaselectowanego obszaru i komórek wewnątrz tego obszaru .

Zasady projektowania wzorca z obramowaniem obszaru komórek przedstawiono tutaj.

2.4 Pola Nr 3 Strona Drukowana

Pola te służą do wybrania wszystkich parametrów dotyczących parametrów drukowania jak pokazują informacje dotyczące rozmieszczenia elementów na stronie drukowanej

Format papieru

Do wyboru są następujące formaty papieru :

format A4 - wysokość = 297 mm - szerokość = 210 mm
format A5 -  wysokość = 210 mm - szerokość = 148 mm
format C6  Koperty adresowe -  wysokość = 114 mm - szerokość = 162 mm . Koperty te powinno się drukowac w Orientacji poziomej i podane tu wymiary odnoszą się do Orientacji poziomej
inne formaty papieru - w sumie 24 formaty wzorca
Format Klienta . Wymiary podaje się tutaj indywidualnie w polu Rzeczywista wielkość papieru - które  zostaje wyzerowane po wybraniu tego typu formatu. Zazwyczaj ten format jest stosowany dla indywidualnych kart QSL użytkownika wysokośći 90 mm i szerokośći 140 mm . Karty te powinno sie drukowac dla orientacji papieru = Pozioma - parametry dla takiej karty QSL powinny byc ustawione jak na poniższym obrazie

Parametry drukowania dla wydruku na
karcie QSL wysokości = 90 mm x
szerokość= 140 mm

Jesli projektuje się formularz to  w trakcie podawania parametrów wzorca lub marginesów może pojawić się poniższy komunikat  o zerowej ilości kolumn lub wierszy w projektowanym wzorcu w oknie Raport Rozmieszczenia

Komunikat o zerowej ilości <br>
kolumn lub wierszy na <br>
drukowanym papierze <br>
w projektowanym wzorcu <br>
formularzowym

Komunikat o zerowej ilości
kolumn lub wierszy na
drukowanym papierze
w projektowanym wzorcu
formularzowym

Do tego opisu prowadzi link z buttonu na stronie projektowania wzorca

Jeśli taka sytuacja wystąpi należy zmniejszyc przede wszystkim parametry wzorca np dla karty QSL drukowanej w orientacji poziomej zmniejszyc np szerokość z 140 na 125 a wysokość z 90 na 75 mm .

Musi tutaj zachodzic nastepująca zalezność :

Szerokość wzorca <= Rzeczywista szerokość papieru -(Margines lewy  + Margines prawy)
Wysokość wzorca <= Rzeczywista wysokość papieru - (Margines górny + Margines dolny)
np dla karty QSL   125 < 140 - (6,4 + 6,5)  oraz 75 < 90 - (6,4 + 6,4)
można ewentualnie probować zmniejszac marginesy , ale nie poniżej minimalnych wymaganych przez twoją domyślna drukarkę . Drukarki atramentowe co prawda dają możliwość uzyskania mniejszych minimalnych marginesów , ale dobrze jest zaprojektować wzorzec dla większych marginesów - gdyż zapewni to nam iż wzorzec ten będzie mogł użyty także  dla  drukarkek laserowych , charakteryzujące się większymi minimalnymi marginesami

 

Jesli chcelibyśmy zapisac taki wzorzec to pojawi sie nam komunikat o niemozliwości zapisu takiego błednego  wzorca

 

Komunikat o niemożliwości zapisu błednego
formularza z  zerową ilością kolumn lub wierszy

Jeśli nawet zaprojektowalibyśmy taki bledny wzorzec w poprzednich wersjach programu i udało sie nam go zapisac (wtedy on wykazywal ilość kolumn = 1  co było błedem ) to teraz przy próbie przeprojektowania takiego wzorca pojawi się nam podobny komunikat

Komunikat o formularzu z  zerowa ilością
kolumn lub wierszy

Po naciśnięciu OK bedziemy mogli edytowac taki wzorzec.

Jesli natomiast wywołamy taki wzorzec w funkcji Wydruk i podgląd dla danych rzeczywistych --- wtedy po naciśnieciu OK program powróci do menu głównego. Wtedy trzeba taki wzorzec zedytować w trybie Projektowanie wzorca formularzowego i podgląd wydruku

Orientacja papieru

Orientacja papieru może być pionowa lub pozioma . Ponieważ często są popełniane błedy w interpretacji tego pojęcia to zapamietajmy sobie następującą regułe

Reguła dotycząca Orientacji papieru:

Jeśli poszczególne wiersze na wydruku są równoległe do ruchu głowicy drukującej w drukarce atramentowej (lub są równoległe  do wałka  w drukarce laserowej) to wtedy Orientacja Papieru = Pionowa
Jeśli poszczególne wiersze na wydruku są prostopadłe do ruchu głowicy drukującej  (lub są prostopadłe  do wałka  w drukarce laserowej) to wtedy Orientacja Papieru = Pozioma .- np koperty adresowe C6 jak i pełne karty QSL są  drukowane w takiej orientacji

Reguła dotycząca wkładania papieru do drukarki:

Niezależnie od tego w jakiej orientacji - pionowej (portrait) lub poziomej (landscape) drukujemy , wkładamy papier do drukarki zawsze węższym wymiarem kartki

Obrazek obrazujący wymiary strony drukowanej

W zależnośći od wybranego formatu obrazek pokazujący strone drukowaną ma postać:

dla Orientacji Pionowej

np Dla tej orientacji i formatu papieru A4

dla Orientacji Poziomej

Dla tej orientacji poziomej pokazano jaki  dokonuje się obrót z orientacji pionowej by uzyskać orientację poziomą . Jest to przedstawione dla nowego typu drukarek - np. atramentowych  - dla których obrotu dokonuje sie o 270 st.

Poznać taką drukarkę można po tym że  druk w orientacji poziomej dokonywany jest od góry dokumentu - tj najpierw z drukarki wychodzi górna linia .Jeśli drukarka drukuje w orientacji poziomej  w ten sposób iż najpierw wychodzi z drukarki  dolna linia  - wtedy obrót jest dokonywany o 90 st.Ale Uwaga - dużo drukarek np HP LaserJet 2200  2300 fabrycznie obraca o 90 stopni. Ale w sterowniku tej drukarki jest mozliwość dodatkowego obrotu o 180 st i wtedy taka drukarka zachowuje się dla wydruków poziomych tak jak nowa drukarka.

Obrót o 270 stopni jest szczególnie cenny dla programistów - gdyż wtedy drukowanie rozpoczyna się  w górnym lewym rogu i łatwo drukarkę  "oszukać" dająć jej inny większy format do wydruku jeśli brak mozliwości zdefiniowania niestandardowego formatu.

Natomiast obrót o 90 stopni powoduje iż dla wydruków w orientacji poziomej wyrównanie jest dokonywane dla dolnego prawego rogu i wtedy podstawiając jej mniejszy format niż zadano drukarka nic nie wydrukuje - tzn obszar wydruku będzie poza obszarem formatu

Szerzej o obracaniu strony dla orientacji poziomej i druku na starego typu drukarkarkach napisano w rozdziale .

 

np Dla tej orientacji i formatu papieru A4

Widzimy więc że dla orientacji poziomej wysokość i szerokośc papieru zamienia się miejscami w stosunku do orientacj pionowej

Rzeczywista wielkość papieru

Pole to pokazuje rzeczywistą wielkość papiery dla wybranego formaty strony - A4, A5 , C6 Koperty adresowe i wiele innych formatów w tej wersji 2.3.0 (24 formaty papieru ). W tych wypadkach pole tylko pokazuje wymiary nie dając do nich dostępu dla użytkownika . Ikony tego pola - patrz wyżej. W wypadku gdy jako format papieru wybierzemy Format Klienta to wtedy pole to zostaje wyzerowane i użytkownik musi ręcznie podać wymiary tj wysokość i szerokość papieru

Dozwolony obszar druku dla Twojej drukarki

Pole to zostaje tylko wyświetlone nie dając dostępu do tych danych przez użytkownika . Dane w tym polu są wyliczane przez program na podstawie rzeczywistego rozmiaru papieru po odjęciu wymaganych marginesów dla Twojej drukarki

Widzimy iż cyfry są wyszarzone - nie dając dostępu do ich zmiany . Mają one tylko funkcje informacyjną.

Marginesy drukownia

Początkowe minimalne  marginesy są odczytywane dla Twojej domyślnej drukarki i są wyświetlane w polu jak niżej . Drukarka nawet nie musi być załączona - ważne jest by była ustawiona w Windowsach jako domyślna

Jeśli jakiś margines spróbujemy ustawic poniżej minimalnego to wyświetli się nam dodatkowe okno jak poniżej

Widzimy że zostaliśmy poinformowani o próbie ustawienia marginesu gornego = 1,8 mm - co jest za mała wartościa . W związku z tym należy ponownie wrócic do marginesu górnego = 1,9 mm a komunikat ten zniknie

Raport Rozmieszczenia

Do pól umieszczonych w Raporcie Rozmieszczenia użytkownik nie ma dostępu . Dane w polach są tylko wyświetlane i są wynikem innych danych poprzednio wprowadzonych (opisanych w poprzednich punktach)

 

Wszystkie cyfry są wyszarzone tj użytkownik nie może ich zmieniać . Mają one tylko funkcje informacyjną

Raport podaje wartości w następujących polach

Ilość  Wierszy możliwych do umieszczenia w wybranym formacie strony drukowanej przy zadanych parametrach wzorca tj . jego wysokośći w mm
Sumaryczna Szerokość Pola Nalepek mm - szerokość jaką zajmuje nalepki na wybranym formacie - zazwyczaj A4 lub zajmowana szerokość przez kartę QSL
Sumaryczna Wysokość Pola Nalepek mm - wysokość  jaką zajmują wszystkie rzędy nalepek na wybranym formacie - zazwyczaj A4 lub zajmowana wysokość przez kartę QSL
Rzeczywisty Prawy margines w mm
Rzeczywisty Dolny margines w mm

 

2.5 Pola Nr 4 Wzorzec formularzowy

Przykładowy wyglad wzorca formularzowego dla dwóch typów pól pokazano na obrazkach

Dla typów Pól we Wzorcu = Tylko Pola

Widzimy tu pola napisowe np. To Radio - wpisane bezpośrednio i pola typu ADIF a wzięte z testowego QSO np pole CALL=9K2AO . W ten sposób na wzorcu nie są wpisywane nazwy ADIF pól ale konkretna dana pobrana z odpowieniego pola rekordów testowych z  QSO's .W ten sposób użyskano tryb pracy WYSIWYG ( What you see is whay you get - co widzisz to otrzymasz ) . Znakomicie ułatwia to projektowanie wzorca . U góry jak i z boku widzimy linijki wymarowe - których skala odpowiada rzeczywistej wielkości wzorca na wydruku na drukarce - co ułatwia rozmieszczenie elementów. U dołu wzorca jest widoczny pasek statusu - który wyświetla napis Modified jesli wzorzec został zmodyfikowany

Dla typów Pól we Wzorcu = Tablica z Polami

Z tablicą we wzorcu wiążą się pewne uwarunkowania które opisuję poniżej :

1.Jesli chcemy wsadzić tablicę w jakimkolwiek programie np Microsoft Word lub Open Office to dodanie jednej kolumny lub rozszerzenie szerokości kolumny nie zmienia sumarycznej szerokości tablicy
2.Jesli chcemy wsadzić dodatkowy wiersz lub zmienić wysokość jednego wiersza tablicy  w  jakimkolwiek programie np Microsoft Word lub Open Office to wtedy  sumaryczna wysokość tablicy zwiększa się .

Wymagania jakie stawiamy wzorcowi tablicowemu :

Przy tworzeniu tablicy we wzorcu tablicowym my natomiast chcemy by sumaryczna wysokość tablicy jak i sumaryczna szerokość tablicy nie zmieniała się bez wzgledu na to czy zmieniamy wysokość wiersza tablicy lub szerokość kolumny , lub dodajemy wiersz lub kolumnę . Wynika to z tego iż na wydruku muszą być zawsze te same wymiary

W związku z tym rodzi sie pytanie

Jak zapewnić ten warunek ?
Zastosowany element tablicowy zapewnia sam z siebie zachowanie stałej szerokości tablicy bez względu na to iż szerokość kolumn bedzie zmieniana . Jednak przy zmianie szerokości  jednej kolumnu nastąpi zmiana i innych szerokości kolumn - co nie jest problemem .
Jednak przy zmianie wysokości wierszy lub dodaniu wiersza nastąpi zmiana sumarycznej wysokości tablicy . Dlatego w programie zastosowano specjalną technikę wyrównywania tych wysokości .

Specjalna technika wyrównywania wysokości  wierszy  we wzorcu tablicowym:

Technika ta polega na tym , iż przesuwając w dół (rzadziej w górę) prowadnicę wiersza wysokość wiersza  przyjmuje nową wyższą wartość , natomiast wiersze poniżej aż do końca tabeli przyjmują nową mniejszą wysokość proporcjonalnie do poprzedniej wysokości , ale wyżnaczonej tak , by sumaryczna wysokość była równa wysokości tablicy wyznaczonej poprzednio

 

Przesuwanie prowadnicy wiersza w dół

Wygląd po przesunięciu prowadnicy w dół i puszczeniu
klawisza myszy

Wygląd konćowy wzorca i uwagi do których należy sie
sciśle zachować .

W prawidłowo zaprojektowanym wzorcu tablicowym żaden element przeznaczony  do wydruku nie powinien przekraczać obszaru wzorca na ekranie .

Najlepiej jednak będzie gdy wzorzec nie   wykazuje możliwości przesuwania

wzorca kółkiem myszy (scrolowanie w dół - górę).

 

Pelna karta QSL z grafiką

Wzorzec formularzowy - pełna karta QSL
z grafiką

W formularzach tablicowych  na nalepki  od góry wprowadzono od góry odstęp w postaci 2-ch znaków klawisza ENTER po wybraniu poprzednio czczionki 4 pt - co zabezpiecza zmieszczenie w obszarze nalepki w wypadku pewnej niedokładności pozycjonowania w drukarce

Dokładny sposób projektowania wzorca przedstwiono w rozdziale .

2.6 Pola nr 6 - Przyciski pola : - kontrolno-sterujące

 

Są tutaj następujące pola i przyciski :

Pole Nazwa zbioru wzorca do  zapisu - w polu tym nalezy podać nazwę zbioru pod jaką zostaje zapisany wzorzec formularzowy . Po załadowaniu tj wybraniu wzorca do edycji lub testowania w polu

 

nazwa wybranego wzorca przechodzi automatycznie do pola Nazwa zbioru wzorca do zapisu . Można nazwę tę zedytowac w celu zapisu nowej wersji wzorca . Program sam automatycznie dodaje rozszerzenie dla nazwy wzorca i ustalą ją następująco :

dla QSL pełnych i Etykiet na na QSL przyjmuje rozszerzenie . LBL
dla kopert adresowych przyjmuje rozszerzenie .ADR
dla zakładek przyjmuje rozszerzenie . BOK

Rozszerzenie pełni ważną funkcję w programie , gdyż rozszerzenie steruje funkcjami jakie wykonuje program po wybraniu wzorca formularzowego wydruku

Przycisk zapisz zbiór wzorca - powoduje zapisz zbioru wzorca w katalogu PATTERN_FOR_PRINT.  Wraz ze zbiorem wzorca z rozszerzeniami opisanymi wyżej zapisywany jest plik o nazwie jak nazwa zbioru wzorca ale z rozszerzeniem .RVF. Zawarte w nim są :
sformatowany zbiór z treścia
wielkośc , rodzaj czcionki . jej kolor
atrybuty wyrównania elementów
w przypadku elementów graficznych zapisany jest w nim także obrazek w postaci zmniejszonej jeśli dokonaliśmy skalowania obrazka
Przycisk Wypełnij stronę danymi testowymi powoduje wypełnienie obszaru nr . 6  danymi pochodzącymi z testowego zbioru z danymi o QSO - co zapełni 1-jedną stronę do wydruku . Strone mozna wydrukować naciskając przycisk Podglad wydruku .
Przycisk Help  powoduje wyświetlenie helpu opisującego proces projektowania wzorca wydruku
Przycisk Wyjdż do menu głównego powoduje przejście do menu głwnego. Jesli zapomnimy o zapisie zmodyfikowaneho wzorca pojawi sie komunikat w którym mozemy zdecydowac czy zapisujemy zbior