Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Program HAM_SECRETARY i jego przeznaczenie > Konfiguracja pracy programu >

Konfiguracja dla sortowania i translacji zbiorów

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

Po uruchomieniu programu HAM_SECRETARY.EXE pojawi sie najpierw okno w którym należy wybrac w jakim języku : polskim czy angielskim ma pracowac program

Po wybraniu języka zglosi sie nam plansza z parametrami do konfiguracji danych personalnych (jednorazowo przy pierwszym uruchomieniu ) a następnie plansza z  głównym menu oraz od razu planszą do konfiguracji sortowania i translacji. Przedstawione tutaj okno konfiguracji do sortowania i translacji zbiorów jest używane tylko wtedy gdy przygotowujemy zbiory dla metodyki korespondencji seryjnej celem wydruku kart QSL lub nalepek. Jeśli druku dokonujemy bezpośrednio z programu HAM_SECRETARY.exe wtedy nie potrzeba ustawiać danych w tym oknie gdyż plansza wydruku zawiera własne odpowiednie pola do zdefiniowania parametrów dotyczących tylko  danych wejściowych .

HAM_SECRETARY- plansza główna

Okno konfiguracji jest podzielone na dwa podokna i parametry tam ustawione decydują jakie funkcje zostaną wykonane w dalszym przebiegu programu :

Configuration window is divided into two window and instantly set there parameters determine what features will be made in the further course of the program:

Konfiguracja główna

służy do zadawania głównych parametrów dla programu i decyduje jakie funkcje zostaną wykonane w dalszym przebiegu programu po wybraniu z menu głównego funkcji:

Sortowanie zbioru lub
Translacja zbioru

Konfigurację główną można podzielić na następujące sekcje  :

Okno to zawiera następujące elementy

Może występować jako :

typ ADIF wg standardu ADIF
typ CSV - dane rozdzielone przecinkiem -tzw comma separated file
typ TXT - typ textowy - dane rozdzielane spacjami
typ cabrilo cbr - standard dla contestów - dane w ukladzie kolumnowym rozdzielane spacjami . W przypadku wybrania tego typu zbioru na wejściu nie jest możliwe dokonywanie sortowania . W przypadku wybrania z menu Sortowanie zbioru pojawi się komunikat jak niżej

typ TXT , stałe kolumny , CSV , psedo CSV . Ten typ wymaga szerszego omówienia . Został on specjalnie zaprojektowany dla przygotowania danych startowych dla dyplomu dla  programu AWARD_SECRETARY . Od jednego z krótkofalowców otrzymałem dane w postaci zbioru tekstowego dla już zatwierdzonego dyplomu PGA_H award

References worked for the Gminy award by SP7OGP on all bands

Mode: All mode

                                                                        Page:  

--------------------------------------------------------------------------------

                                                           DATA OF FIRST QSO

                                                ---------------------------------------

REFERENCE                            QSO Conf.  CALLSIGN        DATE       TIME    BAND

---------------------------------------------------------------------------------------

AB04 Wałbrzych  (miasto)              3    3    SQ6OXC          13/02/2010 07:06   80 m.

AB08 Stare Bogaczowice               1    0    SP/OM9ABA      09/10/2010 06:25  80 m.

AC01 Sochaczew  (miasto)            11  3    SQ5M                09/05/2009 15:08  80 m.

 

By ten zbiór mogłby być zastosowany jako zbiór startowy dla programu AWARD_SECRETARY trzeba dokonać nastepujących czynności :

1.Trzeba wprowadzić mozliwość wprowadzania danych w postaci kolumnowej o stałej szerokości
2.Trzeba zapewnić usuwanie zbędnych linii opisowych .
3.Trzeba zapewnić usuwanie zbędnych kolumn
4.Trzeba zapewnić wprowadzanie własnego opisu znaczenia kolumn
5.Trzeba zapewnić zamianę niektórych słów ( np (miasto) na miasto   ) lub   m.  na   M
6.Trzeba zapewnić zamianę pojedynczych znaków na inny znak np  ( na   pusty znak .
7.Trzeba zapewnić zamianę polskich znaków na ich odpowiedniki ASCII .ze względu na międzynarodowe zastosowanie programu HAM_SECRETARY i AWARD_SECRETARY .
8.Oprócz mozliwości wprowadzania danych w postaci kolumnowej , trzeba zapewnić możliwość wprowadzania danych , dla których separatorem pól danych jest nie tylko przecinek , ale kazdy dowolny znak jako separator danych .

Po wybraniu typ TXT , stałe kolumny , CSV , psedo CSV  zgłosi się nam

 

Otwieranie zbioru do edycji i translacji zbioru
dla dyplomu PGA_H award

Przescrolowanie tablicy celem lepszego zobaczenia
gdzie należy wstawic pionowe linie rodzielające dane

 

Wstawienie pionowych linii rozdzielających kolumny pól danch

 

Wygląd tablicy po wprowadzaniu kolumnowym

Teraz trzeba usunąc zbedne linie opisowe . Trzeba je zaselektować przez używaniu lewego przycisku myszy z klawiszem CTRL , lub klawiszem SHIFT , gdy chcemy zaselektować więcej wierszy jednym kliknięciem .   Nastepnie należy kliknąc prawym przyciskiem myszy na tablicy i wybrac Usuń selektowane wiersze .

 

Usunięcie selektowanych wierszy

Teraz trzeba dokonać edycji opisu kolumn   . Edycję dowolnego pola otrzymuje się po dwukrotnym kliknęciu w polu .

 

Edycja pola nagłówkowego PGA lub dowolnego innego

 

Usunięcie kolumny

 

Poszukaj wartości w kolukmnie i zamień

 

Teraz trzeba zamienić (miasto) na    miasto

 

Zamień takst

Zamień takst

Komunikat Brak wiecej wystąpień tekstu

Podobnie zamieniamy dla kolumny BAND   m.     na    M   zgodnie ze standardem ADIF oraz zamieniamy polskie litery na ich odpowiedniki ASCI

Jesli chcemy znależć wiersz dla wyznaczonego znaku wpisujemy go w pole

 

Szukanie wiersza wg znaku callsign

Teraz trzeba dokonać własciwej transalacji pliku , a właściwie danych w tablicy . W tym celu wybieramy najpierw do jakiego typu chcemy przetranslowac plik np , adi

Wybór formatu wejsciowego i wyjściowego ora typu zbioru wyjściowego

Wybór translacji z menu

Wybór translacji z menu

Zatwierdzenie translacji

 

Wpisanie nazwy zbioru wyjściowego

Komunikat końcowy o zapisaniu zbioru wyjściowego

Teraz pokaże jak przy pomocy opcji  typ TXT , stałe kolumny , CSV , psedo CSV   wczytać dane i poprawić dane w postaci CSV

"ADDRESS","DISTANCE","ARRL_SECT","BAND","CALL","CNTY","COMMENT","CONT","CONTEST_ID","CQZ","USER_1","DXCC","FREQ","GRIDSQUARE","IOTA"

,"ITUZ","USER_2","USER_3","MODE","NAME","NOTES","OPERATOR","PFX","PROP_MODE","QSL_RCVD","QSL_SENT","QSL_VIA","QSLMSG","QSLRDATE",

"QSLSDATE","QSO_DATE","QTH","RST_RCVD","RST_SENT","RX_PWR","SAT_MODE","SAT_NAME","SRX","STATE","STX","K_INDEX","TEN_TEN",

"TIME_ON","TIME_OFF","TX_PWR","SFI","A_INDEX","eQSL_QSL_SENT","eQSL_QSL_RCVD","LOTW_QSL_SENT","LOTW_QSL_RCVD","FREQ_RX","BAND_RX","APP_LOGGER32_QSO_NUMBER"

"","","","20M","FR5ZD","","zwrot - not member","AF","","39","","453","14,09","","AF-016","53","","","RTTY","",

"HENRI NAMTAMECO RAMPE DE ST. FRANCOIS 5052 TOUR LA CHAUMIREE F-97400 ST. DENIS REUNION","SP9AUV","FR5","","N","Y",

"DIRECT F6FYD","","","20050820","19880827","","579","589","","","","","","","","","17:00","17:00","","","","Y","N","N","N","","","00002146"

"","","","20M","V85RM","",

"zwrot F6FNU zaprzeswtal Menagera - brak direct V85RM 19.09.2006","OC","","28","","345","14,09","","","54","","","RTTY","","","SP9AUV","V85","","N","Y",

"DIRECT F6FNU","","","20050820","19890611","","559","589","","","","","","","","","22:54","22:54","","","","Y","N","N","N","","","00002330"

"","","","15M","FP5DX","","wyslalem e-mail do QSL managera ale brak odpowiedzi","NA","","05","","277","21,1","",

"NA-032","09","","","RTTY","","","SP9AUV","FP5","","N","Y","DIRECT TK5NN","","","20050820","19900930","","599/05","599/15","","","","","","","","","14:52","14:52","","","","Y","N","N","N","","","00003061"

"","","","20M","ZC4RAF","","","AS","","20","","283","14,2","","AS-004","39","","","SSB","","","SP9AUV","ZC4","","N","N","5B4YX","","","","20000524","","59","59","","","","","","","","","19:49","19:49","","","","Y","N","N","N","","","00003321"

"Claude Laget, P.O. Box 1373 GPO, Phnom Penh 99999,Cambodia",

"","","20M","XU7ABN","","","AS","","26","","312","14,079","","","49","","","RTTY","Claude","","SP9AUV","XU7","","N","Y","DIRECT","","","20050820","20050622",

"Phnom Penh","599","599","","","","","","","","","17:28","17:31","50","","","Y","N","N","N","","","00003943"

Po wczytaniu danych otrzymamy

Zmiana opcji importu dla pliku stricte typu CSV
tj rozdzielone przecinkiem

Wygląd danych w tablicy po zaimportowaniu pliku stricte typu CSV

Jesli chcemy zedytować pole to klikamy na nim dwukrotnie i zmieniamy jego zawartość

Edytowanie pola

Dalszy przebieg jest podobny jak opisano wyżej

 

 

Może występować jako

typ ADIF wg standardu ADIF

Jeśli wybrano ten typ zbioru na wysciu oraz format daty QSO jest niezgodny z formatem ADIF (standardowy format dla daty QSO to YYYYMMDD  np 20090112 oraz bez separatora czasu tj hhmm np. 1706) pojawi się komunikat pokazany na poniższym zrzucie ekranowym

Komunikat o niestandardowym ustawieniu daty QSO niezgodnym ze standardem ADIF

Po wybraniu OK pojawi sie format wyjściowy w postaci

Powyżej opisane zachowanie wystepuje tylko jeden raz tzn  jeśli wybrano NO to ponowne wywołanie formatu wyjściowego ADIF nie spowoduje ponownego pojawienia się tego komunikatu - gdyż jest to świadomnie dokonany wybór przez użytkownika. Dopiero po zakończeniu procesu sortowania lub translacji następuje "wyzerowanie" naszego wyboru

 

typ CSV - dane rozdzielone przecinkiem -tzw comma separated file
typ TXT - typ textowy - dane rozdzielane spacjami
typ cabrillo cbr - standard dla contestów - dane w ukladzie kolumnowym rozdzielane spacjami . W przypadku wybrania tego typu zbioru na wyjściu nie jest możliwe dokonywanie sortowania . W przypadku wybrania z menu Sortowanie zbioru pojawi się komunikat jak niżej

 

 

Okno to dzieli się dwa podokna :

Obszar ten zawiera następujące pola wyboru z którch wybranie jednego wyłącza inne

Nie wiem . Pole to należy zaznaczyć jeśli nie wiemy jaki jest format daty w zbiorze wejściowym. Dla poprawnej konwersji daty z jednego formatu na drugi program musi znać format wejsciowy daty QSO. Różne programy podają je w różnych formatach. Rozpoznanie autoamatyczne formatu daty przez program jest niemożliwe gdyz np. wartość w tym polu = 19051231 moze  sugerować datę  1905-12-31 jak i 19-05-1231 . Dlatego jeśli nie znamy dokładnie formatu daty wejsciowej należy zaznaczyć to pole. Po przeczytaniu 1-szego QSO ze zbioru wejściowego program przedstawi dane tego QSO w osobnym oknie i wyświetli pole w którym należy podać format wejsciowy daty QSO . Program zapisze wybrany format i ustawi jako wejsciowy - chyba że ponownie wybierzemy pole Nie Wiem
YYYYMMDD - Format daty wejsciowej bez separatorów  w postaci np 20090128  to jest  2009 rok 09 miesiąc i 28 dzień
DDMMYYYY - Format daty wejsciowej bez separatorów  w postaci np 28092009  to jest 28 dzięn 09 miesiąć i 2009 rok
YYYY-MM_DD - Format daty wejsciowej z separatorem  w postaci np 2009-01-28  to jest  2009 rok 09 miesiąc i 28 dzień. Jako separator  mogą być użyte  znaki : myślnik - slash   /    dwukropek   :     kropka   .    Procz tego program poprawnie rozpozna format miesiąća w postaci słownej np   2000-Jan-28 i zamieni go na cyfrowy
DD-MM-YYYY - Format daty wejsciowej z separatorem  w postaci np 28-01-2009   to jest 28 dzien 01 miesiac i 2009 rok  Jako separator mogą być użyte  znaki :   myslnik - slash   /    dwukropek   :     kropka   .    Procz tego program poprawnie rozpozna format miesiąća w postaci słownej np   28-Jan-2009 i zamieni go na cyfrowy

Obszar ten zawiera :

Zawiera ono znak które zostanie użyte jako separator daty QSO w wyjściowym zbiorze sortowanym lub translowanym . Jako znaki separacji mogą zostac tutaj użyte : slash   /    dwukropek   :     kropka   .   myślnik -   .

Obszar ten zawiera następujące pola wyboru z którch wybranie jednego wyłącza inne

Jak format Wejsciowy . Pole to możemy użyć jeśli nie chcemy zmieniac foramtu daty QSO w wyjściowym zbiorze w stosunku do formatu daty QSO w zbiorze wejściowym
YYYYMMDD - Format daty wyjsciowej bez separatorów  w postaci np 20090128  to jest  2009 rok 09 miesiąc i 28 dzień
DDMMYYYY - Format daty wyjsciowej bez separatorów  w postaci np 28092009  to jest 28 dzięn 09 miesiąć i 2009 rok
YYYY-MM-DD - Format daty wyjsciowej z separatorem  w postaci np 2009-01-28  to jest  2009 rok 09 miesiąc i 28 dzień. Jako separator daty zostanie użyty znak podany w polu separatora daty wyjściowej
DD-MM-YYYY - Format daty wejsciowej z separatorem  w postaci np 28-01-2009   to jest 28 dzien 01 miesiac i 2009 rok

Jako separator daty zostanie użyty znak podany w polu separatora daty wyjściowej

W polu tym nalezy podac znak jaki zostanie użyty jako separator czasu wyjsciowego QSO.   Mogą zostac tutaj użyte : slash   /    dwukropek   :     kropka   .   myślnik - . Można tutaj także nie podawać żadnego znaku wtedy czas QSO będzie np wyglądać 1402. W przypadku podania znaku : jako separator czas będzie wyglądał 14:02   .

Jeśli do tego punktu wszedłes odnośnikem z Translacji zbiorów wróc do poprzedniej pozycji naciskając mnie.

Sortować można jak niżej  :

Sortowanie wg  listy DXCC  DXCC.lst - oficjalnej listy ARRL-u . Sortowanie to jest dokonywane w takiej kolejności w jakiej  kraje występują  w zbiorze DXCC.lst umieszczonym w katalogu głównym z programem . Jest to oficjalna lista ARRL-u  Zbiór ten zawiera nie tylko aktualnie ważne podmioty (kraje) ale także kraje skreślone i wynikajace z tzw. cross-reference-list jakie pojawiały się na przestrzeni wielu lat . Zbiór zawiera wszystkie znaki jakie sa zawarte w liscie Loggera32 oraz także znaki ze zbioru WL-CTY.DAT oraz także wynikające z moich zapisów dla krajów w  loggerze POL-LOG mojego SP9AUV-a autorstwa
Sortowanie wg numerów standardu ADIF . Numery ADIF są zapisane także w zbiorze DXCC.lst
Sortowanie alfabetyczne wg . znaku stacji . Należy sobie tutaj sobie sprawę że takie podejście ustawi miejsce dla znaku 7J3FG i JA3NH w zupełnie innym miejscu chociaż jest to ten sam kraj

Dla pierwszych dwóćh sortowań nastąpi obligatoryjnie przestawienie karty QSL która ma iść przez QSL Managera tzn. ma wstawione pola QSL_Via do kraju QSL managera . Przykładowy zapis tutaj moze wygladac dla QSL_Via  =     EA7FKR . Dokładne zasady dla pola QSL Via opisano  w rozdziale . W przypadku trzeciego sortowania alfabetycznego wg . znaku stacji nastąpi w trakcie przebiegu programu zapytanie czy uzytkownik życzy sobie dokonywać takie przestawienia gdy występuje wypelnione pole QSL_Via

 

 

Zatwierdzenie Konfiguracji

Po podaniu wszystkich parametrow należy nacisnąć przycisk Zatwierdź Konfigurację .

Po jego naciśnieciu wszystkie parametry tutaj podane są zapisywane w zbiorze setup.ini. Zniknie okno konfiguracji i pojawi sie okno jak niżej

Okno główne po zatwierdzeniu konfiguracji

Ponowne wywołanie konfiguracji odbywa sie po wybraniu z menu głównego Konfiguracja - Konfiguracja dla sortowania i translacji