Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Odtwarzanie stanu startowego dyplomu ze zbioru

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

Jesli  już dokonalismy zgłoszenia na jakiś dyplom ręcznie lub przy pomocy jakiegoś programu to przydało by się jakieś efektywne narzędzie do  odtworzenia stanu startowego dyplomu .  Dalsze prowadzenie uzupełnień dyplomu można powierzyć juz AWARD_SECRETARY .

Program  AWARD_SECRETARY oferuje trzy metody odtworzenia stanu startowego dyplomu

1.Odtworzenia stanu startowgo dyplomu w oparciu o normalne obliczenie a następnie kasowanie po jednym rżadku
2.Odtworzenie stanu startowego dyplomu w oparciu o zewnętrzny zbiór wynikowy dla typu .adi , csv lub txt

2.1.Sposób postępowania dla plików typu CSV lub TXT z programów SPDX-Baza lub SPDX_Marathon autorstwa SP7DQR

  2.2. Odtworzenie stanu startowego dyplomów na podstawie naliczenia dyplomów zatwierdzonych w Logger ( na przykładzie Logger32 ) w polu CREDIT_SUBMITED i pola APP_LOGGER32_CREDIT_GRANTED

  2.3. Sposób postępowania dla plików typu ADI

3.Odtworzenie stanu startowego dyplomu w oparciu o zbiór zbiór źródłowy typu .adi pochodzacy z Logge-ra który został użyty do stworzenia kiedyś zgłoszenia na dyplom z użyciem funkcji importu danych żródłowych

 

Uwarunkowania dla stanu startowego dyplomów ARRL - DXCC

Przy odtwarzaniu dyplomów typu ARRL należy zdawać sobie sprawę ze zmiany jaką ARLL wprowadził do zasad obliczania dyplomów po dniu 12.07.2013  . Zmiana polega  na tym iż nie można już lączyć potwierdzeń kartami papierowym z potwierdzeniami uzyskanymi przez LOTW.  Jednak jeśli już ktoś przed tą datą uzyskał potwierdzenie dla takiego zgłoszenia łączonego (hybrydowego ) to oczywiście już nikt mu tych potwierdzeń uzyskanych inną metodą nie odbierze . Dlatego przy odtwarzaniu stanu startowego dyplomu wg . jakiegoś zbioru startowego jest możliwym zaakceptowanie potwierdzeń kartami QSL i LOTW - ale tylko dla QSO które zostały już zatwierdzone . tj w polu CREDIT_SUBMITED zostało już zaznaczone odpowiednim symbolem dyplomu . Inaczej mówiąc to QSO osiągnęło juz status AWARDED . Aktualizacja dyplomu jednak już będzie tylko możliwa z wyborem : tylko QSL , lub tylko LOTW . Zresztą dla dyplomów ARLL - DXCC przy wykonywaniu zgłoszenia na inny dyplom , nie wykazuje się już nigdy QSOs które zostały zatwierdzone .

1.Odtworzenia stanu startowgo dyplomu w oparciu o normalne obliczenie a następnie kasowanie po jednym rządku

Metoda ta zostąla opisana wczesniej w punkcie metoda odtworzenia stanu startowego dyplomu w oparciu o normalne obliczenie a następnie kasowanie po jednym rżadku . Metoda ta jest jest możliwa ,  ale jednak pracochłonna

 

2.Odtworzenie stanu startowego dyplomu w oparciu  o zewnętrzny zbiór wynikowy  typu .adi , csv lub txt dla danego dyplomu

Prócz wyzej metody w programie AWARD_SECRETATARY opracowaną metodę odtwarzania stanu startowego dyplomu z dowolnego typu zbioru . tj .adi .csv i txt . W przypadku zbioru ADI nazwy zmiennych są zawarte bezposrednio  w zbiorze typu ADI . W przypadku zbioru CSV lub TXT jako 1-sza linijka muszą występować nazwy zmiennych jakie są uzyte w zbiorze . , Zazwyczaj stary krótkofalowiec posiada jakiś zbiór dotyczący zgłoszonego dyplomu . Może to być np zbiór w formacie Excel , który możemy wyeksportować do pliku CSV . Jeśli jest to zbiór w formacie Word to można plik zapisać jako tekstowy ASCII i opatrzyc linią  nagłowkowa z nazwami zmiennych lub przekonwertować go pliku CSV   Jako nazw  zmiennych można uzywać nazw zapisanych w pliku ADIFFieldList.txt   w katalogu z programem AWARD_SECRETATARY oraz nazw podanych niżej. Podstawowy warunek na przyjęcie  QSO ze zbioru startowego to ;

QSO ze  zbioru startowego musi istnieć takze w logu podstawowym tj tablicy QSOS_AWARDS . Muszą sie zgadzać wszystkie jego parametry tj . CALL , DATA_QSO , BAND , MODE , DXCC_NO , a w przypadku gdy jest to dyplom za strefy  także CQ_ZONE i ITU_ZONE , Gdy jest to dyplom polski jak np SPPA , PGA_H , POLSKA_MIXED powinny się także zgadzać także symbole i nazwy gmin , powiatów i województw

Nie zalecam używanią danych które nigdy nie zostały uzyte do wyprodukowania przyjętego zgłoszenia , gdyż na pewno bedą  zawierały wiele błedów . Lepiej powierzyć AWARD_SECRETARY obliczenie dla tego dyplomu od nowa tak jak opisano to tutaj

Jednak najlepiej do wyprodukowania zbioru startowego dla jakiegoś dyplomu nadaje się mój program HAM_SECRETARY opisany na stronie jak niżej  . Dokonujemy nim translacji do formatu CSV lub adif , przedtem wybierając żądane formaty daty i czasu .

http://sp9auv.com/index.html?program_ham_secretary_i_jego_przeznaczenie.php

do pobrania ze strony

http://sp9auv.com/index.html?downloading_sciaganie_programu.php

 

Od jednego z kolegów otrzymałem  zbiór dla dyplomu PGA .w  postaci .

============================================================

References confirmed for the Gminy award by SP7OGP on all bands

Mode: All mode

                                                                       Page: 1

--------------------------------------------------------------------------------

 

                                                          DATA OF FIRST QSO

                                               ---------------------------------------

REFERENCE                            QSO Conf.  CALLSIGN        DATE       TIME    BAND

---------------------------------------------------------------------------------------

AB04 Wałbrzych  (miasto)              3    3    SQ6OXC          13/02/2010 07:06  80 m.

AC01 Sochaczew  (miasto)          11    3    SQ5M                09/05/2009 15:08  80 m.

....

....

References confirmed for the Gminy award by SP7OGP on all bands

Mode: All mode

                                                                       Page: 2

--------------------------------------------------------------------------------

 

                                                          DATA OF FIRST QSO

                                               ---------------------------------------

REFERENCE                            QSO Conf.  CALLSIGN        DATE       TIME    BAND

---------------------------------------------------------------------------------------

CH11 Sawin                                    2    1    SQ8RAR          04/10/2009 16:45  80 m.

CH14 Wojsławice                           1    1    SQ8MXS/8        06/06/2009 15:31  80 m.

DA01 Działdowo  (miasto)              1    1   SP5ZIP/4           11/09/2009 12:53  80 m.

===================================================================

 

Dane te pochodzą z dość już zaniedbanego w rozwoju programu DX4WIN .

 

Co w tym zbiorze jest złe ?

1.W tekscie są wsadzone niepotrzebne wiersze opisowe
2.Niektóre kolumny zawierają dwa lub więcej słów oddzielonych spacją .Zazwyczaj spacja jest separatorem pól .
3.Niepotrzebne są pewne kolumny : tj QSO - ilość QSOs zrobionych z tą  gminą , Conf - ilość potwierdzeń QSL dla tej gminy . Dyplom PGA nie uznaje więcej potwierdzeń dla tej samej gminy .  Dla jednej gminy potrzebne jest tylko jedno potwierdzone QSO .
4.Format daty jest zupełnie niestandardowy do standardu ADIF . Powinien być jako 20091004 .
5.Format czasu jest tez niestandardowy do standardu ADIF . Powinien być 1645 .
6.Symbol pasma też jest nieprawidłowy bo jest np 80 m.   , a powinien być 80M
7.Nazwy gmin zawierają polskie znaki , co przy miedzynarodowym zastosowaniu AWARD_SECRETARY jest niemozliwym do stosowania . Należy polskie znaki zamienić na znaki ASCII
8.Trzeba w zasadzie na nowo tworzyć nagłówek danych
9.Potrzeba edycji dowolnego pola .

 

W związku z tym przydało by się narzedzie , które za jednym przebiegiem programu poprawiało by te dane . Te własnie potrzeby spełnia program HAM_SECRETARY , a konkretnie możliwośc wczytania danych w formacie nazwanym przezemnie TXTconstant  Columns , CSV , pseduo CSV .Ten format dozwala na uzycie dowolnego znaku jako separator pola , a także umożliwia   wczytywanie danych w postaci kolumnowej , tworząc pionowe linie rozdzielające dane .Obrazuje to

 

Kolumnowe wprowadzanie danych .
Format TXTConstant Colums , CSV , pseudoCSV

Wtedy np takie dane jak Gliwice miasto , Kędzierzyn kozle po prostu umieszcza się w jednej kolumnie . Dane te wchodzą do tablicy , na której  po kliknięciu prawym przyciskiem myszy możemy wykonać wiele cennych funkcji jak

Mozliwości edycji w tablicy dla typu
TXT kolumnowe , CSV , pseudoCSV
po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w tablicy

 

 

 

Nazwy zmiennych jakie można stosować   dla poszczególnych dyplomów :

Dla dyplomu DXCC_5BANDS , DXCC_MIXED , DXCC_PHONE , DXCC_DIGITAL , DXCC_CW , DXCC_30M, DXCC_CHALLENGE

 "CALL_","QSO_DATE","BAND","MODE","DXCC_NO","COUNTRY","CONFIRM_METHOD", "DATE_SUBMITED", "DATE_GRANTED"

zamiast "CALL_" mozna zastosować "CALL"

Jako MODE mozna podac wartość  DIGITAL stosowaną jako symbol emisji zastepczej dla wszystkich emisji cyfrowych okreslonych w zbiorze  MODES.CSV w kolumnie  MODE_NAME .       AWARD_SECRETARY przywróci oryginalną nazwę emisji np PSK31,PSK63OLIVIA lub innych 69 nazw emisji jakie mozna stosowac - jakie są przypisane danemu  QSO. Oczywiscie same symbole oryginalne tj PSK31,PSK63OLIVIA i    i.t.p inne też mozna stosowac .
Jeśli nie będzie podane kolumna "CONFIRM_METHOD" - to program da możliwość wybrania metody QSL lub LOTW , ale dla wszystkich pól ..Jesli w danych bedzie obecne pole pod nazwą APP_LOGGER32_CREDIT_GRANTED to program AWARD_SECRETARY z tego pola wydobędzie jaką metodą zostało potwierdzone QSO .
"DATE_SUBMITED", "DATE_GRANTED" . Jeśli nie będą podane wartości dla tych kolumn - to program da możliwość ustawienia  dowolnych dat ,. ale dla wszystkich pól ..

 

Istnieje jednak możliwość dla tego trybu tj FirstRecreatedward ( ale tylko dla tego trybu) możliwość poprawy dowolnego pola po dwukrotnym kliknięciu w polu .

Tę mozliwość poprawy stosujmy jednak z dużą ostrożnością , gdyż w ten sposób możemy spowodować wiele błędow i niepoprawne działanie programu

 

Dla dyplomu CQ_5BANDS_WAZ ,

"CQZ","CALL_","QSO_DATE","TIME_ON","BAND","MODE","CONFIRM_METHOD", "DATE_SUBMITED", "DATE_GRANTED"

   zamiast "CALL_" mozna zastosować "CALL""

Uwagi jak wyżej .

 

Dla dyplomu PGA_H

 "CALL_","QSO_DATE","TIME_ON","MODE","BAND","RST_RCVD","PGA","GMINA","DATE_GRANTED","CONFIRM_METHOD"

   zamiast "CALL_" mozna zastosować "CALL""  Pole MODE  i CONFIRM_METHOD może być nieobecne , gdyż może zostać odtworzone z tablicy QSOS_AWARDS 

Jako MODE nie mozemy stosować wartości  DIGITAL dla emisji cyfrowych . Muszą to być rzeczywiste nazwy emisji . Pola TIME_ON , RST_RCVD chociaż mogą być obecne  to i tak   program odtworzy te dane z logu z tablicy QSOS_AWARDS .Wydawca dyplomu  przewidział te pola na formularzu zgłoszeniowym .

Pole PGA tj w zasadzie symbol gminy jak AD04 , musi byc koniecznie obecne ..

Pole CONFIRM_METHOD , DATE_GRANTED , podlega tym samym zależnościom jak poprzednio.

Mozliwość edycji pól jak poprzednio opisano.

Dla dyplomu POLSKA_MIXED

"CODE_WOJEW","DESCRIPTION_WOJEW","QSO_DATE","CALL_","MODE","BAND","CONFIRM_METHOD"

Jako MODE nie mozemy stosować symbolu DIGITAL dla emisji cyfrowych . Muszą to być rzeczywiste nazwy emisji. Pole CODE_WOJEW musi być koniecznie obecne .Pole DESCRIPTION_WOJEW nie musi być koniecznie obecne , gdyż i tak program odtworzy ta nazwę ze swoich tablic .
Pole CONFIRM_METHOD , DATE_GRANTED , podlega tym samym zależnościom jak poprzednio.
Mozliwość edycji pól jak poprzednio opisano.

 

Dla dyplomu IOTA

"QSO_DATE","TIME_ON","CALL_","CODE_ISLAND","DESCRIPTION_ISLAND","BAND","MODE","CONFIRM_METHOD"

  zamiast "CALL_" mozna zastosować "CALL""

Jako MODE mozna podac symbol DATA stosowany jako symbol emisji zastepczej dla dyplomu IOTA dla wszystkich emisji cyfrowych okreslonych w zbiorze   MODES.CSV w kolumnie  MODE_NAME . AWARD_SECRETARY przywróci oryginalną nazwę emisji np PSK31,PSK63OLIVIA lub innych 69 nazw emisji jakie mozna stosowac - jakie są przypisane danemu  QSO. Oczywiscie same symbole oryginalne tj PSK31,PSK63OLIVIA i    i.t.p inne też mozna stosowac .
Pole CODE_ISLANDDESCRIPTION_ISLAND jest absolutnie potrzebne . Poza tym dla tego dyplomu pole DESCRIPTION_ISLAND powinno być poddane edycji (dwukrotne kliknięcie w tym polu) i wpisane dokładnie z karty QSL .
Jeśli nie będzie podane kolumna "CONFIRM_METHOD" - to program da możliwość wybrania metody QSL lub LOTW , ale dla wszystkich pól ..
"DATE_SUBMITED", "DATE_GRANTED" . Jeśli nie będą podane wartości dla tych kolumn - to program da możliwość ustawienia  dowolnych dat ,. ale dla wszystkich pól ..
Możliwość edycji pól jak poprzednio opisano.

 

Dla dyplomu SPDX_Marathon .
"DXCC_NO","DELETED","MAIN_PREFIKS","COUNTRY", "CALL_","BAND",QSO_DATE", "CONFIRM_METHOD", "DATE_SUBMITED", "DATE_GRANTED"

    zamiast "CALL_" mozna zastosować "CALL""

W przypadku gdy są to dane w formacie csv , to muszą to być dane zgodne z formatem pseudo-csv jaki zastosował nasz kolega SP7DQR i wyprodukowane przez.program SPDX_Marathon .
Pole CONFIRM_METHOD , DATE_GRANTED , podlega tym samym zależnościom jak poprzednio.
Mozliwość edycji pól jak poprzednio opisano.

 

Dla dyplomu SPDXC
"CALL_", "DXCC_NO", "DELETED","MAIN_PREFIKS","COUNTRY", "QSO_DATE", "CONFIRM_METHOD", "DATE_SUBMITED", "DATE_GRANTED"

    zamiast "CALL_" mozna zastosować "CALL"

Dokładne nazwy są trochę inne , ale w przypadku gdy są to dane w formacie csv , to muszą to być dane zgodne z formatem pseudo-csv jaki zastosował nasz kolega SP7DQR i wyprodukowane przez program SPDX_Baza .
Pole CONFIRM_METHOD , DATE_GRANTED , podlega tym samym zależnościom jak poprzednio.
Mozliwość edycji pól jak poprzednio opisano.

 

Pole MODE  i CONFIRM_METHOD w wiekszości zbiorów startowych dla większości dyplomów może być nieobecne , gdyż mogą zostać odtworzone z tablicy QSOS_AWARDS, chociaż jeśli te pola istnieją w zbiorze startowym to będzie lepiej  

 

W chwili obecnej tj na dzien 04-08-2012 opracowano mozlwość naliczenia startowego dla  wszystkich dyplomów . Tylko nieliczne dyplomy ze wzgledu na ich charakter nie zawierają możliwości odtworzenia ze zbioru startowego. Należą do nich dyplomy które są wydawane jednorazowo i nie ma dla nich przewidzianych uzupełnien dyplomu (endorsement

.CQ_WAZ_MIXED
WAC_5BANDS
WAC_BASIC
WAC_CW
WAC_PHONE
WAC_RTTY

Poniżej przedstawiono naliczenie startowe dla SPDX_Marathon w oparciu o zbiór pochodzący z programu SPDX_Marathon autorstwa SP7DQR .

Pierwsza część   tego zbioru dotyczące krajów mają postać :

SP9AUV  2012-07-22;Call-80m;Date-80m;QSL-80m;Weryf-80m;Call-40m;Date-40m;Weryf-40m;Call-20m;Date-20m;QSL-20m;Weryf-20m;Call-15m;Date-15m;QSL-15m;Weryf-15m;Call-10m;Date-10m;QSL-10m;Weryf-10m

246| |1A0  |Military Order of Malta;;;;;;;;;1A0KM;2007-07-16;QSL;2009-03-15;;;;;;;;

178|D|1M   |Minerva Reef;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

247| |1S   |Spratly Islands;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

260| |3A   |Monaco;;;;;;;;;3A2MW;2006-07-25;QSL;2009-03-15;3A2MD;2006-07-11;QSL;2009-03-15;;;;

 

Druga część tego zbioru dotycząca stref CQ ma postać

===========================================

   |Z| 1   |KL7 VE8;;;;;;;;;NL7J;1988-05-23;QSL;2009-03-15;KL7PG;1990-09-29;QSL;2009-03-15;;;;

   |Z| 2   |VE2 VE8;;;;;;;;;VE8RCS/VY0;2008-08-30;QSL;2009-03-15;;;;;;;;

   |Z| 3   |W6 W7 VE7;;;;;;;;;W6ZH;1989-03-12;QSL;2009-03-15;AA6AA;1978-08-14;QSL;2009-03-15;K6YRA;1979-01-09;QSL;2009-03-15

 

Po wybraniu z menu dyplomu np  SPDX_Marathon o ile jeszcze nie został w ogóle jescze naliczony  pojawi się nam komunikat o moliwości odtworzenia stanu startowego dyplomu ze zbioru

 

Komunikat o braku naliczenia dyplomu oraz o możliwości
naliczenia startowego dyplomu z zewnętrznego zbioru
typu ADI , CSV lub TXT

Zbiór ten powinien spełniać następujące łatwe do spełnienia warunki :

1.Na postawie tego zbioru został kiedyś wydany dyplom.
2.W zasadzie zbiór ten powinien posiadać tylko jedno QSO dla jednego podmiotu - z tym że dla dyplomu SPDX_Marathon dla jednego podmiotu leżacego w wielu strefach CQ ( np USA  Canada , Asiatic Russia itp ) może byc dla innej strefy  wykazane inne QSO w cześci dla CQ_Zones Submitted .
3.Program AWARD_SECRETARY został jednakże wyposażony w mechanizmy kontroli jesli podamy wiele QSO dla jednego podmiotu i wybierze tylko jedno z nich . Jesli nie jest to QSO , które rzeczywiście zostało zatwierdzone to da jeszcze mozliwość wybrania tego QSO rzeczywiście zatwierdzonego .
4.Jesli to jest dyplom wielopasmowy musi być także wykazane pasmo .Dobrze jest gdy zbiór będzie posiadał pola DATE_GRANTED (data zatwierdzenia) i DATE_SUBMITTED (data zgłoszenia ) . Jeśli ich brak program upomni się o te dane .
5.Przedstawione QSO w tym zbiorze musi także istnieć w głownej tablicy QSOS_AWARDS . Jesli QSO ze zbioru starowego nie będzie istnieć , wypelni  dolną tablicę listą QSO których brak i zamelduje odpowiednim komunikatem . .

Po wybraniu NO zgłosi sie nam teraz ekran w postaci

Ekran startowy naliczenia dyplomu

Następnie wybieramy zbiór

Selekcja zbioru z którego odtwarzamy stan startowy

Dalszy sposób postępowania program AWARD_SECRETARY ustala na podstawie rozszerzenia pliku - to jest czy jest to plik ADI - czy plik CSV czy plik TXT . Sposób postępowania dla plików ADI został przedstawiony niżej - patrz tutaj .

Dla plików typu CSV i TXT patrzy jeszcze czy nie jest to plik pochodzący z programów SPDX-Baza lub SPDX_Marathon autorstwa SP7DQR

 

 

2.1.Sposób postępowania dla plików typu CSV lub TXT z programów SPDX-Baza lub SPDX_Marathon autorstwa SP7DQR

Przed przystapieniem do odtworzena stanu startowego dyplomu w ten sposób musimy zdawac sobie sprawę z

Uwarunkowania przy odtwarzaniu stanu startowego dyplomu w przypadku stosowania zbioru wynikowego z programów by SP7DQR ;

1.Zbiór wynikowy dla SPDX_Marathon typu CSV nie zawiera wszystkich potrzebnych danych do odtworzenia . W sekcji Zones brak numeru ADIF dla QSOs . Program AWARD_SECRETARY będzie starał się odtworzyć brakujace dane tj Nr_ADIF i CQ_Zone z własnych wpisów do tablicy QSOS_AWARDS.
2.Zbiór wynikowy był produkowany w przeszłości , kiedy obowiązywała inna lista dxcc .Logger32 pamięta stare wpisy tutaj przede wszystkim Nr ADIF i CQ_Zone dla starej listy QSO  i ich nigdy nie zmienia , nawet jesli dokona sie ich upgrade listy  dxcc   i dokona rekalkulacji statystyk . Operator musi ręcznie zmieniac te wartości dla każdego QSO . Jest to wada i zaleta Logger32 Zaleta dlatego iż dla krajów skreślonych jest pamiętany stary nr. ADIF ,  nawet wtedy gdy ponownie ten nr.adif został ponownie użyty dla innego kraju . Wada dlatego iż jesli w przeszłości lista dxcc była opracowna w oparciu o jakieś niewłasciwe dane dotyczące podmiotów  to poprawa ich w liście dxcc niestety nie poprawia tych błędnych wpisów z przeszłości . Sprawę rozwiązuje tutaj cecha by w loggerach do rozpoznania podmiotu była brana także  data qso . Niestety wiekszość loggerów nie posiada tej właściwości  Moje programy a w szczególności mój stary program POL-LOG miał takie właściwości że przy rozpoznaniu podmiotu brał  pod uwagę także date QSO . Jednakże do tego trzeba by mieć wiarygodne dane od 1945 roku dotyczace kiedy jaki podmiot został skreslony , komu przyznano stary nr adif , i jak przedstawiała sie sprawa stref CQ i ITU i jakie nowe prefiksy zaczeły obowiązywać dla zmienionych podmiotów . Czyli trzeba by znać cała historie od 1945 r. Jak stwierdził jeden z ham'sów jest to "katorżnicza praca "
3.Trudności jakie tutaj powstaja opisze na przykładzie kraju Yugoslavia w przeszłości i teraz Serbia . Poprzednio przed rokiem 1991-12-15 lączności z prefiksami YU były zaliczane jako Yugoslavia i był mu nadany numer adif = 501 .I takie dane zapisywał Logger32 dla YU . Yugoslavia nigdy nie została skreslona jako kraj (jak np Czechoslovakia) . Natomiast nr ADIF = 501 został przyznany podmiotowi Bosnia-Herzegovina . Natomiast prefiks YU został użyty dla kraju Serbia i by utrudnić i zagmatwać to został przyznany mu nowy numer ADIF = 296 . Tak wię widzimy iż jesli mamy wpis adif = 501 wcale to nie oznacza że jest to  Bosnia-Herzegovina ale teraz jest to  Serbia . Najlepiej jesli popatrzymy na kartę i zobaczymy do jakiego podmiotu został zaliczony . Jesli do Yugoslavia to powinniśmy mu zmienić w Loggerze numer z 501 na 296 . Sytuacja w zakresie dla podmiotu Asiatic Russia też była skomplikowna . Do roku jakies 2007 nie była wyjasniona prawidłowo sprawa przynależności do strefy CQ i strefy ITU . Także dla USA sprawa CQ_zone i ITU Zone nie jest w pełni wyjaśniona . Dlatego ja musiałem dokonywać bezposrednich zmian w zbiorze Od_poczatku_do_13_03_2009.adi i na wskutek tego powstał zbiór  Od_poczatku_do_13_03_2009_skorygowany.adi co umozliwiło naliczenie na nowo w programie SPDX_marathon by SP7DQR . Dokonanie zmian w logach Logger-a i wyprodukowanie na nowo zbioru adi do daty 13_03-2009 nie wchodziło w rachubę , gdyż napewno doszły jakieś potwierdzenia kart QSL

Może się nam pojawić jeszcze komunikat o braku jakieś wartości - której zazwyczaj nie ma w głownej tablicy QSOS_AWARDS ani tez nie ma jej w  zbiorze startowym

Komunikat o braku wartości dla pola DATE_SUBMITTED

Po zatwierdzeniu komunikatu OK - powinnysmy wybrac button

 

Pojaw się nam okno w którym wybieramy ręcznie DATE_SUBMITED

 

Wybieramy ręcznie DATE_SUBMITTED z
kalenndarza  mniejszą od DATE_GRANTED

Kontynuujemy dalej

Kontunuacja tworzenia 1-szej tablicy dla dyplomu

Na końcu otrzymamy wypełnioną tablicę awardu SPDX_Marathon

Wyglad wypełnionej tablicy awardu . Wszystkie rządki
tej tablicy zostały zaznaczone kolorem jasno-zielonym
na znak iż jest to selekcja ręczna . QSO niezgodne z
logiem zostało zaznaczone kolorem bursztynowym
w dolnej tablicy

Popatrzmy jak wygląda to QSO w logu i w zbiorze startowym

Wygląd QSO w logu w tablicy QSOS_AWARDS -
zakladka 1-sza i w zbiorze startowym .
Widać iz jest to QSO z DXCC_NO czyli
nie spełnia warunków dyplomu

Szersze omówienie tego rodzaju niezgodności dla zbioru startowego przedstawiono poniżej

W tym miejscu należało by podać nastepującą informację . Sprawa dotyczy dyplomu SPDXMarathon . Jak robi wiekszość krótkofalowców zgloszenie do tego dyplomu ( a w zasadze współzawodnictwa ) było dotychczas robione na podstawie programu SPDXMarathon autorstwa SP7DQR . Podmioty tam były pobierane z Logger-a . Niestety wiele loggeró-w w tym i Logger32 miały błednie naliczane strefy CQ i ITU a niekiedy i sam numer ADIF podmiotu  DXCC był zły . Powodem niekiedy był import tych danych z innych jeszcze loggerów . Ja zrobiłem nowe zgłoszenie w oparciu o zbiór startowy jaki produkuje program SPDXMarathon . Niestety Manager dyplomu zakwestionował już poprzednio  zaliczone podmioty i strefy CQ . W związku z tym doszedłem z nim do porozumienia iż wyprodukuję nowe zgłoszenie uzupełniające dla tego dyplomu - ale pomijając zbiór startowy . Ponieważ AWARD_SECRETARY bierze najpierw jak najnowsze QSOs - to bedzie szansa iż nie będzie już takich błedów . Poza tym zalecam sprawdzenie zgłoszenia na ten dyplom z kartami QSL i w wypadku watpliwym zawsze można w moim programie wybrać inne QSO .Szczególnie dotyczy to European Russia i Asiatic Russia . Dla innych dyplomów taką zgodność z kartą jest zawsze wymagana . Niby dyplom SPDXMarathon to błachy dyplom , ale mnie przysporzył mnóstwo pracy ze wzgledu na jego specyfikę (tj punkty za kraje i strefy ) i kłopoty ze starymi prefiksami i CQZone.

 

.

2.2  Odtworzenie stanu startowego dyplomów na podstawie naliczenia dyplomów zatwierdzonych  w Logger ( na przykładzie Logger32 ) w polu CREDIT_SUBMITED  i pola APP_LOGGER32_CREDIT_GRANTED

Jest to metoda najbardziej efektywna dla otworzenia stanu startowego . Jednak zalecam stosowanie tej metody tylko w przypadku , gdy uzyskaliśmy już jakieś zatwierdzone dyplomy. Dlaczego ? . Z moich doświadczeń na zbiorach jakie nadesłali mi uzytkownicy Logger32 , wynika iż nikt nie zrobił tego poprawnie ,  Pola CREDIT_SUBMITTED i CREDIT_GRANTED jest niestety zaznaczane ręcznie  i uzytkownicy wsadzają tutaj wszystkie QSO jakie się tylko nadają  , a powinni dla jednego podmiotu (kraju) wsadzić tylko jedno QSO . Co prawda program AWARD_SECRETARY zaopatrzono w metody kontrolne takich błędow opisane niżej , ale pomysłowość w robieniu tutaj błędów jest niemożliwa  do przewidzenia . Metoda ta jest  możliwa do zastosowania w nastepujących przypadkach :

1.W Logger32 prowadziliśmy w sposób ręczny zaznaczenie QSO , które osiągneły najpierw stan submited a póżniej po zatwierdzeniu stan Granted  tj zatwierdzone QSO do dyplomu . Wtedy w  Logger32 operator musi wstawic (niestety ręcznie )  do pól ADIF CREDIT_SUBMITTED i pożniej CREDIT_GRANTED odpowiednie warości jak na obrazku

Zaznaczenie QSO w Logger3 jako
zatwierdzonego do paru dyplomów

W wynikowym zbiorze ADIF mamy wtedy do dyspozycji dwa pola :

1.CREDIT_GRANTED przyjmujące np następujące wartości <CREDIT_GRANTED:26>DXCC,DXCC_MIXED,DXCC_PHONE   co oznacza iż QSO zostało zatwierdzone i osiągnęło stan AWARDED dla nastepujących dyplomów : DXCC , DXCC_MIXED , DXCC_PHONE .
2.APP_LOGGER32_CREDIT_GRANTED przyjmujące np następujące wartości  <APP_LOGGER32_CREDIT_GRANTED:42>LoTW_DXCC,LoTW_DXCC_MIXED,LoTW_DXCC_PHONE . , co oznacza iż QSO zostało zatwierdzone i osiągnęło stan AWARDED dla nastepujących dyplomów : DXCC  metodą LOTW , DXCC_MIXED  metodą LOTW  . DXCC_PHONE metodą LOTW .
3.Nie jest możlwe zastosowanie tej metody dla loggerów - HamRadio de Luxe , MixW , DXKeeper, gdyż te programy nie produkują pola CREDIT_GRANTED , co jest bardzo dziwne , gdyż jest to pole standardowe określane przez standard ADIF
4.Musimy zdawać sobie z uwarunkowań dla QSL papierowych i LOTW opisanymi wyżej

By wydobyć tylko QSQs zatwierdzone tj GRANTED użyjemy programu  ADIF-FILTER v 4.0.0 lub wyższej opracowanego przez SP7DQR .Program można pobrać ze strony     http://sp7dqr.pl/konwertery.php#ADIF_FILTER .

Program nie wymaga instalacji - nalezy go tylko uruchomić . Po jego uruchomieniu ukaże się nam ekran . Na  samym poczatku , lub po wybraniu zbioru ADIF do filtracji . program ADIF_FILTER analizuje wszystkie pola w zbiorze adi i włącza je do filtru Field_selection , tak iż jeśli tam znajdą się nietypowe nazwy pól nieobecnych w standardzie adif , to też można będzie wydobyć te pola wraz z ich zawartością , co jest bardzo dobrą cechą programu .

       

Wygląd ekranu programu ADIF-FILTER by SP7DQR
po jego pierwszym uruchomieniu

Nastepnie ustawiamy filtry jakie mają być zastosowane

Ustawienie dla filtów dla programu ADIF- FILTER

Następnie ustawiamy pola jakie są potrzebne dla danego dyplomu . Wymagane pola tj ich nazwy dla danego dyplomu są podane wyżej Program AWARD_SECRETARY poradzi sobie także jesli nie będziemy stosowali w ogóle tego filtru ADIF Filter . Ważne jest tylko by były obecne dane dla tych pól .

Wymagane pola dla odtworzenia stanu
startowego dla dyplomu DXCC_MIXED.
Bardzo ważne jest by było obecne pole
CREDIT_SUBMITED i  
APP_LOGER32_CREDIT_SUBMITED
i dane dla tych pól

Nastepnie naciskamy przycisk GO

Program rozpocznie obliczanie i zgłosi się raportem

Raport z fltrowania pokazujący jakie
zbiory zostały zapisane i gdzie

Popatrzmy co zostało zapisane , nas interesuje nas postać CSV .tutaj w zbiorze log_caly_filtered.csv

"CALL","QSO_DATE","TIME_ON","BAND","MODE","CREDIT_GRANTED","CQZ","DXCC","QSL_RCVD","LOTW_QSL_RCVD

"SQ9JKS","20050119","191600","80M","SSB","DXCC,DXCC_MIXED,DXCC_PHONE","15","269","Y","Y","LoTW_DXCC,LoTW_DXCC_MIXED,LoTW_DXCC_PHONE,"

 

W zbiorze tym powinno być zapisane tylko jedno QSO spełniające warunek zatwierdzenia . Jeśli starannie prowadziliśmy wpisy dokonywane ręcznie w Logger32 to na pewno ten warunek jest spełniony . By jednak to sprawdzić proponuje dwa razy dokonac obliczeń w programie  ADIF-FILTER . Pierwsze obliczenie jest przeprowadzone jak opisano wyżej .Natomiast drugie naliczenie przeprowadżmy z zastosowaniem dodatkowo filtru

Dodatkowy filtr UNIQUE

Dodatkowy filtr UNIQUE

Nastepnie drugi raz wykonujemy obliczenia . Jesli użyskamy tę samą ilość wydobytych QSO - oznacza iż mamy wszystko poprawnie

 

W dalszym postepowaniu pokaże co sie bedzie działo , gdy jednak użyjemy zbioru wyprodukowanego dla pierwszego filtrowania - tj z ilością rekordów na 396 QSOs .

Wybieramy z menu w zakładce Aplikacja dla zgłoszenia awardu . dyplom DXCC_MIXED

 

Komunikat o braku naliczenia dyplomu oraz o możliwości
naliczenia startowego dyplomu z zewnętrznego zbioru
typu ADI , CSV lub TXT.
Wybieramy tutaj NO

Ekran startowy naliczenia dyplomu

Nastepnie wybieramy zbiór

Wybór zbioru startowego w formacie CSV

a nastepnie zmieniamy format daty wejściowej na zgodny z datą QSO

Otrzymamy ekran

Komunikat o braku date submitted i granted

Wprowadzamy daty

Po zatwierdzeniu komunikatu OK - powinnysmy wybrac button

 

 

Ukaże sie okno , gdzie ręcznie wybieramy DATE_SUBMITED

Wybór ręcznie DATE_SUBMITTED

Podobnie wybieramy date granted

Otrzymamy tablicę

tablica z  date submitted i granted

Otrzymamy ekran z nadmiarowymi QSO lub QSO nie istniejące w logu

Ekran  z komunikatami o nadmiarowych QSO zatwierdzxonych
na wskutek błedu użytkownika w zbiorze startowym lub
o QSO niezatwierdzonych z powodu niezgodności z logiem

Jak wspomniałem w  w/w obrazku jesli program dla danego podmiotu (kraju) nie wydobył tego QSO o które nam konkretnie chodziło , to możemy teraz wybrać inne QSO  . Naciskamy teraz mysza w polu w kolorze turkusowym w oknie górnym .

Zmiana QSO zatwierdzonego na inne QSO tez zatwierdzone . Krok wyboru rządka do zmiany

Zmiana QSO zatwierdzonego na inne QSO tez zatwierdzone . Krok wyboru rządka do zmiany

Pojawi się nam w dolnej tablicy teraz 4 QSO .

Wybór innego QSO też zatwierdzonego

Ostatecznie w górnej tablicy otrzymamy

Zmienione QSO zatwierdzone także

Zmienione QSO zatwierdzone także

Wprowadzenie ponowne DATE_GRANTED

Wprowadzenie ponowne DATE_GRANTED

Ten tryb zmiany QSO zatwierdzonego działa tylko do momentu zapisu , lub wybrania innego dyplomu , lub wyjscia z programu .Ponowne uruchomienie programu nie da już takich mozliwości wyboru tylko z tych QSOs , które mieliśmy w zbiorze startowym. .

Popatrzmy jak wygląda to QSO z T6LR niezatwierdzone z powodu niezgodności z logiem

Roznica w datach qso dla T6LR w tablicy logu i
w zbiorze startowym dla stacji T6LR
niezgodnej z logiem

Przyjrzyjmy się jeszcze dużej ilości nadmiarowych QSO jakie zostały wykazane w dolnym oknie = 114 -1 = 113 QSO . Dlaczego tak dużo ??? . Jak wspomniano wyżej do obliczeń przyjęto zbiór startowy na 396 QSOs , gdzie dla danego entity jest wykazane wiele QSO . Powstało to na wskutek błędów w tworzeniu zbioru startowego przez użytkowników , na które program AWARD_SECRETARY jest odporny .

Po wszystkich poprawkach , jesli nie bedą w dolnej tablicy już wystepowały rządki w kolorze bursztynowym tj nie bedzie już QSOs niezgodnych z logiem . można będzie zapisać dyplom buttonem

.

2.3. Sposób postępowania dla plików typu ADI

Przy tym sposobie postepowania powinniśmy także sobie zdawać sprawę z punktu Uwarunkowania przy odtwarzaniu stanu startowego dyplomu Pokażemy sposób postępowania dla plików wejsciowych z rozszerzeniem ADI . Dla testu wybierzemy plik ADI który zapisaliśmy po odtworzeniu stanu startowego dyplomu  . Nasza tablica dla dyplomu SPDXC wyglądała jak niżej

Stan startowy tablicy dla dyplomu SPDXC

 

Zapamiętajmy stan wynikowy tablicy SPDXC - tj 205 podmiotów potwierdzonych łacznie z podmiotami skreslonymi i 205 podmiotów potwierdzonych bez podmiotów skreślonych . Zapiszmy zbiór a następnie po wywołaniu wypełnienia aplikacji zapiszmy zbiór aplikacji w zbiorze ADIKasujemy teraz dyplom SPDXC   buttonem

Po wybraniu SPDXC z menu otrzymamy

Komunikat o możlwości odtworzenia
stanu startowego tabllicy dla dyplomu SPDXC

Wybieramy NO w celu odtworzenia dyplomu ze zbioru ADI . Pojawi sie nam okno

Naciskamy button Odtwórz stan <br>
początkowy dyplomu

Naciskamy button Odtwórz stan
początkowy dyplomu

Po "podróży": przez katalogi otwieramy zbiór ADI

Poszukanie i otwarcie zbioru ADI do odtworzenia
stanu startowego tabllicy dla dyplomu SPDXC

Poniżej są wykazane ekrany , które mogą się zgłosić lub nie . Zależy to od zawartości danych w pliku startowym . Jesli nie zgłasza się poniższy ekran to należy przejść do punktu lub  do punktu .

Odtworzenie stanu startowego dyplomu na podstawie zbioru
ADI dla dyplomu SPDXC

Otrzymamy wpełnioną tablicę w postaci

Wypełniona tablica posrednia dla stanu starowego

Po naciśnieciu buttonu

Otrzymamy

 

Zgłosi się nam jeszcze okienko z formatem standardowym daty wg standardu ADIF

 

W tym przypadku zmieniamy go z klawiatury na format

Ponieważ widzimy iż pierwszy<br>
rekord ma inny format daty <br>
zmieniamy go na format <br>
jak na obrazku

Ponieważ widzimy iż pierwszy
rekord ma inny format daty
zmieniamy go na format
jak na obrazku

W tym momencie program AWARD_SECRETARY robi translację z formatu ADI na format CSV . Format CSV dobrze nadaje się do importu danych do tablicy MYSQL

Pojawi się nam ekran

 

Komunikat o braku wartości pola DATE SUBMITTED

Kontunuacja tworzenia tablicy dla dypolomu SPDXC

Po nacisnieciu Kontynuuj otrzymamy w efekcie tablicę

Wygląd tablicy końcowy dla dyplomu SPDXC uzyskanej
po wczytaniu danych startowych ze zbioru ADI

Otrzymaliśmy taki sam wynik końcowy tj SPDXC - tj 205 podmiotów potwierdzonych łacznie z podmiotami skreslonymi i 205 podmiotów potwierdzonych bez podmiotów skreślonych

 

3.Odtworzenie stanu startowego dyplomu w oparciu o zbiór zbiór źródłowy typu .adi pochodzący z  Logger-a który został użyty do stworzenia kiedyś zgłoszenia na dyplom z użyciem funkcji importu danych żródłowych

Zazwyczaj gdy zgłaszalismy dyplom mamy do dyspozycji zbiór żrodłowy typu .adi w oparciu o który wyliczaliśmy kiedyś dyplom . Zaznaczam iż nie chodzi o zbiór wynikowy jaki wyprodukował jakiś program do obliczania dyplomu - chociaż w oparciu o taki zbiór wynikowy też można obliczyć stan startowy dyplomu .Nizej pokażę odtworzenie stanu startowego  dyplomu SPDX_MARATHON w oparciu o zbiór Od_poczatku_do_13_03_2009_skorygowany.adi .Zbór ten pochodzi z logger32 . Należy podkreslić iż zbiór ten musi pochodzić  rzeczywiści z przeszłości . Nie można tego zbioru wyprodukować na chwile obecną objąwszy daty od początku do daty QSO tutaj 13_03_2009 , gdyż mogły dojść nowe potwierdzenia dla QSL , które nadeszły po dacie 13_03_2009 , a objęły QSO przed 13_03_2009 .  Sposób postepowania powinien być jak niżej wg poniższych punktów:iór ten został

1.Skasowanie tablicy dyplomu SPDX_MARATHON jesli  takowa tablica istnieje .z bazy danych AWARDS_BASE . Dokonuje się tego w programie AWARD_SECRETARY .

Skasowanie najpierw tablicy dyplomu SPDX_MARATHON
dla którego chcemy naliczyć stan startowy

2.Wykonanie kopi  tj backupu innych wszystkich tablic w celach bezpieczeństwa , co opisano w punkcie  Wykonywanie backupu opisano tutaj . Trzeba podkreslic iż nie trzeba w tym celu używać żadnego programu administracyjnego do baz danych , gdyż program AWARD_SECRETARy został wyposażony we własne procedury do tworzenia backupu .  .

3.  Teraz wciągamy do tablicy głównej QSOS_AWARDS dane ze zbioru .adi na podstawie którego dokonaliśmy kiedyś  zgłoszenia . Wybieramy z menu głównego AWARD_SECRETARY

Okno informacyjne o dalszym postepowaniu dla
obliczania prawidłowych entities i jego parametrów
Wybieramy tutaj OK - gdyż nie chcemy już sprawdzac
z CLUBLOG zbioru

Wybranie zbioru .adi który kiedyś został użyty do
stworzenia zgloszenia na dyplom dla SPDX_Marathon

 

 

Odczyt danych ADI

 

Wybieramy Usuń wszystkie rekordy i Dyplomy.
Potem odtworzymy stan dyplomów z kopi
którą poprzednio  wykonaliśmy

Komunikat bezpieczeństwa o kasowaniu
wszystkiego

Przebieg zapisu tablicy QSOS_AWARDS

Zakończenie zapisu

Wychodzimy teraz z programu AWARD_SECRETARY i ponownie go uruchamiamy

4. Po ponownym uruchomieniu programu AWARD_SECRETARY wybieramy zakładke

Wybranie SPDX_MARATHON do aktualizacji normalnej

Uaktualnienie normalne dla SPDX_MARATHON  

Stan po uaktualnieniu normalnym dla SPDX_MARATHON  
dla odtwarzanie stanu startowego dyplomu

Brak nam jeszcze DATE_SUBMITED i DATE GRANTED które wprowadzimy po nacisnieciu buttonów

  oraz   

Stan  końcowy dyplomu  SPDX_MARATHON  
oraz zapis dyplomu . Widzimy tu stan
koncowy punktów = 2107 punktów

Ten  sposób odtworzenia stanu startowego niekoniecznie zapewni wybór tych samych QSO co w przeszłosci , ale wynik końcowy powinien być taki sam .Poniżej zrzut ekranowy dla programu SPDX_marathon by SP7DQR .

Ekran i stany dyplomu SPDX_Marathon w programie
SPDX-Marathon by SP7DQR . Widzimy tu stan
koncowy punktów = 2107 punktów

Jeśli nam zależy by program wybrał te same QSOs to musimy użyć metody w oparciu o zbiór wynikowy opisany tutaj .Należy oprócz tego zdawać sobie sprawę z pewnych uwarunkowań i obostrzen dla nowej i starej listy dxcc

Po  zapisaniu dyplomu SPDX_Marathon w AWARD_SECRETARY możemy zapisać stan tablicy tj wykonać backup tablicy MYSQL SPDX_Marathon  dla tego dyplomu  . Zapisu dokonuje się w formacie zbioru ..sgl . który po prostu zawiera wszyskie komendy SQL - owe w pliku tekstowym , potrzebne pożniej do odtworzenia bazy danych lub tablicy MYSQL . Opisano to tutaj .

Teraz należałoby by jakoś odtworzyć poprzedni stan bazy danych AWARD_BASE , któr1 zapisalismy poprzednio . Samo odtworzenie robimy w oparciu o punkt opisany tutaj. Teraz mo¿emy odtworzya stan tablicy MYSQL-owej SPDX_MARATHON zrobionej poprzednio

 

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Odtwarzanie stanu startowego dyplomu ze zbioru

Print this Topic Poprzednia strona Powrót do początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy